[Tự học lập trình Android] Bài 12: Tìm hiểu về Spinner trong Android

Tìm hiểu về Spinner trong Android

- Spinner tương tự như ComboBox trong C#, tương tự như JComboBox trong Java.
- Nếu bạn đã hiểu về ListView thì việc hiểu Spinner cũng không có gì là khó.
- Cách đổ dữ liệu lên Spinner là giống như đổ lên ListView, nó chỉ khác một chỗ duy nhất trong ArrayAdapter đó là ta phải gọi setDropDownViewResource.
- Ví dụ về Spinner:
Hình 1
- Kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xem activity_spinner.xml)

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".SpinnerActivity">

<TextView
android:id="@+id/selection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#007380"
android:hint="selected here"
android:textColor="#ff003c"/>

<Spinner
android:id="@+id/spinner1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>

- Ở đây ta đặt Id cho spinner là spinner1 (nhìn dòng lệnh 16).

- Coding SpinnerActivity.java:

importandroid.os.Bundle;
importandroid.app.Activity;
importandroid.view.View;
importandroid.widget.AdapterView;
importandroid.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
importandroid.widget.ArrayAdapter;
importandroid.widget.Spinner;
importandroid.widget.TextView;

publicclassSpinnerActivity extendsActivity {
//Tạo một mảng dữ liệu giả
String arr[]={ "Hàng điện tử", "Hàng hóa chất", "Hàng gia dụng"};
TextView selection;

@Override
protectedvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_spinner);
selection =(TextView) findViewById(R.id.selection);
//Lấy đối tượng Spinner ra
Spinner spin=(Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
//Gán Data source (arr) vào Adapter
ArrayAdapter<String> adapter=newArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item,arr);
//phải gọi lệnh này để hiển thị danh sách cho Spinner
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_list_item_single_choice);
//Thiết lập adapter cho Spinner
spin.setAdapter(adapter);
//thiết lập sự kiện chọn phần tử cho Spinner
spin.setOnItemSelectedListener(newMyProcessEvent());
}

//Class tạo sự kiện
privateclassMyProcessEvent implements
OnItemSelectedListener
{
//Khi có chọn lựa thì vào hàm này
publicvoidonItemSelected(AdapterView<?> arg0,View arg1,intarg2,longarg3) {
//arg2 là phần tử được chọn trong data source
selection.setText(arr[arg2]);
}
//Nếu không chọn gì cả
publicvoidonNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
selection.setText("");
}
}
}


- Bạn xem Tôi giải thích dưới này:
Hình 2
- android.R.layout.simple_spinner_item dùng để hiển thị phần tử bạn chọn lên spinner. Tương tự như trong ListView bạn có thể custom lại

- Dòng lệnh dưới: android.R.layout.simple_list_item_single_choice để hiện thị danh sách các phần tử trong Spinner khi bạn nhấn vào xem Spinner. Gọi hàm setDropDownViewResource nếu không nó sẽ lỗi chương trình khi bạn nhấn vào xem. Bạn có thể dùng layout khác nhau, chẳng hạn bạn có thể thay thế bằng : android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item

Tham khảo: duythanhcse
-----------------------------------------

-----------------------------------------

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật