[Java] Vẽ và tô màu cho đường tròn

Các thuật toán để đổ màu rất đơn giản:
- Bắt đầu với bất kỳ điểm ảnh trong hình dạng để được lấp đầy.
- Nhớ màu sắc của điểm ảnh này, đặt tên là initialColor.
- Thêm điểm ban đầu vào danh sách kiểm tra
- Cho tất cả các điểm P trong danh sách kiểm tra làm
  + Nếu P.color = initialColor sau đó
  + Điền vào điểm P với màu sắc mục tiêu
  + Thêm tất cả các điểm lân cận của điểm P vào danh sách kiểm tra


// Code Java
package animationfiller;

/******************************************************************************
* File : AnimationFiller.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Demonstrate a flood fill algorithm.
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/

import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.Point;

class AnimationFiller
{
 
  // fill the whole image with a color specified by its RGB component
  static void fillImage(BufferedImage image, int red, int green, int blue)
  {
    int packedRGB = (red*256+green)*256+blue;

    for (int y=0;y<image.getHeight(null);y++)
    {
      for (int x=0;x<image.getWidth(null);x++)
        image.setRGB(x,y,packedRGB);
    }
  }

  // draw a red circle with a pen width of 5 pixels
  static void drawCircle(BufferedImage image)
  {
    java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) image.getGraphics();

    gr.setColor(new java.awt.Color(255,0,0));  // red
    gr.setStroke(new java.awt.BasicStroke(5));  // set pen width to 5 pixel
    gr.drawArc(5,5,150,150,0,360);  // (x,y,w,h,startDegree, endDegree);
  }

  // repaint the image and delay for a little while
  private static void repaintAndDelay(BufferedImage image)
  {
    _imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    _imageLabel.repaint();
    try { Thread.sleep(1); } catch (Exception ignore) {}
  }

  // implements the flood fill algorithm
  public static void floodFill(BufferedImage image, int x,int y, int fillColor)
  {
    java.util.ArrayList<Point> examList=new java.util.ArrayList<Point>();

    int initialColor=image.getRGB(x,y);
    examList.add(new Point(x,y));

    while (examList.size()>0)
    {
      Point p = examList.remove(0);  // get and remove the first point in the list
      if (image.getRGB(p.x,p.y)==initialColor)
      {
        x = p.x;  y = p.y;
        image.setRGB(x, y, fillColor);  // fill current pixel

        examList.add(new Point(x-1,y));        // check west neighbor
        examList.add(new Point(x+1,y));        // check east neighbor
        examList.add(new Point(x,y-1));        // check north neighbor
        examList.add(new Point(x,y+1));        // check south neighbor

        repaintAndDelay(image);    // this line can be removed
      }
    }

  }

  public static int packRgb(int r,int g,int b)
  {
    return (r*256+g)*256+b;
  }

  static JLabel _imageLabel;
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    // create an 200x200 RGB image
    BufferedImage image=new BufferedImage(200,200,BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

    // fill the image with green color
    fillImage(image,0,255,0);

    // draw a red circle with 5 pixel pen width
    drawCircle(image);

    JLabel imageLabel=new JLabel();
    _imageLabel = imageLabel;  // make it global
    imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    imageLabel.setText("Filling the circle with yellow color ...");

    javax.swing.JFrame window=new javax.swing.JFrame();
    window.setTitle("Macteki flood filler");
    window.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    window.add(imageLabel);

    window.pack();
    window.setVisible(true);

    // fill the circle with yellow color
    int yellow = packRgb(255,255,0);
    int x=50, y=50;  // make sure (x,y) is within the circle
    floodFill(image,x,y, yellow);

    imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    imageLabel.setText("Completed !");

  }
}

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật