[ Android ] Sử dụng hộp thoại Alert Dialog trong Android [Android Alert Dialog]

Một số lần trong ứng dụng của bạn, nếu bạn muốn yêu cầu người dùng đưa ra quyết định lựa chọn giữa Yes hoặc No đáp ứng của bất kỳ hành động cụ thể thực hiện bởi người sử dụng, bởi còn lại trong các hoạt động tương tự và không có thay đổi màn hình, bạn có thể sử dụng Alert Dialog.

Để sử dụng Alert Dialog bạn cần khai báo đối tượng AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:

AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);

Bây giờ bạn phải thiết lập các nút Yes hoặc No bằng cách sử dụng đối tượng của lớp AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:

alertDialogBuilder.setPositiveButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener) alertDialogBuilder.setNegativeButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác được cung cấp bởi các lớp xây dựng để tùy chỉnh các hộp thoại cảnh báo. Dươi đây là những thuộc tính hay sử dụng:

Phương thức - mô tả

1- setIcon(Drawable icon)
Phương thức này để đặt icon cho hộp thoại.

2- setCancelable(boolean cancelable)
Phương thức này thiết lập thuoocjt ính cho hộp thoại có thể hủy bỏ học không

3- setMessage(CharSequence message)
Phương thức này thiết lập thông báo hiển thị trên hộp thoại.

4- setMultiChoiceItems(CharSequence[] items, boolean[] checkedItems, DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener listener)
Phương thức này thiết lập danh sách các phần tử để hiển thị trong hộp thoại

5- setOnCancelListener(DialogInterface.OnCancelListener onCancelListener)
Phương thức này thiết lập gọi trở lại nếu cancel

6- setTitle(CharSequence title)
Phương thức này thiết lập tiêu đề của hộp thoại

Cú pháp để tạo ra và hiển thị một hộp thoại
AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
alertDialog.show();

Ví dụ:
Ví dụ sau đây cho thấy việc sử dụng các AlertDialog trong Android. Sử dụng 3 active khác nhau.


1. Tạo Project như hình vẽ:
2. Viết code cho các file
*Code: src/com.example.alertdialog/MainActivity.java

package com.example.alertdialog; 
 import com.example.alertdialog.*; 
 import android.os.Bundle; 
 import android.app.Activity; 
 import android.app.AlertDialog; 
 import android.content.DialogInterface; 
 import android.content.Intent; 
 import android.view.Menu; 
 import android.view.View; 

 public class MainActivity extends Activity 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
  { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
  } 
public void open(View view)
{  
  AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);    
  alertDialogBuilder.setMessage(R.string.decision); 
  alertDialogBuilder.setPositiveButton(R.string.positive_button, new   DialogInterface.OnClickListener() 
  @Override 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) 
 { 
    Intent positveActivity = new Intent(getApplicationContext(),com.example.alertdialog.PositiveActivity.class);
 startActivity(positveActivity); 
 } 
 }); 
 alertDialogBuilder.setNegativeButton(R.string.negative_button, new DialogInterface.OnClickListener() 
 @Override 
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which) 
  Intent negativeActivity = new Intent(getApplicationContext(),com.example.alertdialog.NegativeActivity.class);
 startActivity(negativeActivity); } }); AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
 alertDialog.show(); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
}
*Code: src/com.example.alertdialog/PositiveActivity.java

package com.example.alertdialog; 
 import android.os.Bundle; 
 import android.app.Activity; 
 import android.view.Menu; 
 public class PositiveActivity extends Activity 
 @Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_positive); 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
{
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. //getMenuInflater().inflate(R.menu.positive, menu); 
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
 }

*Code: src/com.example.alertdialog/NegativeActivity.java

package com.example.alertdialog;
 import android.os.Bundle;
 import android.app.Activity;
 import android.view.Menu;
 public class NegativeActivity extends Activity
 { 
 @Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_negative); 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 //getMenuInflater().inflate(R.menu.negative, menu);
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
 }

*Code: res/layout/activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".MainActivity" >

  <Button
     android:id="@+id/button1"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:layout_alignParentTop="true"
     android:layout_centerHorizontal="true"
     android:layout_marginTop="170dp"
     android:onClick="open"
     android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>


*Code: res/layout/activity_negative.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".NegativeActivity" >

   <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_marginLeft="14dp"
      android:layout_marginTop="17dp"
      android:text="@string/negative"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

*Code: res/layout/activity_positive.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".PositiveActivity" >

   <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_marginLeft="14dp"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:text="@string/positive"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

*Code: Strings.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

   <string name="app_name">AlertDialog</string>
   <string name="action_settings">Settings</string>
   <string name="hello_world">Hello world!</string>
   <string name="title_activity_positive">PositiveActivity</string>
   <string name="title_activity_negative">NegativeActivity</string>
   <string name="positive">Positive Activity</string>
   <string name="negative">Negative Activity</string>
   <string name="decision">Are you sure, you wanted to make this decision</string>
   <string name="positive_button">+ive</string>
   <string name="negative_button">-ive</string>

</resources>

*Code: AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.example.alertdialog"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0" >

   <uses-sdk
      android:minSdkVersion="8"
      android:targetSdkVersion="17" />

   <application
      android:allowBackup="true"
      android:icon="@drawable/ic_launcher"
      android:label="@string/app_name"
      android:theme="@style/AppTheme" >
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.MainActivity"
         android:label="@string/app_name" >
         <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
         </intent-filter>
      </activity>
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.PositiveActivity"
         android:label="@string/title_activity_positive" >
      </activity>
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.NegativeActivity"
         android:label="@string/title_activity_negative" >
      </activity>
</application>

</manifest>

Kết quả:
Tham khảo tutorialspoint.com

[ Java ] Sử dụng Interface trong Java

Ví dụ sử dụng Interface trong lập trình Java: 
  - Xây dựng interface Tinh1, Tinh2 như sau:
    interface Tinh1 {
        void Nhap();
        long GiaiThua(int n);
    }
   // interface Tinh2 kế thừa Tính1
   interface Tinh2 extends Tinh1 {
     float S1(int n);
     float S2(int n);
     float S3(int n, float x);
   }
  - Xây dựng class TinhTong implements Tinh2, trong đó:
    S1 = 1!+2!+3!+...+n!
    S2 = 2!+4!+6!+...+(2n)!
    S3 = x^1 / 1 + x^2 / 2 + x^3 / 3 +...+ x^n / n
   (1 < x < 5; 1 < n < 100, nhập vào từ bàn phím)
   
  
[Code Java]
/* Sử dụng interface */
package interface_vd1;
import java.util.Scanner;

/************interface Tinh1****************/

interface Tinh1 {
  void Nhap();
  long GiaiThua(int n);
}

/***********interface Tinh2****************/

interface Tinh2 extends Tinh1 {
  float S1(int n);
  float S2(int n);
  float S3(int n, float x);
}

/************class TinhTong*****************/

class TinhTong implements Tinh2 {
  private int n;
  private float x;
// Set x (thiet lap x)
public void Set_x(float x) {
  this.x = x;
 }

// get x (lay gia tri x)
public float Get_x() {
  return x;
}

// Set n (thiet lap n)
public void Set_n(int n) {
 this.n = n;
}

// get n (lay gia tri n)
public int Get_n() {
  return n;
}
// Nhap
public void Nhap() {
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  // nhap n
  int t = 0;
  System.out.print("\n - Nhap n: ");
 try {
   do {
      System.out.print("\n n = ");
      t = in.nextInt();
      if (t < 1 || t > 100) {
         System.out.print("\n Nhap lai n!");
      }
    } while (t < 1 || t > 100);
   } catch (Exception ex) {
     System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap n!");
  }
  Set_n(t);
 // nhap x
 float m = 0;
 System.out.print("\n - Nhap x: ");
 try {
   do {
       System.out.print("\n x = ");
       m = in.nextFloat();
       if (m < 1 || m > 5) {
          System.out.print("\n Nhap lai x!");
       }
    } while (m < 1 || m > 5);
   } catch (Exception ex) {
   System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap x!");
  }
  Set_x(m);
}

// GiaiThua
public long GiaiThua(int n) {
   long gt = 1;
   n = Get_n();
   for (int i = 1; i <= n; i++) {
      gt += i;
   }
  return gt;
}

// S1
public float S1(int n) {
 float s1 = 0;
 n = Get_n();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s1 += GiaiThua(i);
  }
  return s1;
}

// S2
public float S2(int n) {
  float s2 = 0;
  n = Get_n();
  for (int i = 2; i <= (2 * n); i = i + 2) {
   s2 += GiaiThua(i);
  }
  return s2;
}

// S3
public float S3(int n, float x) {
 float s3 = 0, tu = 1;
 n = Get_n();
 x = Get_x();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
   tu *= x;
   s3 += tu / i;
  }
  return s3;
}

// In ket qua
void InKQ() {
    System.out.print("\n * KET QUA: ");
    System.out.print("\n + S1= " + S1(n));
    System.out.print("\n + S2= " + S2(n));
    System.out.print("\n + S3= " + S3(n, x));
 }
}

/************class main*************************/
public class Interface_vd1 {
public static void main(String[] args) {
  TinhTong t = new TinhTong();
  t.Nhap();
  t.InKQ();
 }
}

[Download Project Tại đây]

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật