[Tự học lập trình C/C++] Bài 12 : Dữ liệu kiểu con trỏ (pointer)

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Khái niệm về con trỏ (Pointer)
Biến con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác có cùng kiểu với nó.

2. Khai báo con trỏ
<KDL> *<biến con trỏ>;

Ví dụ:
// con trỏ nguyên p
int *p;
// con trỏ thực
float *pt;
// con trỏ trỏ vào con trò
int **ptr;

3. Sử dụng con trỏ
- Toán tử "*"
Lấy giá trị tại địa chỉ đã nào đó.

Ví dụ:
// gán a = giá trị tại vị trí mà p trỏ vào.
a=*p;

- Toán tử "&"
Cho địa chỉ của biến nào đó.

Ví dụ:
// con trỏ p trỏ vào biến a.
p=&a;
// a và *p là tương đương.

4. Con trỏ mảng
- Tên mảng chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng.
- Để truy cập các phần tử trong mảng ta dùng biến con trỏ mảng công với địa chỉ tương đối của chúng.

Ví dụ:
int a[10], *p;
// p trỏ vào mảng a
p=a;
// *(p+2) tương đương với a[2].

5. Con trỏ cấu trúc

- Khai báo:
<Tên cấu trúc> *<biến con trỏ>;

Ví dụ:
// khai báo con trỏ cấu trúc SV
SV *p;

- Truy cập các trường trong cấu trúc bằng "->" thay cho "."

Ví dụ:
p->diem; // thay cho a.diem.---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1:

+ Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, tính tổng của chúng (sử dụng biến con trỏ).

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

//Ham main
int main() {
 // khai bao 2 con tro int
 int a,b,*p1,*p2;
 // Nhap 2 so
 cout<<"\n So 1= "; cin>>a;
 cout<<"\n So 2= "; cin>>b;
 p1=&a; p2=&b;
 // tinh tong
 int s = *p1 +*p2;
 cout<<"\n Tong = "<<s;
  return 0;
}

------------------

Ví dụ 2

+ Yêu cầu: sử dụng toán tử * và &.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

//Ham main
int main ()
{
  int value1 = 5, value2 = 15;
  int *p1, *p2;
  // p1 = dia chi value1
  p1 = &value1;
  // p2 = dia chi value2
  p2 = &value2;  
  // gia tri cua p1=10
  *p1 = 10;
  // gia tri cua p1=10
  *p2 = *p1;
  // p1 = p2 (phep gan con tro)
  p1 = p2;      
  *p1 = 20;      
  cout << "value1==" <<value1<< " / value2==" << value2;
  return 0;
}

------------------

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu: Viết chương trình (sử dụng con trỏ mảng)
- Nhập một dãy số nguyên có không quá 100 số.
- In dãy
- Tim giá trị lớn nhất

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

// khai bao mang
int a[100],*p,n;
// Nhap mang
void NhapMang(){
// Nhap so phan tu mang
do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if (n<1||n>100)
cout<<"\n Nhap lai n! ";
} while (n<1||n>100);
// p tro vao mang a
p=a;
for(int i=0; i<n;i++)
{
cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
cin>>*(p+i);
}
}

// In mang
void InMang(){
p=a;
cout<<"\n In day: ";
for(int i=0; i<n;i++)
cout<<*(p+i)<<" ; ";
}

// Tim max
int Max(){
p=a;
int max=*p;
for(int i=0; i<n;i++)
if( *(p+i)>max)
max=*(p+i);
return max;
}

//Ham main
int main ()
{
  NhapMang(); 
  InMang(); 
  cout<<"\n Max: "<<Max();
  return 0;
}

------------------

Ví dụ 4:

+ Yêu cầu: Viết chương trình (sử dụng con trỏ cấu trúc)
- Khai báo danh sách liên kết đơn
- Nhập danh sách
- In danh sách

+ Code:

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>

//Khai bao 1 node

using namespace std;

struct Node{
int info;
Node *next;
};
typedef Node *DS;

void khoiTao(DS &p){
p=NULL;
}

// Tao danh sach
DS taoNode(int a){
DS p=new Node;
p->next = NULL;
p->info = a;
return p;
}

// them phan tu vao dau danh sach
DS Add_fisrt(DS &p, int a){
DS p2=taoNode(a);
if (p2==NULL){
     return NULL;
}
p2->next=p;
p=p2;
return p;
}

// them phan tu vao cuoi danh sach
DS Add_last(DS &p, int a){
DS p1=taoNode(a);
if (p1==NULL){
  return NULL;
}
if (p==NULL) {
p=p1;
return p1;
}
DS pt=p;
while(pt->next!=NULL)
pt=pt->next;
pt->next=p1;
return p;
}

//In danh sach
void InDs(DS p){  
  while (p->next!=NULL){       
p=p->next;
cout<<p->info<<" -> ";
}cout<<"NULL\n\n";
}

//Xoa 1 node o dau danh sach
DS XoaDau(DS p){
DS p1;
p1=p;
p=p->next;
delete p1;
return p;
}

// ham main
int main(){
int x,n;
DS p,p1,p2;
p=taoNode(x);
cout<<"\n** TAO DANH SACH LIEN KET \n ";
cout<<"* Nhap so phan tu:";
cin>>n;
 for(int i=1; i<=n;i++)
{
cout<<"\n + Nhap gia tri cua Node thu "<<i<<": ";
cin>>x;
//Cong them phan tu vao dau
p1=Add_last(p,x);
}
//In danh sach vua tao
cout<<"\n\n * Danh sach vua tao: \n";
InDs(p1);
//Cong vao dau danh sach vua tao mot node co gia tri x
p2=p1;
cout<<"* Cong vao cuoi danh sach phan tu co gia tri la x \n";
x=1;
p1=Add_last(p2,x);
InDs(p1);
//Xoa 1 node dau danh sach
p1=XoaDau(p1);
cout<<"\n\n * In danh sach vua xoa mot phan tu dau:\n";
InDs(p1);
return 0;
}


Khoa hoc lap trinh C/C++

------------------------
Xem bài khác:

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)