[Java] Ví dụ về Class - Object trong Java

Ví dụ: Xây dựng class SV gồm:
+ Thuộc tính:
 - Họ tên
 - Địa chỉ
 - Lớp
 - Năm sinh
 - Điểm Java (3tc)
 - Điểm SQL (2tc)
 - Điểm LT Web (3tc)
 - Điểm tổng kết
 - Điểm chữ (A,B,C,D,F)
+ Phương thức:
 - Nhập thông tin
 - Tính điểm tổng kết
 - Tính điểm chữ
 - In thông tin sinh viên

[ code Java ]
/************************************
Class SV
*************************************/
package qld_sv;
import java.util.Scanner;

public class SV {
    // thuoc tinh
     public String ht,dc,lop;
     public int ns;
     public float dJava,dSQL,dWeb,dTK;
     public char dChu;
   
     // phuong thuc nhap
     void Nhap(){
       Scanner in=new Scanner(System.in);  
       Scanner in1=new Scanner(System.in);
     
       System.out.println("* Nhap thong tin cho sinh vien");
       System.out.println("- Ho ten: "); ht=in.nextLine();
       System.out.println("- Dia chi: "); dc=in.nextLine();
       System.out.println("- Lop: "); lop=in.nextLine();
       System.out.println("- Nam sinh: "); ns=in1.nextInt();
       do{
        System.out.println("- Diem Java: "); dJava=in1.nextFloat();
        if(dJava<0||dJava>10)
            System.out.println(" => Nhap lai Diem Java: ");
       }while (dJava<0||dJava>10);
       do{
        System.out.println("- Diem SQL: "); dSQL=in1.nextFloat();
        if(dSQL<0||dSQL>10)
            System.out.println(" => Nhap lai Diem SQL: ");
       }while (dSQL<0||dSQL>10);
       do{
        System.out.println("- Diem Lap trinh Web: "); dWeb=in1.nextFloat();    
        if(dWeb<0||dWeb>10)
            System.out.println(" => Nhap lai Diem lap trinh Web: ");
       }while (dWeb<0||dWeb>10);
           
     
     }
     // Phuong thuc tinh diem
     void TinhDiemTK(){
         dTK=(dJava*3+dSQL*2+dWeb*3)/8;
     }
     // Tinh diem chu
     void TinhDiemChu(){
         if(dTK<4)
             dChu='F';
         else if(dTK<5.5)
             dChu='D';
         else if(dTK<7)
             dChu='C';
         else if(dTK<8.5)
             dChu='B';
         else dChu='A';
     }
     // Phuong thuc In thong tin
     void InTT(){
         TinhDiemTK();
         TinhDiemChu();
         System.out.println("\n* In thong tin sinh vien:");
         System.out.println( "\n+ Ho ten: "+ht+
                             "\n+ Dia chi: "+dc+
                             "\n+ Lop: "+lop+
                             "\n+ Diem tong ket: "+dTK+
                             "\n+ Diem chu: "+dChu
                            );
     }
}

/************************************
Class QLD_SV (lớp chính)
*************************************/
package qld_sv;
public class QLD_SV {
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao doi tuong SV
        SV t=new SV();
        t.Nhap();        
        t.InTT();
        
    }
}

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật