[Thuật toán Tìm kiếm tuần tự] Ví dụ sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự [C\C++]

Thuật toán tìm kiếm tuần tự 

Ví dụ sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự: Viết các hàm thực hiện
 1. Nhập dãy số nguyên có n số (1<n<100).
 2. In dãy vừa nhập
 3. Tìm giá trị x trong dãy số (x nhập từ bàn phím)
 4. Đếm số lần xuất hiện của y (y nhập từ bàn phím)
 5. Tính giá trị phần trăm các số >=5.
 6. In ra vị trí xuất hiện các số nguyên tố có trong dãy.


[Code Turbo C++]

/*

http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

*/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

// khai bao
int a[100],n;

// Nhap mang
void Nhap(){
  cout<<"\n + NHAP MANG : ";
  cout<<"\n - Nhap so phan tu: ";
  do{
       cout<<"\n n= "; cin>>n;
       if(n<1||n>100)
             cout<<"\n Nhap lai n!";
  } while (n<1||n>100);

  // Nhap mang
  cout<<"\n - Nhap mang : ";
  for (int i=0;i<n;i++)
   {
       cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
       cin>>a[i];
    }
   }

// In day
void InDay(int a[],int n){
  cout<<"\n + IN DAY \n";
  for(int i=0;i<n;i++)
      cout<<a[i]<<"; ";
 }

// Tim x trong day
void Tim_x(int x, int a[], int n){
   cout<<"\n + TIM KIEM "<< x <<" TRONG DAY:";
   int t=0;
   for(int i=0;i<n;i++)
     if(x==a[i])
        t=1;
   if(t==1)
      cout<<"\n Tim thay "<<x<<" trong day ";
   else
      cout<<"\n Khong tim thay "<<x<<" trong day ";
}

// Dem so lan xuat hien cua y trong day
int Dem_y(int y, int a[], int n){
    int dem=0;
   for(int i=0;i<n;i++)
      if(y==a[i]) dem++;
  return dem;
}

// Tinh ty le % cac so lon hon 5
void PhanTram(int a[],int n){
   float pt;
   int count=0;
   for(int i=0;i<n;i++)
     if(a[i]>=5) count++;
        pt=((float)count/n)*100;
        cout<<"\n + TY LE % CAC SO >= 5 :"<<pt<<"%";
 }

// Dem so lan xuat hien cua so nguyen to trong day
void DemSNT(int a[],int n){
   cout<<"\n + IN RA VI TRI SO NGUYEN TO: ";
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      int test=0;
      for(int t=2;t<a[i];t++)
          if(a[i]%t==0) test=1;
      if (test==0) cout<<i<<" ; ";
    }

}

//////////////////////
void main(){
// Nhap day
  Nhap();
// In day
 InDay(a,n);

// tim x
 int x;
 cout<<"\n Nhap gia tri can tim x= ";
 cin>>x;
 Tim_x(x,a,n);
// Dem y trong day
 int y;
 cout<<"\n Nhap gia tri can dem y= ";
 cin>>y;
 cout<<"\n + SO LAN XUAT HIEN SO "<<y<<" LA: "<<Dem_y(y,a,n);
 // Tinh ty le phan tram cac so >=5
 PhanTram(a,n);

 // Dem so nguyen to trong day
 DemSNT(a,n);

 getch();
}

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật