[Java] Xử lý mảng đối tượng trong Java

Mảng đối tượng trong Java 

Xây dựng chương trình Java gồm các lớp đối tượng sau:

1. Lớp NhanVien có các thuộc tính: họ và tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ. Để phục vụ cho bài toán quản lý lớp NhanVien, ngoài công việc tính lương (thu nhập) thì cần có các hàm thành phần sau: Nhập, hiển thị các thông tin về các nhân viên.

2. Lớp CanBo thừa kế lớp NhanVien, ngoài những thuộc tính nêu trên còn có các thuộc tính: Chức vụ và hệ số lương được che dấu. Lương của CanBo được tính bằng tích hệ số lương với mức lương tối thiểu.

3. Lớp CoQuan có danh sách cán bộ quản lý các hàm:

- Nhập vào một danh sách n cán bộ, n nhập từ bàn phím

- Hiển thị danh sách cán bộ của cơ quan theo bảng, thông tin về cán bộ được hiển thị từng cột trên một dòng

- Sắp xếp danh sách đó theo thứ tự tăng của thu nhập

- Tìm những cán bộ có thu nhập nhỏ hơn d, d nhập vào từ bàn phím

- Hàm main() thực hiện các hàm nêu trên

[Code Java]

/***************************/

/***** class NhanVen ********/

/**************************/

package coquan;
import java.util.Scanner;

public abstract class NhanVien {

    public String hoTen, diaChi, ngaySinh;

    public NhanVien(String hoTen, String diaChi, String ngaySinh){
      this.hoTen=hoTen;
      this.diaChi=diaChi;
      this.ngaySinh=ngaySinh;
}

// Nhap thong tin

public void NhapTT(){
   Scanner inp=new Scanner(System.in);
   System.out.print("- Ho va ten: ");
   hoTen=inp.nextLine();
   System.out.print("- Ngay sinh: ");
   ngaySinh=inp.nextLine();
   System.out.print("- Dia chi: ");
   diaChi=inp.nextLine();
}

// Tinh thu nhap

public abstract float TinhLuong();

// In thong tin nhan vien

  public void InTT(){
     System.out.print("|"+hoTen + "\t \t| " + ngaySinh + "\t\t | "+diaChi+"\t \t| " + TinhLuong() +" | \n");
   }
}

/***************************/

/***** class CanBo **********/

/**************************/

package coquan;

import java.util.Scanner;

public class CanBo extends NhanVien {
    private String chucVu;
    private float heSoLuong;
    final float LCB=1500000.0f;

    public CanBo(String hoTen, String diaChi, String ngaySinh, String chucVu, float heSoLuong){
      super(hoTen, diaChi, ngaySinh);
      this.chucVu=chucVu;
      this.heSoLuong=heSoLuong;
   }

// Nhap thong tin

public void NhapTT(){
   super.NhapTT();
   Scanner inp=new Scanner(System.in);
   System.out.print("- Chuc vu: ");
   chucVu=inp.nextLine();
   System.out.print("- He so luong: ");
   heSoLuong=inp.nextFloat();
}

// Tinh thu nhap

  public float TinhLuong(){
     return heSoLuong*LCB;
  }
}/***************************/
/***** class CoQuan *****/
/**************************/

package coquan;
import java.util.Scanner;

public class CoQuan {
    public static int n;
    static CanBo[] ds = new CanBo[100];
   
    // Nhap danh sach
    public CoQuan(){
        // khoi tao danh sach CanBo
        for(int i=0;i<100;i++)
            ds[i]=new CanBo("","","","",0.0f);
       
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("- Nhap so luong can bo: \n");
        n=inp.nextInt();
    }
   
    // Nhap danh sach
   void NhapDS(){
      
        System.out.print("NHAP THONG TIN \n");
       
        for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.print("+ Nhap thong tin cho can bo thu "+(i+1)+": \n");
            ds[i].NhapTT(); 
        }
    }
   
    // In danh sach CanBo
    void InDS(){
        System.out.print("* IN THONG TIN \n");
        System.out.print("| Ho va ten\t | Nam sinh \t | Dia chi \t | Thu nhap   |\n");
         for(int i=0;i<n;i++)
            ds[i].InTT();
    }
   
    // Sap xep danh sach sinh vien theo chieu tang dan cua thu nhap
    void SapXep(){
        System.out.print("* SAP XEP DANH SACH CAN BO: \n");
        CanBo cb= new CanBo("","","","",0.0f);
        for(int i=0;i<n-1;i++)
            for(int j=i+1;j<n;j++)
                if(ds[i].TinhLuong()>ds[j].TinhLuong())
                {                  
                    cb=ds[i];
                    ds[i]=ds[j];
                    ds[j]=cb;
                }
               
    }

    // Tim canBo co thu thap nho hon d
    void TimCanBo(){
        float d;
        System.out.print("\n + Nhap muc thu nhap can tim:");
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        d=inp.nextFloat();
        System.out.print("* TIM CAN BO CO THU NHAP < "+d+":\n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            if(ds[i].TinhLuong()<d)
                ds[i].InTT();
    }
   
    // ham main
    public static void main(String[] args) {
        CoQuan cq=new CoQuan();
        cq.NhapDS();
        cq.InDS();
        // sap xep
        cq.SapXep();
        cq.InDS();
        // tim can bo
        cq.TimCanBo();       
    }   
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)