[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

Mô tả bài toán: cho đồ thị vô hướng G=(V,E) hãy xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh D tới đỉnh C của đồ thị G.

Ý tưởng thuật toán: sử dụng thuật toán Dijkstra.
+ Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra của bài toán:
+ Dữ liệu vào: đồ thị đã liên thông và cho trong tập tin InputDijkstra.txt.
 - Dòng đầu ghi số n là số đỉnh của một đồ thị (0<n<100)
 - Dòng thứ hai lưu đỉnh D và đỉnh C.
 - Dòng i+2 (1 < i < n ) chứa n số A[i,1],A[i,2]…A[i,n] mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: xuất ra màn hình đường đi ngắn nhất từ đỉnh D đến C và giá trị đường đi ngắn nhẩt tìm được.

Ví dụ:
[Cài đặt bài toán - code C++]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <values.h>
#define max 100

void Doc_File(int A[max][max], int &n, int &D, int &C) {
   FILE*f = fopen("InputDijkstra.txt","rb");
   fscanf(f,"%d%d%d",&n,&D,&C);
   cout<<"Ma Tran Lien Ket Tuong Ung.\n";
   cout<<D<<" "<<C<<endl;
   for(int i =0;i<n;i++) {
          for(int j =0;j<n;j++) {
              fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
              cout<<A[i][j]<<" ";
   }
   cout<<endl;
  }
fclose(f);
D--; C--;
}

// thuat toan Dijkstra

void Dijkstra(int A[max][max], int n, int D, int C) {
  char DanhDau[max];
  int Nhan[max], Truoc[max], XP, min;
  for(int i=0; i<n; i++){
        Nhan[i] = MAXINT;
        DanhDau[i] = 0;
        Truoc[i] = D;
  }
  Nhan[D] = 0;
  DanhDau[D] = 1;
  XP = D;
  while(XP != C){
       for(int j=0; j<n; j++)
          if(A[XP][j]>0 && Nhan[j]>A[XP][j]+Nhan[XP] && DanhDau[j]==0) {
              Nhan[j] = A[XP][j]+Nhan[XP];
              Truoc[j] = XP;
          }
          min = MAXINT;
        for(j = 0; j<n; j++)
               if(min>Nhan[j]&& DanhDau[j]==0){
                      min = Nhan[j];
                      XP = j;
              }
        DanhDau[XP] = 1;
   }
    cout<<"Duong Di Ngan Nhat La:"<<Nhan[C]<<endl;
    cout<<C+1<<" <- "<<Truoc[C]+1;
    i = Truoc[C];
    while(i!=D){
          i = Truoc[i];
          cout<<" <- "<<i+1;
      }
}

void main() {
    int A[max][max],n,Dau,Cuoi;
    Doc_File(A,n,Dau,Cuoi);
    Dijkstra(A,n,Dau,Cuoi);
     getch();
}


/***** LƯU Ý ****/
File Input.txt được đặt ở thư mục chứa code , các bạn có thể tạo phải Input.txt khác tùy vào đồ thị mà bạn muốn kiểm tra


Chúc các bạn thành công!

Загрузка...

Bài viết nổi bật