[ Java ] Sử dụng Interface trong Java

Ví dụ sử dụng Interface trong lập trình Java: 
  - Xây dựng interface Tinh1, Tinh2 như sau:
    interface Tinh1 {
        void Nhap();
        long GiaiThua(int n);
    }
   // interface Tinh2 kế thừa Tính1
   interface Tinh2 extends Tinh1 {
     float S1(int n);
     float S2(int n);
     float S3(int n, float x);
   }
  - Xây dựng class TinhTong implements Tinh2, trong đó:
    S1 = 1!+2!+3!+...+n!
    S2 = 2!+4!+6!+...+(2n)!
    S3 = x^1 / 1 + x^2 / 2 + x^3 / 3 +...+ x^n / n
   (1 < x < 5; 1 < n < 100, nhập vào từ bàn phím)
   
  
[Code Java]
/* Sử dụng interface */
package interface_vd1;
import java.util.Scanner;

/************interface Tinh1****************/

interface Tinh1 {
  void Nhap();
  long GiaiThua(int n);
}

/***********interface Tinh2****************/

interface Tinh2 extends Tinh1 {
  float S1(int n);
  float S2(int n);
  float S3(int n, float x);
}

/************class TinhTong*****************/

class TinhTong implements Tinh2 {
  private int n;
  private float x;
// Set x (thiet lap x)
public void Set_x(float x) {
  this.x = x;
 }

// get x (lay gia tri x)
public float Get_x() {
  return x;
}

// Set n (thiet lap n)
public void Set_n(int n) {
 this.n = n;
}

// get n (lay gia tri n)
public int Get_n() {
  return n;
}
// Nhap
public void Nhap() {
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  // nhap n
  int t = 0;
  System.out.print("\n - Nhap n: ");
 try {
   do {
      System.out.print("\n n = ");
      t = in.nextInt();
      if (t < 1 || t > 100) {
         System.out.print("\n Nhap lai n!");
      }
    } while (t < 1 || t > 100);
   } catch (Exception ex) {
     System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap n!");
  }
  Set_n(t);
 // nhap x
 float m = 0;
 System.out.print("\n - Nhap x: ");
 try {
   do {
       System.out.print("\n x = ");
       m = in.nextFloat();
       if (m < 1 || m > 5) {
          System.out.print("\n Nhap lai x!");
       }
    } while (m < 1 || m > 5);
   } catch (Exception ex) {
   System.out.print("\n *** Da co loi " + ex.toString() + " khi nhap x!");
  }
  Set_x(m);
}

// GiaiThua
public long GiaiThua(int n) {
   long gt = 1;
   n = Get_n();
   for (int i = 1; i <= n; i++) {
      gt += i;
   }
  return gt;
}

// S1
public float S1(int n) {
 float s1 = 0;
 n = Get_n();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s1 += GiaiThua(i);
  }
  return s1;
}

// S2
public float S2(int n) {
  float s2 = 0;
  n = Get_n();
  for (int i = 2; i <= (2 * n); i = i + 2) {
   s2 += GiaiThua(i);
  }
  return s2;
}

// S3
public float S3(int n, float x) {
 float s3 = 0, tu = 1;
 n = Get_n();
 x = Get_x();
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
   tu *= x;
   s3 += tu / i;
  }
  return s3;
}

// In ket qua
void InKQ() {
    System.out.print("\n * KET QUA: ");
    System.out.print("\n + S1= " + S1(n));
    System.out.print("\n + S2= " + S2(n));
    System.out.print("\n + S3= " + S3(n, x));
 }
}

/************class main*************************/
public class Interface_vd1 {
public static void main(String[] args) {
  TinhTong t = new TinhTong();
  t.Nhap();
  t.InKQ();
 }
}

[Download Project Tại đây]

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)