[Java] Bài toán quản lý tiền lương cho Nhân viên [Kế thừa trong Lập trình hướng đối tượng]

Ví dụ về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

Bài toán quản lý tiền lương: Viết project Java theo mô hình kế thừa sau
Trong đó:

+ Nhân viên Văn phòng (NVVP)
    lương = hệ số lương * LCB + phụ cấp
    (phụ cấp = 1*LCB nếu số năm công tác <10; phụ cấp = 1.2*LCB nếu số năm công tác >=10)

+ Nhân viên Kinh doanh (NVKD)
   lương = LCB + thưởng
  (thưởng = doanh thu * phần trăm hoa hồng)

+ Công nhân (CN)
   lương = hệ số lương * LCB + thưởng
   (thưởng = 1*LCB nếu sản lường <1000; thưởng = 1.5*LCB nếu sản lượng >=1000)

[Code Java]

 /* ********** Class NV ****************/
  * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;

public class NV {
    String maNV,ht,dvct;
    int ns,sonct;
    final float LCB=1050000;
 
    // khoi tao
    public NV(String maNV,String ht, String dvct, int ns, int sonct){
        this.maNV=maNV;
        this.ht=ht;
        this.dvct=dvct;
        this.ns=ns;
        this.sonct=sonct;
    }
    // In thong tin
    void InTT(){
        System.out.print(" ******************** ");
        System.out.print("\n IN THONG TIN NHAN VIEN  ");
        System.out.print("\n - Ma nhan vien: "+maNV);
        System.out.print("\n - Ho ten: "+ht);
        System.out.print("\n - Don vi cong tac: "+dvct);
        System.out.print("\n - Nam sinh: "+ns);
        System.out.print("\n - So nam cong tac: "+sonct);
    }  
}

/*********  Class NVVP*****************/
/*
 * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;


public class NVVP extends NV{
    float hsl; // he so luong  
    // khoi tao
    public NVVP(String maNV,String ht, String dvct, int ns, int sonct,float hsl){
        super(maNV,ht,dvct,ns,sonct);
        this.hsl=hsl;
    }
    // tinh luong
    float TinhLuong(){
        float luong,pc;
        if (sonct>=10)
            pc=1.2f*LCB;
        else
            pc=LCB;
        luong= hsl*LCB+pc;
        return luong;
    }
    // in thong tin
    void InTT(){
        super.InTT();
        System.out.print("\n - Luong: "+TinhLuong());
    }
}

/********  Class NVKD *****************/
/*
 * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;


public class NVKD extends NV {
    float dthu; // doanh thu
    float pthh; // phan tram hoa hong
    // khoi tao
    public NVKD(String maNV,String ht, String dvct, int ns, int sonct,float dthu,float pthh){
        super(maNV,ht,dvct,ns,sonct);
        this.dthu=dthu;
        this.pthh=pthh;
    }
    // tinh luong
    float TinhLuong(){
        float luong;
        luong= LCB+dthu*pthh;
        return luong;
    }
    // in thong tin
    void InTT(){
        super.InTT();
        System.out.print("\n - Luong: "+TinhLuong());
    }
}

/*********  Class CN *******************/
/*
 * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;

public class CN extends NV{
        float hsl; // he so luong
        int sanLuong;// san luong
    // khoi tao
    public CN(String maNV,String ht, String dvct, int ns, int sonct,float hsl,int sanLuong){
        super(maNV,ht,dvct,ns,sonct);
        this.hsl=hsl;
        this.sanLuong=sanLuong;
    }
    // tinh luong
    float TinhLuong(){
        float luong,thuong;
        if (sanLuong>=1000)
            thuong=1.5f*LCB;
        else
            thuong=LCB;
        luong= hsl*LCB+thuong;
        return luong;
    }
    // in thong tin
    void InTT(){
        super.InTT();
        System.out.print("\n - Luong: "+TinhLuong());
    }
}

/*********  Class (main) ****************/
/*
 * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;
import java.util.Scanner;

public class QuanLyLuongNV181113 {
    public static void main(String[] args) {
     
           String maNV,ht,dvct;
           int ns,sonct,sanLuong;
           float hsl,pthh,dthu;
         
           Scanner in1=new Scanner(System.in);
           Scanner in2=new Scanner(System.in);
         
         try{
           // Nhap thong tin cho Nhan vien VP
           System.out.print("\n ********************* ");
           System.out.print("\n NHAP THONG TIN NHAN VIEN VAN PHONG");
           System.out.print("\n + Ma Nhan vien: ");
           maNV=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Ho ten: ");
           ht=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Don vi cong tac: ");
           dvct=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Nam sinh: ");
           ns=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + So nam congt tac: ");
           sonct=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + He so luong: ");
           hsl=in2.nextFloat();
         
           NVVP t=new NVVP(maNV,ht,dvct,ns,sonct,hsl);
           t.InTT();
           }
           catch(Exception e){
               System.out.print("\n Xay ra loi khi nhap du lieu! Loi "+e.toString());
           }
         
            // Nhap thong tin cho Nhan vien kinh doanh
        try{
           System.out.print("\n ********************* ");
           System.out.print("\n NHAP THONG TIN NHAN VIEN KINH DOANH");
           System.out.print("\n + Ma Nhan vien: ");
           maNV=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Ho ten: ");
           ht=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Don vi cong tac: ");
           dvct=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Nam sinh: ");
           ns=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + So nam congt tac: ");
           sonct=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + Doanh thu: ");
           dthu=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + Phan tram (%) hoa hong: ");
           pthh=in2.nextInt();
         
           NVKD t1=new NVKD(maNV,ht,dvct,ns,sonct,dthu,pthh);
           t1.InTT();
           }
           catch(Exception e){
               System.out.print("\n Xay ra loi khi nhap du lieu! Loi "+e.toString());
           }
         
             // Nhap thong tin cho Cong Nhan
         try{
           System.out.print("\n ********************* ");
           System.out.print("\n NHAP THONG TIN CONG NHAN");
           System.out.print("\n + Ma Nhan vien: ");
           maNV=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Ho ten: ");
           ht=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Don vi cong tac: ");
           dvct=in1.nextLine();
           System.out.print("\n + Nam sinh: ");
           ns=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + So nam congt tac: ");
           sonct=in2.nextInt();
           System.out.print("\n + He so luong: ");
           hsl=in2.nextFloat();
           System.out.print("\n + San luong: ");
           sanLuong=in2.nextInt();
         
           CN t3=new CN(maNV,ht,dvct,ns,sonct,hsl,sanLuong);
           t3.InTT();
         }
           catch(Exception e){
               System.out.print("\n Xay ra loi khi nhap du lieu! Loi "+e.toString());
           }
         
     
    }
}

https://shorten.asia/3CzUBfaX
 Lập trình Java - ĐH FPT

----------

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)