[C\C++] Ví dụ xử lý mảng 1 chiều (20-11-2103)

Ví dụ xử lý mảng 1 chiều: 
- Nhập dãy số nguyên có n phần tử từ bàn phím (1<= n <=100)
- In dãy vừa nhập
- Loại bỏ khỏi dãy các phần tử trùng nhau, in kết quả.


[Code Turbo C++]


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
// khai bao
int a[100],n;
// Nhap mang
void Nhap(){
cout<<"\n + NHAP MANG : ";
cout<<"\n - Nhap so phan tu: ";
do{
  cout<<"\n n= "; cin>>n;
  if(n<1||n>100)
     cout<<"\n Nhap lai n!";
 } while (n<1||n>100);

// Nhap mang
cout<<"\n - Nhap mang : ";
for (int i=0;i<n;i++)
{
  cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
  cin>>a[i];
 }
}

// In day

void InDay(int a[],int n){
   cout<<"\n + IN DAY \n";
   for(int i=0;i<n;i++)
     cout<<a[i]<<"; ";
  }

// Loai bo phan tu trung nhau

void LoaiPT_trung(){
  int b[100],test,k=0;
  b[k]=a[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    test =0;
    for(int j=i;j>=0;j--)
      if(a[i]==b[j]) test=1;
      if(test==0)
      b[k++]=a[i];
}

cout<<"\n => DAY DA LOAI BO: ";
InDay(b,k);
}

//
void main(){
Nhap();
InDay(a,n);
LoaiPT_trung();
getch();
}

[Tải code chương trình tại đây]

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật