Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2013

[ Android ] Sử dụng hộp thoại Alert Dialog trong Android [Android Alert Dialog]

Một số lần trong ứng dụng của bạn, nếu bạn muốn yêu cầu người dùng đưa ra quyết định lựa chọn giữa Yes hoặc No đáp ứng của bất kỳ hành động cụ thể thực hiện bởi người sử dụng, bởi còn lại trong các hoạt động tương tự và không có thay đổi màn hình, bạn có thể sử dụng Alert Dialog.

Để sử dụng Alert Dialog bạn cần khai báo đối tượng AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:

AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);
Bây giờ bạn phải thiết lập các nút Yes hoặc No bằng cách sử dụng đối tượng của lớp AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:
alertDialogBuilder.setPositiveButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener) alertDialogBuilder.setNegativeButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác được cung cấp bởi các lớp xây dựng để tùy chỉnh các hộp thoại cảnh báo. Dươi đây là những thuộc tính hay sử dụng:

Phương thức - mô tả

1- setIcon(Drawable icon)
Phương thức này để đặt icon cho hộp tho…

[ Java ] Sử dụng Interface trong Java

Ví dụ sử dụng Interface trong lập trình Java:    - Xây dựng interface Tinh1, Tinh2 như sau: interface Tinh1 {         void Nhap();
        long GiaiThua(int n);
    }    // interface Tinh2 kế thừa Tính1    interface Tinh2 extends Tinh1 {
     float S1(int n);
     float S2(int n);
     float S3(int n, float x);
   }   - Xây dựng class TinhTong implements Tinh2, trong đó:     S1 = 1!+2!+3!+...+n!     S2 = 2!+4!+6!+...+(2n)!     S3 = x^1 / 1 + x^2 / 2 + x^3 / 3 +...+ x^n / n    (1 < x < 5; 1 < n < 100, nhập vào từ bàn phím)

[Code Java]
/* Sử dụng interface */
package interface_vd1;
import java.util.Scanner;

/************interface Tinh1****************/

interface Tinh1 {
  void Nhap();
  long GiaiThua(int n);
}

/***********interface Tinh2****************/

interface Tinh2 extends Tinh1 {
  float S1(int n);
  float S2(int n);
  float S3(int n, float x);
}

/************class TinhTong*****************/

class TinhTong implements Tinh2 {
  private int n;
  private float x;
// Set x (thiet lap x)
public void…