[Đồ họa máy tính] Sử dụng thuật toán DDA_Line và tô màu miền kín để vẽ ngôi nhà [C\C++]

Sử dụng thuật toán DDA_Line và thuật toán tô màu miền kín:
Viết chương trình C\C++ vẽ ngôi nhà.
/*  Tô màu miền kín với thuật toán quét dòng */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
// LÀM TRÒN
int Round(float a){
return (int)(floor(a+0.5));
}
// HAM DDA_LINE -x
void ddaline_x(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) 
{
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (x<=x2){
//delay();
x=x+1;
y=y+k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}
// HAM DDA_LINE - y
void ddaline_y(int x1, int y1, int x2, int y2, int c)
{
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (y<=y2){
delay(10);
y=y+1;
x=x+1.0/k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}

// duong thang // 0x
void Line_ox(int x1, int x2, int y, int c){
for(int x=x1;x<=x2;x++)
putpixel(x,y,c);
}

// duong thang // 0y
void Line_oy(int x, int y1, int y2, int c){
for(int y=y1;y<=y2;y++)
putpixel(x,y,c);
}

// To mau quet dong mai nha
void ToMaiNha(int y1,int y2,int c){
int x1,x2;
    for(int y=y1;y<=y2;y++)
{
x1=400-2*y;
x2=x1+300;
Line_ox(x1,x2,y,c);
}
}

// to mat truoc
void ToMatTruoc(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) 
{
for(int x=x1;x<=x2;x++)
Line_oy(x,y1,y2,c);
}

// to doc nha
void ToDocNha(int y1, int y2, int c) 
{
for(int y=y2;y>=y1;y--){
ddaline_x(400,y,600,y-20,c);
}
// To mau theo thuat toan duong bien
void FloodFill (int x, int y, int in_color, int new_color) 
{
if (getpixel(x, y) == in_color){
putpixel(x, y, new_color);
FloodFill(x-1, y, in_color, new_color);
FloodFill(x+1, y, in_color, new_color);
FloodFill(x, y-1, in_color, new_color);
FloodFill(x, y+1, in_color, new_color);  
}
// HAM CHINH
void main(){
    clrscr();
    int gdriver = DETECT,gmode;
    initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\TC\\BGI");
    cout<<"\** VE NGOI NHA **\n"; 
/* Vẽ các cạnh song song với ox */
// AF
Line_ox(100,400,300,5);
// CD
Line_ox(200,300,200,5);
// GK
Line_ox(100,400,150,5);
// LH
Line_ox(200,500,100,5); 
/* Vẽ các cạnh song song với oy */
// AK
Line_oy(100,150,300,5);
// BC
Line_oy(200,200,300,5);
// DE
Line_oy(300,200,300,5);
// GF
Line_oy(400,150,300,5);
// IJ
Line_oy(600,130,280,5);
/* Vẽ các cạnh xiên */
// KL
ddaline_x(100,150,200,100,5);
// GH
ddaline_x(400,150,500,100,5);
// HI
ddaline_x(500,100,600,130,5);
// FJ
ddaline_x (400,300,600,280,5); 
/* Tô màu ngôi nhà */
   // tô mái nhà
       ToMaiNha(100,150,7);
   // tô tường trước
       ToMatTruoc(100,150,400,300,2);
   // Tô cửa chính
       ToMatTruoc(200,200,300,300,8);
   // Tô đốc nhà
       ToDocNha(150,300,6);
   // Tô phần tam giác đốc nhà
       FloodFill(500,130,0,6);
       getch();
       closegraph();
}
-----------
* Đề nghị các bạn sử dụng các thuật toán khác để vẻ đoạn thẳng và phối hợp các phương pháp tô màu khác nhau để vẻ ngôi nhà.

tailieucntt.org

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

Bài viết nổi bật