Chuyển đến nội dung chính

[ Java ] Sử dụng Interface trong Java

Ví dụ sử dụng Interface trong lập trình Java: 
  - Xây dựng interface Tinh1, Tinh2 như sau:
    interface Tinh1 {
        void Nhap();
        long GiaiThua(int n);
    }
   // interface Tinh2 kế thừa Tính1
   interface Tinh2 extends Tinh1 {
     float S1(int n);
     float S2(int n);
     float S3(int n, float x);
   }
  - Xây dựng class TinhTong implements Tinh2, trong đó:
    S1 = 1!+2!+3!+...+n!
    S2 = 2!+4!+6!+...+(2n)!
    S3 = x^1 / 1 + x^2 / 2 + x^3 / 3 +...+ x^n / n
   (1 < x < 5; 1 < n < 100, nhập vào từ bàn phím)
   
  
[Code Java]
/* Sử dụng interface */
package interface_vd1;
import java.util.Scanner;

/************interface Tinh1****************/

interface Tinh1 {
  void Nhap();
  long GiaiThua(int n);
}

/***********interface Tinh2****************/

interface Tinh2 extends Tinh1 {
  float S1(int n);
  float S2(int n);
  float S3(int n, float x);
}

/************class TinhTong*****************/

class TinhTong implements Tinh2 {
  private int n;
  private float x;
// Set x (thiet lap x)
public void Set_x(float x) {
  this.x = x;
 }

// get x (lay gia tri x)
public float Get_x() {
  return x;
}

// Set n (thiet lap n)
public void Set_n(int n) {
 this.n = n;
}

// get n (lay gia tri n)
public int Get_n() {
  return n;
}
// Nhap
public void Nhap() {
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  // nhap n
  int t = 0;
  System.out.print("\n - Nhap n: ");
 try {
   do {
      System.out.print("\n n = ");
      t = in.nextInt();
      if (t < 1 || t > 100) {
         System.out.print("\n Nhap lai n!");
      }
    } while (t < 1 || t > 100);
   } catch (Exception ex) {
     System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap n!");
  }
  Set_n(t);
 // nhap x
 float m = 0;
 System.out.print("\n - Nhap x: ");
 try {
   do {
       System.out.print("\n x = ");
       m = in.nextFloat();
       if (m < 1 || m > 5) {
          System.out.print("\n Nhap lai x!");
       }
    } while (m < 1 || m > 5);
   } catch (Exception ex) {
   System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap x!");
  }
  Set_x(m);
}

// GiaiThua
public long GiaiThua(int n) {
   long gt = 1;
   n = Get_n();
   for (int i = 1; i <= n; i++) {
      gt += i;
   }
  return gt;
}

// S1
public float S1(int n) {
 float s1 = 0;
 n = Get_n();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s1 += GiaiThua(i);
  }
  return s1;
}

// S2
public float S2(int n) {
  float s2 = 0;
  n = Get_n();
  for (int i = 2; i <= (2 * n); i = i + 2) {
   s2 += GiaiThua(i);
  }
  return s2;
}

// S3
public float S3(int n, float x) {
 float s3 = 0, tu = 1;
 n = Get_n();
 x = Get_x();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
   tu *= x;
   s3 += tu / i;
  }
  return s3;
}

// In ket qua
void InKQ() {
    System.out.print("\n * KET QUA: ");
    System.out.print("\n + S1= " + S1(n));
    System.out.print("\n + S2= " + S2(n));
    System.out.print("\n + S3= " + S3(n, x));
 }
}

/************class main*************************/
public class Interface_vd1 {
public static void main(String[] args) {
  TinhTong t = new TinhTong();
  t.Nhap();
  t.InKQ();
 }
}

[Download Project Tại đây]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]