[ Lập trình Android ] Ví dụ: Xây dựng ứng dụng MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ [ ứng dụng Android cơ bản ]

Xây dựng ứng dụng mô phỏng máy tính điện tử đơn giản trên Android:


Để xây dựng ứng dụng trên, chúng ta tiến hành như sau (Cài đặt trên môi trường Eclipse đã plugin SDK, xem thêm tại đây):

Bước 1: Tạo Project Vidu1 với các thành phần như hình vẽ


 Bước 2: Viết nội dung các file:  PhepTinh.java (chứa các xử lý tính toán); Vidu1.Activity.java (file chạy Android); main.xml (thiết kế giao diện); color.xml (thiết lập màu sắc); string.xml (thiết lập các giá trị cho string). Nội dung cụ thể:

+ color.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="title_color">#0000FF</color>
<color name="text_color">#DC143C</color>
<color name="resul_color">#FFD700</color>
<color name="backg_color">#F0F8FF</color>
<color name="btn_color">#FF0000</color>

</resources>

+ string.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="str1">MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ</string>
    <string name="app_name">Vd1</string>
    <string name="a">a: </string>
    <string name="b">b: </string>
    <string name="kq">Kết quả: </string>
    <string name="cong">+</string>
    <string name="tru">-</string>
    <string name="nhan">x</string>
    <string name="chia">/</string>
    <string name="xoa">Xóa</string>
    <string name="thoat">Thoát</string>
    <string name="tb1">Nhập số thứ nhất</string>
    <string name="tb2">Nhập số thứ hai</string>
     <string name="chao">http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com</string>
</resources>

+ main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation ="vertical"
    android:background="@color/backg_color"
    >
   
       
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/title_color"
     android:text="@string/str1"       
     android:textSize="30dp"
     />

   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
       
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/a"       
     android:textSize="30dp"
     />
   
   <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:id="@+id/so1"
android:hint="@string/tb1"
              
   />
   
   </LinearLayout>
   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/b"       
     android:textSize="30dp"
     />
    <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:id="@+id/so2"
android:hint="@string/tb2"
              
   />
   
   </LinearLayout>
   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:textColor="@color/resul_color"
     android:text="@string/kq"       
     android:textSize="30dp"
     />
   <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/resul_color"
     android:id="@+id/ketqua"              
   />   
   </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
 <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/cong"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepCong"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/tru"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepTru"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/nhan"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepNhan"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/chia"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepChia"
    />
 </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
 <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/xoa"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/delete"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/thoat"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/cancel"
    />
 </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
  <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/chao"       
     android:textSize="12dp"
     />
 </LinearLayout>

</LinearLayout>

+ PhepTinh.java:

package txt.vidu1.vidu;

public class PhepTinh {
 public float a,b;
 // khoi tao
 public PhepTinh(float a,float b){
this.a=a;this.b=b;
 }
 // tinh tong
 public float Tong(){
return a+b;
 }
 // tinh hieu
 public float Hieu(){
return a-b;
 }
 public float Nhan(){
return a*b;
 }
 public float Chia(){
if (b==0)
return 0;
return a/b;
 
 }
}

Vidu1.Activity.java

package txt.vidu1.vidu;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class Vidu1Activity extends Activity {
    
    protected AlertDialog AlertDialog;

@Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        
    super.onCreate(savedInstanceState);
        
        setContentView(R.layout.main);
        // khai bao cac button
        final Button btnCong= (Button) findViewById(R.id.phepCong);
        final Button btnTru=(Button) findViewById(R.id.phepTru);
        final Button btnNhan=(Button) findViewById(R.id.phepNhan);
        final Button btnChia=(Button) findViewById(R.id.phepChia);
        final Button btnXoa=(Button) findViewById(R.id.delete);
        final Button btnThoat=(Button) findViewById(R.id.cancel);
        // khai bao textView
        final TextView txvKQ=(TextView) findViewById(R.id.ketqua);
        
        // Su kien click Phep Cong
        btnCong.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
         float a= Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
         float b= Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
         PhepTinh c=new PhepTinh(a,b);
         String s=String.valueOf(c.Tong());
         txvKQ.setText(s);
        }                
        });
        // Su kien click Phep tru
        btnTru.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
          public void onClick(View v){
         float a,b;
         a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
         b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
         PhepTinh t=new PhepTinh(a,b);
         txvKQ.setText(String.valueOf(t.Hieu()));          
          }
        }        
        );
        // Su kien click Phep nhan
        btnNhan.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        float a,b;
        a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
        b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
        PhepTinh n=new PhepTinh(a,b);
        txvKQ.setText(String.valueOf(n.Nhan()));
        }
        }
       
        );
        
        // Su kien click Phep chia       
        btnChia.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        float a,b;
        a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
        b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
        PhepTinh m=new PhepTinh(a,b);
        txvKQ.setText(String.valueOf(m.Chia()));
        }
        }
       
        );
        // Su kien click Xoa
        btnXoa.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        final EditText edtSo1 = (EditText) findViewById(R.id.so1);
        edtSo1.setText("");
        final EditText edtSo2 = (EditText) findViewById(R.id.so2);
        edtSo2.setText("");
        txvKQ.setText("");
       
        }
        }        
        );
        // su kien click Thoat
        btnThoat.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        AlertDialog.Builder atd = new AlertDialog.Builder(Vidu1Activity.this);
        atd.setTitle("Thong bao");
        atd.setMessage("Bạn muốn thoát ?");
        atd.setPositiveButton("Đồng ý", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        finish();        
        }
        });
        atd.show();
        }
        }        
        );
    }

}

Bài viết nổi bật