Chuyển đến nội dung chính

[Java] Xử lý mảng đối tượng trong Java

Mảng đối tượng trong Java 

Xây dựng chương trình Java gồm các lớp đối tượng sau:

1. Lớp NhanVien có các thuộc tính: họ và tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ. Để phục vụ cho bài toán quản lý lớp NhanVien, ngoài công việc tính lương (thu nhập) thì cần có các hàm thành phần sau: Nhập, hiển thị các thông tin về các nhân viên.

2. Lớp CanBo thừa kế lớp NhanVien, ngoài những thuộc tính nêu trên còn có các thuộc tính: Chức vụ và hệ số lương được che dấu. Lương của CanBo được tính bằng tích hệ số lương với mức lương tối thiểu.

3. Lớp CoQuan có danh sách cán bộ quản lý các hàm:

- Nhập vào một danh sách n cán bộ, n nhập từ bàn phím

- Hiển thị danh sách cán bộ của cơ quan theo bảng, thông tin về cán bộ được hiển thị từng cột trên một dòng

- Sắp xếp danh sách đó theo thứ tự tăng của thu nhập

- Tìm những cán bộ có thu nhập nhỏ hơn d, d nhập vào từ bàn phím

- Hàm main() thực hiện các hàm nêu trên

[Code Java]

/***************************/

/***** class NhanVen ********/

/**************************/

package coquan;
import java.util.Scanner;

public abstract class NhanVien {

    public String hoTen, diaChi, ngaySinh;

    public NhanVien(String hoTen, String diaChi, String ngaySinh){
      this.hoTen=hoTen;
      this.diaChi=diaChi;
      this.ngaySinh=ngaySinh;
}

// Nhap thong tin

public void NhapTT(){
   Scanner inp=new Scanner(System.in);
   System.out.print("- Ho va ten: ");
   hoTen=inp.nextLine();
   System.out.print("- Ngay sinh: ");
   ngaySinh=inp.nextLine();
   System.out.print("- Dia chi: ");
   diaChi=inp.nextLine();
}

// Tinh thu nhap

public abstract float TinhLuong();

// In thong tin nhan vien

  public void InTT(){
     System.out.print("|"+hoTen + "\t \t| " + ngaySinh + "\t\t | "+diaChi+"\t \t| " + TinhLuong() +" | \n");
   }
}

/***************************/

/***** class CanBo **********/

/**************************/

package coquan;

import java.util.Scanner;

public class CanBo extends NhanVien {
    private String chucVu;
    private float heSoLuong;
    final float LCB=1500000.0f;

    public CanBo(String hoTen, String diaChi, String ngaySinh, String chucVu, float heSoLuong){
      super(hoTen, diaChi, ngaySinh);
      this.chucVu=chucVu;
      this.heSoLuong=heSoLuong;
   }

// Nhap thong tin

public void NhapTT(){
   super.NhapTT();
   Scanner inp=new Scanner(System.in);
   System.out.print("- Chuc vu: ");
   chucVu=inp.nextLine();
   System.out.print("- He so luong: ");
   heSoLuong=inp.nextFloat();
}

// Tinh thu nhap

  public float TinhLuong(){
     return heSoLuong*LCB;
  }
}/***************************/
/***** class CoQuan *****/
/**************************/

package coquan;
import java.util.Scanner;

public class CoQuan {
    public static int n;
    static CanBo[] ds = new CanBo[100];
   
    // Nhap danh sach
    public CoQuan(){
        // khoi tao danh sach CanBo
        for(int i=0;i<100;i++)
            ds[i]=new CanBo("","","","",0.0f);
       
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("- Nhap so luong can bo: \n");
        n=inp.nextInt();
    }
   
    // Nhap danh sach
   void NhapDS(){
      
        System.out.print("NHAP THONG TIN \n");
       
        for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.print("+ Nhap thong tin cho can bo thu "+(i+1)+": \n");
            ds[i].NhapTT(); 
        }
    }
   
    // In danh sach CanBo
    void InDS(){
        System.out.print("* IN THONG TIN \n");
        System.out.print("| Ho va ten\t | Nam sinh \t | Dia chi \t | Thu nhap   |\n");
         for(int i=0;i<n;i++)
            ds[i].InTT();
    }
   
    // Sap xep danh sach sinh vien theo chieu tang dan cua thu nhap
    void SapXep(){
        System.out.print("* SAP XEP DANH SACH CAN BO: \n");
        CanBo cb= new CanBo("","","","",0.0f);
        for(int i=0;i<n-1;i++)
            for(int j=i+1;j<n;j++)
                if(ds[i].TinhLuong()>ds[j].TinhLuong())
                {                  
                    cb=ds[i];
                    ds[i]=ds[j];
                    ds[j]=cb;
                }
               
    }

    // Tim canBo co thu thap nho hon d
    void TimCanBo(){
        float d;
        System.out.print("\n + Nhap muc thu nhap can tim:");
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        d=inp.nextFloat();
        System.out.print("* TIM CAN BO CO THU NHAP < "+d+":\n");
        for(int i=0;i<n;i++)
            if(ds[i].TinhLuong()<d)
                ds[i].InTT();
    }
   
    // ham main
    public static void main(String[] args) {
        CoQuan cq=new CoQuan();
        cq.NhapDS();
        cq.InDS();
        // sap xep
        cq.SapXep();
        cq.InDS();
        // tim can bo
        cq.TimCanBo();       
    }   
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]