Chuyển đến nội dung chính

[ Java ] Sử dụng Console để đọc file

Ví dụ: Viết chương trình đọc file E:\\test.txt.
  - Tạo file test.txt có nội dung tùy ý
  - Viết chương trình in ra màn hình nội dung file vừa nhập

Code Java:

package code1;
/******************************************************************************
* File : Typer.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Display the contents of a text file.
******************************************************************************/

public class Code1
{
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    java.io.BufferedReader br=new java.io.BufferedReader(
      new java.io.FileReader("E:\\test.txt"));
 
    String line=null;
    while ((line=br.readLine())!=null)  
    {
      System.out.println(line);
    }
  }
}

[TxT]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]