Chuyển đến nội dung chính

[ Kỹ thuật đồ họa máy tính ] Ví dụ vẽ tam giác, sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường [ C\C++ ]

Bài tập kỹ thuật đồ họa: Viết chương trình sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường để vẽ tam giác ABC. Trong đó:  A(10,20); B(40;30); C(50;70).


[Code Turbo C++ 3.0]

//*****************************************

// http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

//******************************************

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>

// ham lam tron Round
int Round(float a){
  return (int)floor(a+0.5);
}

// ve duong thang (thuat toan thong thuong)
void dline(int x1,int y1, int x2,int y2, int color)
{
  float y;
  int x;
  for (x=x1; x<=x2; x++)
 {
    y = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) ;
    putpixel(x, Round(y), color );
  }
}

// ham main
void main(){
 clrscr();

// khai bao thiet bi do hoa
 int driver=DETECT, mode;
 initgraph(&driver,&mode,"C:\\TC\\BGI"); // duong dan thu muc BGI co the khac tren may tinh cua ban.

// ve tam giac
 dline(10,20,40,30,4);
 dline(40,30,50,70,4);
 dline(10,20,50,70,4);

 getch();
}

//-----------------------------------------------------------
Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ thư viên đồ họa (thường các dòng máy tính mới không hỗ trợ) các bạn có thể chạy chương trình Turbo C++ 3.0 trên môi trường DOSBox [Tải DOSBox tại đây]

[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]