[ Android ] Sử dụng hộp thoại Alert Dialog trong Android [Android Alert Dialog]

Một số lần trong ứng dụng của bạn, nếu bạn muốn yêu cầu người dùng đưa ra quyết định lựa chọn giữa Yes hoặc No đáp ứng của bất kỳ hành động cụ thể thực hiện bởi người sử dụng, bởi còn lại trong các hoạt động tương tự và không có thay đổi màn hình, bạn có thể sử dụng Alert Dialog.

Để sử dụng Alert Dialog bạn cần khai báo đối tượng AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:

AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);

Bây giờ bạn phải thiết lập các nút Yes hoặc No bằng cách sử dụng đối tượng của lớp AlertDialogBuilder. Cú pháp như sau:

alertDialogBuilder.setPositiveButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener) alertDialogBuilder.setNegativeButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác được cung cấp bởi các lớp xây dựng để tùy chỉnh các hộp thoại cảnh báo. Dươi đây là những thuộc tính hay sử dụng:

Phương thức - mô tả

1- setIcon(Drawable icon)
Phương thức này để đặt icon cho hộp thoại.

2- setCancelable(boolean cancelable)
Phương thức này thiết lập thuoocjt ính cho hộp thoại có thể hủy bỏ học không

3- setMessage(CharSequence message)
Phương thức này thiết lập thông báo hiển thị trên hộp thoại.

4- setMultiChoiceItems(CharSequence[] items, boolean[] checkedItems, DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener listener)
Phương thức này thiết lập danh sách các phần tử để hiển thị trong hộp thoại

5- setOnCancelListener(DialogInterface.OnCancelListener onCancelListener)
Phương thức này thiết lập gọi trở lại nếu cancel

6- setTitle(CharSequence title)
Phương thức này thiết lập tiêu đề của hộp thoại

Cú pháp để tạo ra và hiển thị một hộp thoại
AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
alertDialog.show();

Ví dụ:
Ví dụ sau đây cho thấy việc sử dụng các AlertDialog trong Android. Sử dụng 3 active khác nhau.


1. Tạo Project như hình vẽ:
2. Viết code cho các file
*Code: src/com.example.alertdialog/MainActivity.java

package com.example.alertdialog; 
 import com.example.alertdialog.*; 
 import android.os.Bundle; 
 import android.app.Activity; 
 import android.app.AlertDialog; 
 import android.content.DialogInterface; 
 import android.content.Intent; 
 import android.view.Menu; 
 import android.view.View; 

 public class MainActivity extends Activity 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
  { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
  } 
public void open(View view)
{  
  AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);    
  alertDialogBuilder.setMessage(R.string.decision); 
  alertDialogBuilder.setPositiveButton(R.string.positive_button, new   DialogInterface.OnClickListener() 
  @Override 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) 
 { 
    Intent positveActivity = new Intent(getApplicationContext(),com.example.alertdialog.PositiveActivity.class);
 startActivity(positveActivity); 
 } 
 }); 
 alertDialogBuilder.setNegativeButton(R.string.negative_button, new DialogInterface.OnClickListener() 
 @Override 
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which) 
  Intent negativeActivity = new Intent(getApplicationContext(),com.example.alertdialog.NegativeActivity.class);
 startActivity(negativeActivity); } }); AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
 alertDialog.show(); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
}
*Code: src/com.example.alertdialog/PositiveActivity.java

package com.example.alertdialog; 
 import android.os.Bundle; 
 import android.app.Activity; 
 import android.view.Menu; 
 public class PositiveActivity extends Activity 
 @Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_positive); 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
{
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. //getMenuInflater().inflate(R.menu.positive, menu); 
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
 }

*Code: src/com.example.alertdialog/NegativeActivity.java

package com.example.alertdialog;
 import android.os.Bundle;
 import android.app.Activity;
 import android.view.Menu;
 public class NegativeActivity extends Activity
 { 
 @Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_negative); 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 //getMenuInflater().inflate(R.menu.negative, menu);
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
 return true; 
 } 
 }

*Code: res/layout/activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".MainActivity" >

  <Button
     android:id="@+id/button1"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:layout_alignParentTop="true"
     android:layout_centerHorizontal="true"
     android:layout_marginTop="170dp"
     android:onClick="open"
     android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>


*Code: res/layout/activity_negative.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".NegativeActivity" >

   <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_marginLeft="14dp"
      android:layout_marginTop="17dp"
      android:text="@string/negative"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

*Code: res/layout/activity_positive.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context=".PositiveActivity" >

   <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_marginLeft="14dp"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:text="@string/positive"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

*Code: Strings.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

   <string name="app_name">AlertDialog</string>
   <string name="action_settings">Settings</string>
   <string name="hello_world">Hello world!</string>
   <string name="title_activity_positive">PositiveActivity</string>
   <string name="title_activity_negative">NegativeActivity</string>
   <string name="positive">Positive Activity</string>
   <string name="negative">Negative Activity</string>
   <string name="decision">Are you sure, you wanted to make this decision</string>
   <string name="positive_button">+ive</string>
   <string name="negative_button">-ive</string>

</resources>

*Code: AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.example.alertdialog"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0" >

   <uses-sdk
      android:minSdkVersion="8"
      android:targetSdkVersion="17" />

   <application
      android:allowBackup="true"
      android:icon="@drawable/ic_launcher"
      android:label="@string/app_name"
      android:theme="@style/AppTheme" >
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.MainActivity"
         android:label="@string/app_name" >
         <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
         </intent-filter>
      </activity>
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.PositiveActivity"
         android:label="@string/title_activity_positive" >
      </activity>
      <activity
         android:name="com.example.alertdialog.NegativeActivity"
         android:label="@string/title_activity_negative" >
      </activity>
</application>

</manifest>

Kết quả:
Tham khảo tutorialspoint.com

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)