[Java] Ví dụ về lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng (abstract) - Tính chu vi, diện tích các hình cơ bản [Lập trình hướng đối tượng - OOP]

Xây dựng Project theo mô hình kế thừa sau:

[NetBean]
1. Xây dựng Project như sau:

2. Code:
//-------------------------------------------
//abstract class HinhHoc
//-------------------------------------------
package vd_abstract_150114;
public abstract class HinhHoc {
    String tenHinh;
    // Constructor
    public HinhHoc(String tenHinh){
        this.tenHinh=tenHinh;
    }
    // Tinh chu vi
    abstract float ChuVi();
    // Tinh dien tich
    abstract float DienTich();
    // In ket qua
    void InKQ(){
        System.out.print("\n + Ten hinh: "+ tenHinh);
        System.out.print("\n  - Chu vi: "+ ChuVi());
        System.out.print("\n  - Dien tich: "+ DienTich());
    }
}

//-------------------------------------------
// class HinhVuong
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhVuong extends HinhHoc{
    float a;
    // constructor
    public HinhVuong(String tenHinh,float a){
        super(tenHinh);
        this.a=a;
    }
    // Chu vi
    float ChuVi(){
        return 4*a;
    }
    float DienTich(){
        return a*a;
    }
}

//-------------------------------------------
// class HinhChuNhat
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhChuNhat extends HinhVuong {
    float b;
    // constructor
    public HinhChuNhat(String tenHinh,float a,float b){
        super(tenHinh,a);
        this.b=b;
    }
    // Chu vi
    float ChuVi(){
        return 2*(a+b);
    }
    // Dien tich
    float DienTich(){
        return a*b;
    }
}


//-------------------------------------------
// class HinhTamGiac
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhTamGiac extends HinhChuNhat {
    float c;
    // constructor
    public HinhTamGiac(String tenHinh,float a,float b,float c){
        super(tenHinh,a,b);
        this.c=c;
    }
    // chu vi
    float ChuVi(){
        return (a+b+c);
    }
    // dien tich
    float DienTich(){
        float p=ChuVi()/2;
        return (float)Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
    }
}


//-------------------------------------------
// class HinhTron
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhTron extends HinhHoc {
    float r;
    final float PI=3.14f;
    // constructor
    public HinhTron(String tenHinh,float r){
        super(tenHinh);
        this.r=r;
    }
    // chu vi
    float ChuVi(){
        return 2*PI*r;
    }
    // dien tich
    float DienTich(){
        return PI*r*r;
    }
}


//-------------------------------------------
// class VD_abstract_150114

/* http://www.laptirnhmaytinh.net  */

package vd_abstract_150114;

import java.util.Scanner;

public class Vd_abstract_150114 {
    public static void main(String[] args) {
        float a,b,c,r;
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        HinhHoc hv,hcn,tg,ht;
        // Hinh vuong
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh vuong: ");
                a=inp.nextFloat();
                if(a<=0)
                    System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0);
            // khoi tao doi tuong
            hv=new HinhVuong("Hinh vuong",a);
            hv.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh chu nhat
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh chu nhat (a,b): ");
                a=inp.nextFloat();
                b=inp.nextFloat();
                if (a<=0||b<=0)
                    System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0||b<=0);
            // khoi tao doi tuong
            hcn=new HinhChuNhat("Hinh chu nhat",a,b);
            hcn.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh tam giac
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh tam giac (a,b,c): ");
                a=inp.nextFloat();
                b=inp.nextFloat();
                c=inp.nextFloat();
                if (a<=0||b<=0||c<=0||a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a)
                     System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0||b<=0||c<=0||a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a);
            // khoi tao doi tuong
            tg=new HinhTamGiac("Hinh tam giac",a,b,c);
            tg.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh tron
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap ban kinh hinh tron: ");
                r=inp.nextFloat();
                if(r<=0)
                   System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(r<=0);
            // khoi tao doi tuong
            ht=new HinhTron("Hinh tron",r);
            ht.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
    }        
}Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)