[ Lập trình Android ] Ví dụ: Xây dựng ứng dụng MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ [ ứng dụng Android cơ bản ]

Xây dựng ứng dụng mô phỏng máy tính điện tử đơn giản trên Android:


Để xây dựng ứng dụng trên, chúng ta tiến hành như sau (Cài đặt trên môi trường Eclipse đã plugin SDK, xem thêm tại đây):

Bước 1: Tạo Project Vidu1 với các thành phần như hình vẽ


 Bước 2: Viết nội dung các file:  PhepTinh.java (chứa các xử lý tính toán); Vidu1.Activity.java (file chạy Android); main.xml (thiết kế giao diện); color.xml (thiết lập màu sắc); string.xml (thiết lập các giá trị cho string). Nội dung cụ thể:

+ color.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="title_color">#0000FF</color>
<color name="text_color">#DC143C</color>
<color name="resul_color">#FFD700</color>
<color name="backg_color">#F0F8FF</color>
<color name="btn_color">#FF0000</color>

</resources>

+ string.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="str1">MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ</string>
    <string name="app_name">Vd1</string>
    <string name="a">a: </string>
    <string name="b">b: </string>
    <string name="kq">Kết quả: </string>
    <string name="cong">+</string>
    <string name="tru">-</string>
    <string name="nhan">x</string>
    <string name="chia">/</string>
    <string name="xoa">Xóa</string>
    <string name="thoat">Thoát</string>
    <string name="tb1">Nhập số thứ nhất</string>
    <string name="tb2">Nhập số thứ hai</string>
     <string name="chao">http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com</string>
</resources>

+ main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation ="vertical"
    android:background="@color/backg_color"
    >
   
       
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/title_color"
     android:text="@string/str1"       
     android:textSize="30dp"
     />

   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
       
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/a"       
     android:textSize="30dp"
     />
   
   <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:id="@+id/so1"
android:hint="@string/tb1"
              
   />
   
   </LinearLayout>
   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/b"       
     android:textSize="30dp"
     />
    <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/text_color"
     android:id="@+id/so2"
android:hint="@string/tb2"
              
   />
   
   </LinearLayout>
   
   <LinearLayout
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="horizontal"
       >
   <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:textColor="@color/resul_color"
     android:text="@string/kq"       
     android:textSize="30dp"
     />
   <EditText
android:layout_width="200dp"
     android:layout_height="50dp"
     android:textColor="@color/resul_color"
     android:id="@+id/ketqua"              
   />   
   </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
 <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/cong"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepCong"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/tru"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepTru"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/nhan"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepNhan"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/chia"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/phepChia"
    />
 </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
 <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/xoa"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/delete"
    />
    <Button   
     android:layout_width="80dp"
     android:layout_height="40dp"
     android:text="@string/thoat"
     android:textColor="@color/btn_color"
     android:id="@+id/cancel"
    />
 </LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
  <TextView
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"     
     android:textColor="@color/text_color"
     android:text="@string/chao"       
     android:textSize="12dp"
     />
 </LinearLayout>

</LinearLayout>

+ PhepTinh.java:

package txt.vidu1.vidu;

public class PhepTinh {
 public float a,b;
 // khoi tao
 public PhepTinh(float a,float b){
this.a=a;this.b=b;
 }
 // tinh tong
 public float Tong(){
return a+b;
 }
 // tinh hieu
 public float Hieu(){
return a-b;
 }
 public float Nhan(){
return a*b;
 }
 public float Chia(){
if (b==0)
return 0;
return a/b;
 
 }
}

Vidu1.Activity.java

package txt.vidu1.vidu;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class Vidu1Activity extends Activity {
    
    protected AlertDialog AlertDialog;

@Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        
    super.onCreate(savedInstanceState);
        
        setContentView(R.layout.main);
        // khai bao cac button
        final Button btnCong= (Button) findViewById(R.id.phepCong);
        final Button btnTru=(Button) findViewById(R.id.phepTru);
        final Button btnNhan=(Button) findViewById(R.id.phepNhan);
        final Button btnChia=(Button) findViewById(R.id.phepChia);
        final Button btnXoa=(Button) findViewById(R.id.delete);
        final Button btnThoat=(Button) findViewById(R.id.cancel);
        // khai bao textView
        final TextView txvKQ=(TextView) findViewById(R.id.ketqua);
        
        // Su kien click Phep Cong
        btnCong.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
         float a= Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
         float b= Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
         PhepTinh c=new PhepTinh(a,b);
         String s=String.valueOf(c.Tong());
         txvKQ.setText(s);
        }                
        });
        // Su kien click Phep tru
        btnTru.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
          public void onClick(View v){
         float a,b;
         a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
         b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
         PhepTinh t=new PhepTinh(a,b);
         txvKQ.setText(String.valueOf(t.Hieu()));          
          }
        }        
        );
        // Su kien click Phep nhan
        btnNhan.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        float a,b;
        a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
        b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
        PhepTinh n=new PhepTinh(a,b);
        txvKQ.setText(String.valueOf(n.Nhan()));
        }
        }
       
        );
        
        // Su kien click Phep chia       
        btnChia.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        float a,b;
        a=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so1)).getText().toString());
        b=Float.valueOf(((EditText) findViewById(R.id.so2)).getText().toString());
        PhepTinh m=new PhepTinh(a,b);
        txvKQ.setText(String.valueOf(m.Chia()));
        }
        }
       
        );
        // Su kien click Xoa
        btnXoa.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        final EditText edtSo1 = (EditText) findViewById(R.id.so1);
        edtSo1.setText("");
        final EditText edtSo2 = (EditText) findViewById(R.id.so2);
        edtSo2.setText("");
        txvKQ.setText("");
       
        }
        }        
        );
        // su kien click Thoat
        btnThoat.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
        public void onClick(View v){
        AlertDialog.Builder atd = new AlertDialog.Builder(Vidu1Activity.this);
        atd.setTitle("Thong bao");
        atd.setMessage("Bạn muốn thoát ?");
        atd.setPositiveButton("Đồng ý", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        finish();        
        }
        });
        atd.show();
        }
        }        
        );
    }

}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)