[Java] Ví dụ về lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng (abstract) - Tính chu vi, diện tích các hình cơ bản [Lập trình hướng đối tượng - OOP]

Xây dựng Project theo mô hình kế thừa sau:

[NetBean]
1. Xây dựng Project như sau:

2. Code:
//-------------------------------------------
//abstract class HinhHoc
//-------------------------------------------
package vd_abstract_150114;
public abstract class HinhHoc {
    String tenHinh;
    // Constructor
    public HinhHoc(String tenHinh){
        this.tenHinh=tenHinh;
    }
    // Tinh chu vi
    abstract float ChuVi();
    // Tinh dien tich
    abstract float DienTich();
    // In ket qua
    void InKQ(){
        System.out.print("\n + Ten hinh: "+ tenHinh);
        System.out.print("\n  - Chu vi: "+ ChuVi());
        System.out.print("\n  - Dien tich: "+ DienTich());
    }
}

//-------------------------------------------
// class HinhVuong
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhVuong extends HinhHoc{
    float a;
    // constructor
    public HinhVuong(String tenHinh,float a){
        super(tenHinh);
        this.a=a;
    }
    // Chu vi
    float ChuVi(){
        return 4*a;
    }
    float DienTich(){
        return a*a;
    }
}

//-------------------------------------------
// class HinhChuNhat
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhChuNhat extends HinhVuong {
    float b;
    // constructor
    public HinhChuNhat(String tenHinh,float a,float b){
        super(tenHinh,a);
        this.b=b;
    }
    // Chu vi
    float ChuVi(){
        return 2*(a+b);
    }
    // Dien tich
    float DienTich(){
        return a*b;
    }
}


//-------------------------------------------
// class HinhTamGiac
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhTamGiac extends HinhChuNhat {
    float c;
    // constructor
    public HinhTamGiac(String tenHinh,float a,float b,float c){
        super(tenHinh,a,b);
        this.c=c;
    }
    // chu vi
    float ChuVi(){
        return (a+b+c);
    }
    // dien tich
    float DienTich(){
        float p=ChuVi()/2;
        return (float)Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
    }
}


//-------------------------------------------
// class HinhTron
//-------------------------------------------

package vd_abstract_150114;
public class HinhTron extends HinhHoc {
    float r;
    final float PI=3.14f;
    // constructor
    public HinhTron(String tenHinh,float r){
        super(tenHinh);
        this.r=r;
    }
    // chu vi
    float ChuVi(){
        return 2*PI*r;
    }
    // dien tich
    float DienTich(){
        return PI*r*r;
    }
}


//-------------------------------------------
// class VD_abstract_150114

/* http://www.laptirnhmaytinh.net  */

package vd_abstract_150114;

import java.util.Scanner;

public class Vd_abstract_150114 {
    public static void main(String[] args) {
        float a,b,c,r;
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        HinhHoc hv,hcn,tg,ht;
        // Hinh vuong
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh vuong: ");
                a=inp.nextFloat();
                if(a<=0)
                    System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0);
            // khoi tao doi tuong
            hv=new HinhVuong("Hinh vuong",a);
            hv.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh chu nhat
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh chu nhat (a,b): ");
                a=inp.nextFloat();
                b=inp.nextFloat();
                if (a<=0||b<=0)
                    System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0||b<=0);
            // khoi tao doi tuong
            hcn=new HinhChuNhat("Hinh chu nhat",a,b);
            hcn.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh tam giac
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap canh hinh tam giac (a,b,c): ");
                a=inp.nextFloat();
                b=inp.nextFloat();
                c=inp.nextFloat();
                if (a<=0||b<=0||c<=0||a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a)
                     System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(a<=0||b<=0||c<=0||a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a);
            // khoi tao doi tuong
            tg=new HinhTamGiac("Hinh tam giac",a,b,c);
            tg.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
        // Hinh tron
        try{
            do{
                System.out.print("\n + Nhap ban kinh hinh tron: ");
                r=inp.nextFloat();
                if(r<=0)
                   System.out.println("\n >> Nhap lai !");
            }while(r<=0);
            // khoi tao doi tuong
            ht=new HinhTron("Hinh tron",r);
            ht.InKQ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("\n * Co loi xay ra ! Ma loi: "+e.toString());
        }
    }        
}* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật