[ XML ] Cú pháp căn bản trong XML [ XML syntax rules ]

Nói chung các quy tắc của XML rất đơn giản hợp lý, dễ học và dễ sử dụng.


1. Tất cả các yếu tố của XML phải có thẻ đóng (closing tag).
- Các yếu tố trong HTML không cần phải có thẻ đóng.
  <p>This is a paragraph
  <p>This is another paragraph

- Trong XML, việc bỏ qua thẻ đóng là không hợp lệ. Tất cả các yếu tố phải có thẻ đóng. Do dó với ví dụ trên trong XML sẽ là:
  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is another paragraph</p>

* Lưu ý: Những phần khai báo ở đầu tài liệu XML không có thẻ đóng. Đó không phải là lỗi. Khai báo đó không phải là một phần trong chính tài liệu XML đó, và nó không có thẻ đóng.

2. Yếu tố chính xác các thẻ của XML.
- Các thẻ trong XML yêu cầu một sự chính xác. Ví dụ thẻ <Letter> sẽ khác với thẻ <letter>.

- Thẻ đóng và thẻ mở phải được viết cùng một trường hợp.
   <message>This is incorrect</message>
   <message>This is correct</message>

* Lưu ý: thẻ mở và thẻ đóng cũng thường được gọi là thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc. Bạn có thể sử dụng nó theo ý thích của bạn, nhưng nó phải chính xác.

3. Các yếu tố trong XML phải được lồng nhau đúng cách

- Trong HTML các bạn có thể thấy các yếu tố không đúng cách viết lông nhau
   <b><i>This text is bold and italic</b></i>
- Trong XML tất cả các yếu tố phải được lồng nhau đúng quy định:
  <b><i>This text is bold and italic</i></b>

Trong ví dụ trên, lồng nhau đúng cách ở đây được hiểu là kể tử khi phần tag <i> được mở trong tag <b>. Thì nó phải được đóng bên trong tag <b>.

4. Tài liệu XML phải có một phần tử gốc

Tài liệu XML phải có một yếu tố chứa tất cả các yếu tố khác. Yếu ôố này được gọi là phần tử gốc.
 <root>
  <child>
     <subchild>.....</subchild>
  </child>
 </root>

5. Các giá trị thuộc tính trong XML phải trích dẫn

- Các yếu tố trong XML có thể có các thuộc tính trong cặp tên/giá trị giống như trong HTML.

- Trong XML các giá trị thuộc tính luôn luôn phải được trích dẫn(quoted).

- Chúng ta hãy xem 2 ví dụ dưới đây về cách sử dụng thuộc tính trong XML, ví dụ 1 là sai, ví dụ 2 là đúng.

Ví dụ 1: sai.
<note date=12/11/2007>
  <to>Love</to>
  <from>Jani</from>
</note>

Ví dụ 2: sử dụng đúng
<note date="12/11/2007">
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
</note>

Lỗi trong ví dụ 1 là thuộc tính ngày trong phần tử node không trích dẫn.

6. Tham chiếu thực thể (Entity Reference).

- Một số ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong XML.

- Nếu như bạn đặt ký tự “<” bên trong một phần tử của XML nó sẽ tạo ra một lỗi bởi vì phân tích các giải thích đó là khởi đầu của một phần tử mới.

- Điều này sẽ tạo ra một lỗi XML:
<message>if salary < 1000 then</message>
Vậy làm sao để sử dụng ký tự “<” trong một phần tử của XML. Câu trả lời là thay thế ký tự “<” bằng một tham chiếu thực thể &lt;
<message>if salary &lt; 1000 then</message>

- Chúng ta có 5 tham chiếu thực thể được định nghĩa trước trong XML:* Lưu ý: Chỉ có ký tự “<” và “&” là không hợp lệ nghiêm ngặt trong XML. Các ký tự “>” là hợp pháp, nhưng sử dụng tham chiếu thực thể &gt; để thay thế cho nó sẽ tạo một thói quen tốt.

7. Chú thích trong XML (Comments in XML)

Cú pháp các chú thích trong XML là tương tự HTML.

<!– This is a comment –>

8. Khoảng trắng (white-space) được giữ lại trong XML

HTML cắt bỏ nhiều ký tự trắng trắng thành một ký tự trắng đơn.- Với XML, ký các ký tự trắng trong tài liệu không được cắt bỏ.

9. XML lưu trữ một dòng mới như LF(Line Feed)

Trong các ứng dụng của Windows, một dòng mới là một lưu trữ bình thường như một cặp ký tự: carriage return (CR) và chuyển dòng(LF – Line Feed). Trong các ứng dụng của Unix, một dòng mới là bình thường được lưu trữ như một ký tự LF. XML lưu trữ một dòng mới như LF.

Tham khảo thanhcuong

Bài viết nổi bật