[Java] Vẽ và tô màu cho đường tròn

Các thuật toán để đổ màu rất đơn giản:
- Bắt đầu với bất kỳ điểm ảnh trong hình dạng để được lấp đầy.
- Nhớ màu sắc của điểm ảnh này, đặt tên là initialColor.
- Thêm điểm ban đầu vào danh sách kiểm tra
- Cho tất cả các điểm P trong danh sách kiểm tra làm
  + Nếu P.color = initialColor sau đó
  + Điền vào điểm P với màu sắc mục tiêu
  + Thêm tất cả các điểm lân cận của điểm P vào danh sách kiểm tra


// Code Java
package animationfiller;

/******************************************************************************
* File : AnimationFiller.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Demonstrate a flood fill algorithm.
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/

import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.Point;

class AnimationFiller
{
 
  // fill the whole image with a color specified by its RGB component
  static void fillImage(BufferedImage image, int red, int green, int blue)
  {
    int packedRGB = (red*256+green)*256+blue;

    for (int y=0;y<image.getHeight(null);y++)
    {
      for (int x=0;x<image.getWidth(null);x++)
        image.setRGB(x,y,packedRGB);
    }
  }

  // draw a red circle with a pen width of 5 pixels
  static void drawCircle(BufferedImage image)
  {
    java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) image.getGraphics();

    gr.setColor(new java.awt.Color(255,0,0));  // red
    gr.setStroke(new java.awt.BasicStroke(5));  // set pen width to 5 pixel
    gr.drawArc(5,5,150,150,0,360);  // (x,y,w,h,startDegree, endDegree);
  }

  // repaint the image and delay for a little while
  private static void repaintAndDelay(BufferedImage image)
  {
    _imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    _imageLabel.repaint();
    try { Thread.sleep(1); } catch (Exception ignore) {}
  }

  // implements the flood fill algorithm
  public static void floodFill(BufferedImage image, int x,int y, int fillColor)
  {
    java.util.ArrayList<Point> examList=new java.util.ArrayList<Point>();

    int initialColor=image.getRGB(x,y);
    examList.add(new Point(x,y));

    while (examList.size()>0)
    {
      Point p = examList.remove(0);  // get and remove the first point in the list
      if (image.getRGB(p.x,p.y)==initialColor)
      {
        x = p.x;  y = p.y;
        image.setRGB(x, y, fillColor);  // fill current pixel

        examList.add(new Point(x-1,y));        // check west neighbor
        examList.add(new Point(x+1,y));        // check east neighbor
        examList.add(new Point(x,y-1));        // check north neighbor
        examList.add(new Point(x,y+1));        // check south neighbor

        repaintAndDelay(image);    // this line can be removed
      }
    }

  }

  public static int packRgb(int r,int g,int b)
  {
    return (r*256+g)*256+b;
  }

  static JLabel _imageLabel;
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    // create an 200x200 RGB image
    BufferedImage image=new BufferedImage(200,200,BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

    // fill the image with green color
    fillImage(image,0,255,0);

    // draw a red circle with 5 pixel pen width
    drawCircle(image);

    JLabel imageLabel=new JLabel();
    _imageLabel = imageLabel;  // make it global
    imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    imageLabel.setText("Filling the circle with yellow color ...");

    javax.swing.JFrame window=new javax.swing.JFrame();
    window.setTitle("Macteki flood filler");
    window.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    window.add(imageLabel);

    window.pack();
    window.setVisible(true);

    // fill the circle with yellow color
    int yellow = packRgb(255,255,0);
    int x=50, y=50;  // make sure (x,y) is within the circle
    floodFill(image,x,y, yellow);

    imageLabel.setIcon(new ImageIcon(image));
    imageLabel.setText("Completed !");

  }
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)