[Java] Xử lý mảng 2 chiều trên Java [Kế thừa trong Java]

Bài tâp: Xây dựng class theo mô hình
[Code Java]

// Class Matran.java
package xuly_matran;
import java.util.Scanner;
public class Matran {
    int [][] a=new int[7][7];
    int n;
 
    // nhap ma tran
    void NhapMT(){
        Scanner t=new Scanner(System.in);
        // nhap kich thuc mang
        System.out.print("\n + Nhap kich thuoc ma tran: \n");
        do{
            System.out.print("\n n= ");
            n=t.nextInt();
            if((n<2||n>7))
                System.out.print("\n Nhap lai n! ");
        }while(n<2||n>7);
        System.out.print("\n + Nhap ma tran: \n");
        for (int i=0;i<n;i++)
            for (int j=0;j<n;j++)
            {
                System.out.print("\n a["+i+"]["+j+"]= ");
                a[i][j]=t.nextInt();
            }
    }
    // In ma tran
    void InMT(){
        System.out.print("\n + In ma tran \n");
        for (int i=0;i<n;i++){
            for (int j=0;j<n;j++)
                System.out.print(a[i][j]+"\t");              
            System.out.print("\n");              
            }
    }
}

// Class SapXep.java
/*
 * Sắp xếp từng dòng của ma trận tăng dân (bubble sort)
 * Sắp xếp từng cột của ma trận giản dần (Insert sort)
 */
package xuly_matran;

public class SapXep extends Matran {
    public SapXep(){
        System.out.print("\n * SAP XEP MA TRAN \n ");
    }
    // sap xep dong tang dan
    void Bubble_sort(){
        System.out.print("\n + In ma tran da sap xep dong tang dan \n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int j=0;j<n;j++)
                for(int k=n-1;k>j;k--)
                    if(a[i][k]<a[i][k-1])
                    {
                        int temp=a[i][k];
                        a[i][k]=a[i][k-1];
                        a[i][k-1]=temp;
                     
                    }
        super.InMT();
    }
    // sap xep cot giam gan
    void Insert_sort(){
       System.out.print("\n + In ma tran da sap xep cot giam dan \n");
     
       for(int j=0;j<n;j++)
       {
           for(int i=1;i<n;i++)        
           {
           int pos=i-1;
           int t=a[i][j];
           while(pos>=0&&a[pos][j]<t)
           {
               a[pos+1][j]=a[pos][j];
               pos--;
           }
           a[pos+1][j]=t;
           }
       }
       super.InMT();
    }
 
}

// Class Tim_Dem.java
/*
 * Tìm vị trí xuất hiện các số chẵn trong ma trận
 * Đếm số nguyên tố có trong ma trận
 */
package xuly_matran;

public class Tim_Dem extends Matran {
    public Tim_Dem(){
        System.out.print("\n * TIM SO CHAN - DEM SO NGUYEN TO \n");
    }
    // In vi tri so chan trong ma tran
    void InViTRiSoChan(){
        System.out.print("\n + In vi tri so chan trong ma tran:\n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int j=0;j<n;j++)
                if(a[i][j]%2==0) System.out.print("["+i+"]["+j+"]; ");
    }
    // ham kiem tra so nguyen to
    boolean TestNT(int a){
        for(int i=2;i<a;i++)
            if(a%i==0)
                return false;
        return true;
    }
    // Dem so nguyen to trong ma tran
    void DemSoNT(){      
        int dem=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int j=0;j<n;j++)
                if(TestNT(a[i][j])) dem++;
        System.out.print("\n + So nguyen to co trong ma tran la: "+dem);
    }
}

// Class Tach.java
/*
 * Tách đường chéo chính thành ma trận
 */
package xuly_matran;

public class Tach_DCheo extends Matran{
    int[] m=new int [7];
    public Tach_DCheo(){
        System.out.print("\n * TACH DUONG CHEO CHINH THANH MA TRAN");
    }
    // Tach duong cheo
    void Tach(){
        for(int i=0;i<n;i++)
            m[i]=a[i][i];      
        System.out.print("\n + Mang  vua tach: \n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(m[i]+"; ");
    }
    // sap xep tang dan
    void SapXep()
    {
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int j=i+1;j<n;j++)
                if(m[i]>m[j])
                {
                    int t=m[i]; m[i]=m[j]; m[j]=t;
                }
        System.out.print("\n + Sap xep mang \n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(m[i]+"; ");
    }
 
}

// Class XuLy_Matran.java (class main)

/*
http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
*/
package xuly_matran;

public class Xuly_matran {

    public static void main(String[] args) {
        Matran t=new Matran();
        t.NhapMT();
        t.InMT();
     
        // Sap xep
        SapXep t1=new SapXep();
        t1.NhapMT();
        t1.Bubble_sort();
        t1.Insert_sort();
     
        // Tìm - đếm
        Tim_Dem t2=new Tim_Dem();
        t2.NhapMT();
        t2.InViTRiSoChan();
        t2.DemSoNT();
     
        // Tách đường chéo chính
        Tach_DCheo t3=new Tach_DCheo();
        t3.NhapMT();
        t3.Tach();
        t3.SapXep();
    }
}Đoc thêm các bài khác

Bài 1: Chương trình JAVA đầu tiên
Bài 2: Các kiểu dữ liệu và toán tử trong
Bài 3: Các cấu trúc điều khiển trong Java
Bài 4 : Mảng và chuỗi trong Java
Bài 5: Lớp (class) và đối tượng (object) trong Java
Bài 6:Thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism)
Ví dụ lập trình giao diện đồ họa với Java (GUI)
Ví dụ lập trình kết nối dữ liệu với Java (JDBC)
Ví dụ về lập trình Android 

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật