Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2014

[Tự học lập trình Android] Bài 13: Tìm hiểu về GridView trong Android

Tìm hiểu về Gridview trong Android
- GridView cũng dựa vào Datasource và ArrayAdapter tương tự như ListView
- Điểm khác nhau là GridView có thiết lập số cột. Dữ liệu luôn đưa vào dưới dạng hình ống (mảng, list một chiều), nhưng dựa vào số cột ta thiết lập mà nó tự động ngắt hàng, xem hình minh họa:
Hình 1
- Gridview có thể hiển thị Text hoặc hình ảnh vào GridView.
- Bạn có thể thiết lập số cột cho GridView theo hình dưới đây:
Hình 2
- Nếu bạn thiết lập android:numColumns=”3″, Tức là Gridview sẽ ngắt dòng khi đủ 3 phần tử, nó chỉ khác chỗ này, còn việc đưa dữ liệu lên như thế nào thì nó y xì như làm với ListView.

Ví dụ 1: Hiển thị văn bản lên GridView

- Bạn tạo một Android Project tên tùy thích, ở đây Tôi đặt tên: Vidu_Gridview_Text

- Đây là activity_main.xml cho ứng dụng:

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_paren…

[Tự học lập trình Android] Bài 12: Tìm hiểu về Spinner trong Android

Tìm hiểu về Spinner trong Android

- Spinner tương tự như ComboBox trong C#, tương tự như JComboBox trong Java.
- Nếu bạn đã hiểu về ListView thì việc hiểu Spinner cũng không có gì là khó.
- Cách đổ dữ liệu lên Spinner là giống như đổ lên ListView, nó chỉ khác một chỗ duy nhất trong ArrayAdapter đó là ta phải gọi setDropDownViewResource.
- Ví dụ về Spinner:
Hình 1 - Kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xem activity_spinner.xml)

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".SpinnerActivity">

<TextView
android:id="@+id/selection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#007380"
android:hint="…

[Tự học lập trình Android] Bài 11: Tìm hiểu về ListView

Tìm hiểu về ListView trong Android

ListView là control được sử dụng khá phổ biến trong các ứng dụng Android, có nhiều cách sử lý khác nhau. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiều 5 cách xử lý ListView hay sử dụng nhất được chia thành 5 trường hợp qua các ví dụ cụ thể

1) Trường hợp 1: Sử dụng ListView control với mảng dữ liệu định sẵn.

Ví dụ: hiển thị mảng dữ liệu lên trên ListView:
Hình 1
- Giao diện trên có 2 control:
+ListView : dùng để hiển thị mảng dữ liệu
+TextView có màu xanh lục: Dùng để hển thị vị trí và giá trị của phần tử được chọn trong ListView

- Bạn tạo một Android Project tên là : Vidu_ListView_HardCode_Array, chọn layout phù hợp và kéo thả các control vào giao diện:
Hình 2
- Dưới đây là nội dung của activity_main.xml:

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="…

[Tự học lập trình Android] Bài 10: Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android

Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android

- CheckBox và RadioButton đều sử dụng chung 2 phương thức :
+ setChecked: dùng để thiết lập checked. Nếu ta gọi setChecked(true) tức là cho phép control được checked, còn gọi setChecked(false) thì control sẽ bị unchecked.
+ isChecked: kiểm tra xem control có được checked hay không. Nếu có checked thì trả về true ngược lại trả về false
- Checkbox cho phép ta checked nhiều đối tượng, còn RadioButton thì tại một thời điểm nó chỉ cho ta checked 1 đối tượng trong cùng một group mà thôi.
- Nếu bạn muốn người sử dụng có thể chọn nhiều lựa chọn thì bạn nên sử dụng Checkbox, ví dụ xem hình bên dưới:
Hình 1 - Ta có thể thiết lập cho Checkbox bất kỳ được checked mặc định trong XML:
Hình 2
-Trong coding để kiểm tra xem Checkbox đó có được checked hay không thì làm như sau:
Hình 3 - Nếu bạn muốn người sử dụng chỉ được chọn 1 lựa chọn trong nhiều chọn lựa bạn đưa ra thì nên sử dụng RadioButton, ví dụ xem hình bên dưới:
Hình 4
- Tương tự như Check…

[Tự học lập trình Android ] Bài 9: Sử dụng TextView, EditText và Button trong Android

Sử dụng TextView, EditText và Button trong Android
- TextView, EditText, Button là 3 control cơ bản nhất của Android. Trong các ví dụ trước bạn đã được làm quen với 3 control này. Trang các ví dụ này chúng ta sẽ cũng cố lại các kiến thức đã học và bổ sung thêm các thuộc tính mới.

1) TextView

- Chỉ cho phép hiển thị thông tin mà không cho phép người dùng chỉnh sửa thì nên sử dụng control này.
- TextView giống như JLabel bên Java, và như Label bên C#
- Một số thuộc tính của TextView mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất:
Hình 1
- Ta nên thiết lập id cho control để quản lý.
- layout_width, layout_height nên thiết lập cho Textview
- Để thay đổi màu nền dùng background, thay đổi màu chữ dùng textColor, …
- Dựa vào Id ta sẽ lấy được control theo đúng Id này, xem code bên dưới để biết cách lấy control theo Id:
TextView txt1= (TextView) findViewById(R.id.textView1);
- Mọi control đều kế thừa từ View, và hàm findViewById cũng trả về 1 View theo đúng Id truyền vào, đó là lý do ta ép …