[ Kỹ thuật đồ họa máy tính ] Ví dụ vẽ tam giác, sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường [ C\C++ ]

Bài tập kỹ thuật đồ họa: Viết chương trình sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường để vẽ tam giác ABC. Trong đó:  A(10,20); B(40;30); C(50;70).


[Code Turbo C++ 3.0]

//*****************************************

// http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

//******************************************

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>

// ham lam tron Round
int Round(float a){
  return (int)floor(a+0.5);
}

// ve duong thang (thuat toan thong thuong)
void dline(int x1,int y1, int x2,int y2, int color)
{
  float y;
  int x;
  for (x=x1; x<=x2; x++)
 {
    y = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) ;
    putpixel(x, Round(y), color );
  }
}

// ham main
void main(){
 clrscr();

// khai bao thiet bi do hoa
 int driver=DETECT, mode;
 initgraph(&driver,&mode,"C:\\TC\\BGI"); // duong dan thu muc BGI co the khac tren may tinh cua ban.

// ve tam giac
 dline(10,20,40,30,4);
 dline(40,30,50,70,4);
 dline(10,20,50,70,4);

 getch();
}

//-----------------------------------------------------------
Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ thư viên đồ họa (thường các dòng máy tính mới không hỗ trợ) các bạn có thể chạy chương trình Turbo C++ 3.0 trên môi trường DOSBox [Tải DOSBox tại đây]

[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật