[Tự học lập trình C/C++] Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

  I. Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++:

   1. Kiểu số nguyên
    - Ký hiệu: int (2 Byte);
    - Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long
 
   2. Kiểu số thực
    - Kí hiệu: float (4 Byte)
    - Các kiểu mở rộng: double, long double
 
   3. Kiểu ký tự
    - ký hiệu: char (1 Byte)

  II. Ép kiểu, chuyển kiểu
    - Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
    - Ép kiểu:  
      Ví dụ: Ép kiểu float thành int:  
       (int)x; (x có kiểu float)

  III. Các toán tử trong C\C++
  - Toán tử số học:  

  +, -, *, /,
 
  % (chia lấy phần dư),
 
  ++ (tăng 1 đơn vị),
 
  -- (giảm 1 đơn vị),
 
  =, ...
 
 
  - Toán tử logic:
 
  && (and),
 
  || (or),
 
  ! (not).
 
  - Toán tử quan hệ:
 
   >, <, >=, <=, ==, !=.
 
 
  - Toán tử xử lý bit:
 
  >> (dịch phải),
 
  << (dịch trái),
 
  ~ (not bit),
 
  ^ (xor bit),
 
  & (and bit),
 
  | (or bit).

 
   IV. Một số hàm thông dụng C++
 
   Để sử dụng các hàm, bạn cần khai báo tiền xử lý (#include)
 
 - stdio.h : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).
   
   Gồm các hàm: 
       printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw(),...
   

- conio.h : Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console).

Gồm các hàm:
clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), clreol(),...


- math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán

Gồm các hàm:
abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),...


  - alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ.
 
  Gồm các hàm:
  calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(),...


- io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.

Gồm các hàm:
open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),...

- graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.

Gồm các hàm:
initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(),...
 


---------------------------------
* VÍ DỤ [ Code Dev C++ ]
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng hai số nguyên a, b cho trước.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {

    // khai báo biến
    int a,b;
    a=5; b=6;
    int s=a+b;
    cout<<"\n Tong "<<a<<" va "<<b<<" bang "<<s;
   return 0;
 
}

------------

Ví dụ 2: 

+ Yêu cầu: Tính chu vi diện tích của tam giác với 3 cạnh cho trước

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {

    // khai báo biến sô thực
    float a,b,c;
    a=3.0; b=4.0;c=5.0;
    float cv,dt; // chu vi, dien tich
 
    // tinh chu vi, dien tich
    cv=a+b+c;
    float p=cv/2; // nua chu vi
    dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
     cout<<"\n Chu vi = "<<cv<<"\n Dien tich = "<<dt;
   return 0;
 
}

------------

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu:
  - In ra màn hình vị trí của ký tự 'A' trong bảng mã ASCII.

  - In ra ký tự tại vị trí 67 trong bảng mã ASCII.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
    // khai báo biến ký tự
    char ch='A';
    int vt=ch;
    cout<<"\n Vi tri cua ky tu A: "<<vt;
    // in ra ky tu tai vi tri 67
    vt=67;
    ch=(char)vt;// ép kiểu int thành char
    cout<<"\n Ky tu tai tai vi tri 67 la: "<<ch;
   return 0;

}Khoa hoc lap trinh C/C++

------------------------

Xem bài khác:

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)