[ C\C++ ] Ví dụ: nhúng Assembly trong C\C++ [ Assembly ]

Nhúng Assembly trong C\C++:

* Ví dụ 1:
  - Nhập vào số nguyên n (1<=n<=10, n chẵn)
  - Tính S=2!+4!+6!+...+n!

[Code Turbo C++]
/* Nhúng mã Assembly trong C++ */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// khai bao
int n;

// Nhap n (thoa man 1 <= n <= 10, n la so chan)
void Nhap(){
  cout<<"\n - Nhap n: ";
  do{
     cout<<"\n n= "; cin>>n;
     if(n<1||n>10||n%2!=0)
         cout<<"\n Nhap lai n!";
   } while(n<1||n>10||n%2!=0);
}

// Tinh giai thua
int GiaiThua(int a){
   int gt=1;
                // for(int i=1;i<=a;i++)
                //     gt*=i;
// nhung assembly
    char a1 =(char)a;
    asm xor ax,ax    // xoa thanh ghi ax
    asm mov bl,1    // bien chi so
    Tinh:
           asm mov ax,gt     // ax=gt
           asm mul bl          // ax=ax*bl
           asm mov gt,ax     // gt=ax
           asm inc bl           // bl=bl+1
           asm cmp bl,a1     // so sanh bl voi a1
           asm jg Thoat1     // nhay neu bl > a1
           asm jmp Tinh
     
     Thoat1:
      return gt;
}


// Tinh tong s=2!+4!+6!+...+n!
int TongGT(int n){
    int tong=0;
                   // for(int i=2;i<=n;i=i+2)
                   //       tong=tong+GiaiThua(i);
     int gt;
     char j, t=(char)n;
// Nhung Assembly
     asm xor dx,dx   // xoa dx
     asm mov bh,2   // i=2
     Tinh1:
              asm mov j,bh       // j=bh
              asm mov dx,tong  // dx=tong
              gt=GiaiThua(j);
              asm add dx,gt       // dx=dx+gt
              asm mov tong,dx  // tong=dx
              asm add bh,2        // bh=bh+2
              asm cmp bh,t        // so sanh bh voi t
              asm jg Thoat2       // nhay neu bh > t
              asm jmp Tinh1

      Thoat2:
       return tong;
}

// ham chinh-----------------
void main(){
   Nhap();
   // in ket qua
   cout<<"\n - Tong S= "<<TongGT(n);
   getch();

}

[Tải chương trình về máy tại đây]
--------------------------------------------------------
* Ví dụ 2: 
 - Nhập vào ma trận vuông chứa 0/1, kích thước n (1 < n < 6)
 - In ma trận vừa nhập
 - Số lần xuất hiện của số 1
 - Kiểm tra tính đối xứng của ma trận

[Code Turbo C++]
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 // khai bao
 int a[5][5],n;
 int i,j;
 // nhap n
 do{
  cout<<"\n n= "; cin>>n;
  if(n<2||n>5)
cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(n<2||n>5);

 // nhap ma tran
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
do{
cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>>a[i][j];
if(a[i][j]!=1&&a[i][j]!=0)
cout<<"\n Nhap lai a["<<i<<"]["<<j<<"] !";
}while(a[i][j]!=1&&a[i][j]!=0);

  // in ma tran

 for(i=0;i<n;i++)
 {
for(j=0;j<n;j++)
cout<<a[i][j]<<"\t";
  cout<<"\n";
  }

/* dem so lan xuat hien cua 1 (nhung assembly) */
  // chuyen doi mang a thanh mang 1 chieu
  int a1[25];
  int k=0;
  for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
 a1[k++]=a[i][j];
// thuc hien dem
  int size=n*n, dem=0;
  asm mov ax,0 // chua bien dem
  asm lea dx,a1
  asm mov di,dx
  asm mov bx,0
  Dem1:
 asm cmp bx,size
 asm je Thoat
 asm mov dx,[di]
 asm cmp dx, 1
 asm je bang
 asm jmp khongbang
 bang:
asm inc ax
 khongbang:
asm inc di
asm inc di
asm inc bx
asm jmp Dem1
Thoat:
 asm mov dem,ax
cout<<"\n - So lan xuat hien cua 1 :"<<dem;

/* kiem tra tinh doi xung */
  char n1=(char)n,j1;
  int t,t1,t2;
  asm mov cx,0
  for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
t=a[i][j1];
t1=a[j1][i];
asm mov ax,t1
asm mov dx,t
asm cmp ax,dx
asm jne KhacNhau
asm jmp Lap1
KhacNhau:
 asm mov cx,1
 break;
Lap1:
}

asm mov t2,cx
if (t2==0)
cout<<"\n - Ma tran doi xung !";
else
 cout<<"\n - Ma tran khong doi xung !";


 getch();
}

[Tải chương trình về máy tại đây]

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)