Chuyển đến nội dung chính

[Java] Kết nối Cơ sở dữ liệu (Database) trong Java [ODBC - Chuỗi kết nối]

1. Tạo DataBase trong SQL Server
 Mở SQL Server, tạo Database (JavaData với 1 bảng sv) như hình vẽ:2. Kết nối Cơ sở dữ liệu SQL Server trong Java sử dụng ODBC với chuỗi kết nối

Ở đây việc kết nối đến SQL Server cũng thông qua ODBC nhưng chúng ta không cần phải khai báo DSN, ta có thể dùng chuỗi kết nối trực tiếp thông qua ODBC để nối đến SQL Server. 

Chuỗi kết nối có dạng:

String dbUrl = "jdbc:odbc:Driver={SQL Server}; Server=.; DatabaseName=Employee; UserName=sa; Password= ";

Lưu ý: 
Với thuộc tính Server: "." hoặc IP address nếu chỉ có một Server trên máy Local . Nếu trên máy có nhiều SQL Server thì phải chỉ định rõ tên Server. UserName và Password tương ứng với SQL Server của bạn.

Ví dụ: Tên Server SQLEXPRESS thì Server phải là: Server=<Tên máy>/SQLEXPRESS

----------

[Code ví dụ]

/**
* Kết nối DataBase có tên là JavaData (đã tạo ở phần trên)
* Đọc và in ra màn hình danh sách sinh viên trong bảng sv
* */

package databasetest;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

class Data {
    private Connection connect;
    
    // khoi tao, tao ket noi
    
    public Data() throws ClassNotFoundException, SQLException{
        Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        
       // password tùy vào SQL Server của bạn
        String dbUrl="jdbc:odbc:Driver={SQL Server}; Server=TXTHANH\\SQLEXPRESS; Database=JavaData; UserName=sa; Password=123";
     
        connect=DriverManager.getConnection(dbUrl);
    }
    

    // Ket noi, truy xuat du lieu
    
    public ResultSet GetData(String data) throws SQLException{
        ResultSet kq=null;
        Statement st = this.connect.createStatement();
        String sql="select * from "+ data;
        kq=st.executeQuery(sql);
        return kq;
    }
    

    // Dong ket noi
    
    public void CloseData() throws SQLException{
        if (connect!=null)
            connect.close();
    }
}
   

// class main

public class DataBaseTest{
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
        
        Data t =new Data();
        ResultSet res=t.GetData("sv");

       System.out.println("\n Danh sách sinh viên: \n")
        
       while(res.next())
        {
            System.out.println(res.getString("hoten"));
        }        
    }    
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]