Chuyển đến nội dung chính

[Tự học lập trình Android] Bài 3: Các thành phần của ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng là các khối cơ bản để xây dựng một ứng dụng Android. Các thành phần này được liên kết lỏng lẻo bởi các ứng dụng bởi tập tin AndroidManifest.xml, tập tin AndroidManifest.xml mô tả mỗi thành phần của ứng dụng và cách chúng tương tác với nhau.
Có bốn thành phần chính có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android:


Thành phần
Đặc tả
Activities
Chúng gọi giao diện người dùng và xử lý các tương tác người dùng với màn hình điện thoại thông minh
Services
Chúng xử lý nền kết hợp với một ứng dụng.
Broadcast Receivers
Chúng xử lý thông tin liên lạc giữa hệ điều hành Android và các ứng dụng.
Content Providers
Chúng xử lý dữ liệu và các vấn đề quản lý cơ sở dữ liệu.

1. Activities (Hoạt động)
Một Activities đại diện cho một màn hình duy nhất với một giao diện người dùng. Ví dụ, một ứng dụng email có thể có một hoạt động cho thấy một danh sách các email mới, một hoạt động để soạn một email, và một hoạt động để đọc email. Nếu một ứng dụng có nhiều hơn một hoạt động, sau đó một trong số chúng được đánh dấu là hoạt động được hiển thị khi ứng dụng được khởi chạy.
Một Activities được thực hiện như một lớp con của lớp Activity như sau:
public class MainActivity extends Activity {
 ...
}


2. Services (Dịch vụ)
Một Services là một thành phần chạy trong nền để thực hiện các hoạt động lâu dài. Ví dụ, một dịch vụ có thể chơi nhạc ở chế độ nền trong khi người dùng đang ở một ứng dụng khác nhau, hoặc nó có thể lấy dữ liệu qua mạng mà không ngăn chặn người dùng tương tác với một hoạt động .
Một Service được thực hiện như một lớp con của lớp Service như sau:
public class MyService extends Service {
 ...
}

3. Broadcast Receivers
Broadcast Receivers chỉ đơn giản là phản ứng để phát các tín hiệu từ các ứng dụng khác hoặc từ hệ thống. Ví dụ, các ứng dụng cũng có thể bắt đầu chương trình phát tín hiệu để cho các ứng dụng khác biết rằng một số dữ liệu đã được tải về điện thoại và sẵn sàng cho họ sử dụng.
Một máy thu phát tín hiệu được thực hiện như một lớp con của BroadcastReceiver lớp và mỗi tín hiệu được phát đi như một đối tượng Intent.

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
 ...
}

4. Content Providers
Content Providers cung cấp nội dung dữ liệu từ một ứng dụng khác theo yêu cầu. Yêu cầu đó được xử lý bằng các phương thức (methods) của lớp ContentResolver. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong hệ thống tập tin, cơ sở dữ liệu (database) hoặc ở một nơi hoàn toàn khác.
Một Content Providers được thực hiện như một lớp con của ContentProvider lớp và phải thực hiện một bộ tiêu chuẩn API cho phép các ứng dụng khác để thực hiện các giao dịch.

public class MyContentProvider extends ContentProvider {
 ...
}

5. Additional Components (Các thành phần bổ sung)
Có thành phần bổ sung sẽ được sử dụng trong việc xây dựng của các đơn vị nêu trên. Các thành phần này là:

Thành phần
Đặc tả
Fragments
Đại diện cho một hành vi hoặc một phần của giao diện người dùng trong một hoạt động.
Views
Các yếu tố giao diện người dùng được vẽ trên màn hình bao gồm các nút, danh sách các hình thức, vv
Layouts
Xem phân cấp kiểm soát định dạng màn hình và xuất hiện của các quan điểm.
Intents
Tín hiệu hệ thống kết nối các thành phần với nhau.
Resources
Các yếu tố bên ngoài, các hằng số và drawables hình ảnh..
Manifest
Tập tin cấu hình cho ứng dụng.
-----------------------------------------

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]