[Tự học lập trình Android] Bài 4: Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên - "Hello World"

Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên - In ra màn hình dòng chữ "Hello World"

1. Tại một ứng dụng Android mới [Tham khảo hướng dẫn trong Bài 1]


Click nút Next bạn sẽ đến màn hình Project:


2. Cấu trúc của ứng dụng Android
Trước khi bạn chạy ứng dụng, chúng ta đi tìm hiểu một vài thư mục và tập tin trong dự án Android:


Đặc tả các thư mục và file:


S.N.
Đặc tả các thư mục và file
1
src
Này chứa các tập tin nguồn java. Theo mặc định, nó bao gồm một tập tin MainActivity.javasource có một lớp hoạt động chạy khi ứng dụng của bạn được đưa ra bằng cách sử dụng biểu tượng ứng dụng.
2
gen
gen chứa các tập tin R., Một tập tin trình biên dịch tạo ra tham chiếu tất cả các tài nguyên có trong dự án của bạn. Bạn không nên thay đổi tập tin này.
3
bin
Thư mục này chứa các tập tin Android gói. Apk được xây dựng bởi các ADT trong quá trình xây dựng và mọi thứ khác cần thiết để chạy một ứng dụng Android.
4
res / drawable-hdpi
Đây là một thư mục cho các đối tượng thể vẽ được thiết kế cho màn hình có mật độ cao.
5
res / layout
Đây là một thư mục cho các tập tin xác định giao diện người dùng của ứng dụng của bạn.
6
res/values
Đây là một thư mục cho các tập tin XML khác nhau có chứa một tập hợp các nguồn lực, chẳng hạn như dây và màu sắc các định nghĩa.
7
AndroidManifest.xml
Đây là biểu hiện tập tin trong đó mô tả các đặc điểm cơ bản của các ứng dụng và xác định mỗi thành phần của nó.


* File MainActivity

package com.example.helloworld;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.support.v4.app.NavUtils;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
}
* File Manifest

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.helloworld"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  <uses-sdk
   android:minSdkVersion="8"
   android:targetSdkVersion="15" />
  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/title_activity_main" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>
* File String

<resources>
  <string name="app_name">HelloWorld</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="menu_settings">Settings</string>
  <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>

* File R

/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.
 *
 * This class was automatically generated by the
 * aapt tool from the resource data it found. It
 * should not be modified by hand.
 */

package com.example.helloworld;

public final class R {
  public static final class attr {
  }
  public static final class dimen {
    public static final int padding_large=0x7f040002;
    public static final int padding_medium=0x7f040001;
    public static final int padding_small=0x7f040000;
  }
  public static final class drawable {
    public static final int ic_action_search=0x7f020000;
    public static final int ic_launcher=0x7f020001;
  }
  public static final class id {
    public static final int menu_settings=0x7f080000;
  }
  public static final class layout {
    public static final int activity_main=0x7f030000;
  }
  public static final class menu {
    public static final int activity_main=0x7f070000;
  }
  public static final class string {
    public static final int app_name=0x7f050000;
    public static final int hello_world=0x7f050001;
    public static final int menu_settings=0x7f050002;
    public static final int title_activity_main=0x7f050003;
  }
  public static final class style {
    public static final int AppTheme=0x7f060000;
  }
}

* File Layout

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:padding="@dimen/padding_medium"
    android:text="@string/hello_world"
    tools:context=".MainActivity" />

</RelativeLayout>

* Chạy ứng dụng (RUN)


>> Clip hướng dẫn tạo Project ứng dụng mới

-

-----------------------------------------

Bài viết nổi bật