[Tự học lập trình Android] Bài 13: Tìm hiểu về GridView trong Android


Tìm hiểu về Gridview trong Android
- GridView cũng dựa vào Datasource và ArrayAdapter tương tự như ListView
- Điểm khác nhau là GridView có thiết lập số cột. Dữ liệu luôn đưa vào dưới dạng hình ống (mảng, list một chiều), nhưng dựa vào số cột ta thiết lập mà nó tự động ngắt hàng, xem hình minh họa:
Hình 1

- Gridview có thể hiển thị Text hoặc hình ảnh vào GridView.
- Bạn có thể thiết lập số cột cho GridView theo hình dưới đây:
Hình 2

- Nếu bạn thiết lập android:numColumns=”3″, Tức là Gridview sẽ ngắt dòng khi đủ 3 phần tử, nó chỉ khác chỗ này, còn việc đưa dữ liệu lên như thế nào thì nó y xì như làm với ListView.

Ví dụ 1: Hiển thị văn bản lên GridView

- Bạn tạo một Android Project tên tùy thích, ở đây Tôi đặt tên: Vidu_Gridview_Text

- Đây là activity_main.xml cho ứng dụng:

<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".MainActivity">
<TextView
android:id="@+id/selection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#8A9D6F"
android:hint="Slected here"/>
<GridView
android:id="@+id/gridView1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:numColumns="3">
</GridView>
</LinearLayout>


- Bạn xem dòng 15 là id của GridView, Tôi để mặc định gridView1

- Dòng 18 có thuộc tính: android:numColumns= "3″, tức là dữ liệu sẽ được hiển thị trong Gridview với định dạng 3 cột.

- Tiếp theo bạn xem MainActivity.java:

importandroid.os.Bundle;
importandroid.app.Activity;
importandroid.view.View;
importandroid.widget.AdapterView;
importandroid.widget.ArrayAdapter;
importandroid.widget.GridView;
importandroid.widget.TextView;

publicclassMainActivity extendsActivity {
//Dùng mảng 1 chiều hoặc ArrayList để lưu một số dữ liệu
String arr[]={"Ipad","Iphone","New Ipad","SamSung","Nokia","Sony Ericson","LG","Q-Mobile","HTC","Blackberry","G Phone","FPT - Phone","HK Phone"};

protectedvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//Tối tượng này dùng để hiển thị phần tử được chọn trong GridView
finalTextView selection=(TextView)findViewById(R.id.selection);
finalGridView gv=(GridView) findViewById(R.id.gridView1);
//Gán DataSource vào ArrayAdapter
ArrayAdapter<String>da=newArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1,arr);
//gán Datasource vào GridView
gv.setAdapter(da);
//Thiết lập sự kiện cho GridView,
gv.setOnItemClickListener(newAdapterView.OnItemClickListener() {
publicvoidonItemClick(AdapterView<?> arg0,
View arg1, intarg2,
longarg3) {
//Hiển thị phần tử được chọn trong GridView lên TextView
selection.setText(arr[arg2]);
}
});
}
}

- Cách sử dụng GridView tương tự như ListView, nên nếu như bạn đã hiểu về ListView rồi thì GridView hiển nhiên bạn cũng làm tương tự.
- Thực thi chương trình bạn sẽ thấy như hình bên dưới:
Hình 3

Ví dụ 2: Hiển thị danh sách hình ảnh có sẵn lên GridView, mỗi lần chọn vào hình ảnh nào thì sẽ hiển thị chi tiết ảnh đó trên một màn hình mới:
- Có thể Demo này đã có nhiều website và Ebooks làm rồi, ở đây Tôi cũng muốn demo lại cho các bạn.
- Bạn xem giao diện của ứng dụng trước:
Hình 4

- Bên trái là màn hình chính cho phép hiển thị danh sách hình ảnh vào GridView, mỗi lần chọn vào từng hình trong GridView thì sẽ mở hình được chọn đó vào một màn hình mới (ví dụ như khi chọn hình chú Cừu thì nó sẽ hiển thị ra như màn hình bên phải ), nhấn nút Back để trở về màn hình chính.
- Ở đây có một sự khác biệt lớn đó là chúng ta chỉ sử dụng 1 MainActivity, không hề tạo thêm bất kỳ một Activity nào khác, chúng ta chỉ thay đổi Layout mà thôi. Nên nó cũng là điểm nhấn của ứng dụng.
-Hãy tạo một Android Project tên: Vidu_Gridview_DisplayImage và xem cấu trúc của chương trình:
Hình 5

- Layout sẽ có 2 cái: activity_main.xml là của màn hình chính dùng để hiển thị danh sách hình ảnh.solo_picture.xml là dùng để hiển thị từng hình riêng lẻ.
- Tạo thêm thư mục drawble và kéo thả một số hình ảnh vào.
- Phần class có 2 class: MainActivity và MyImageAdapter kế thừa từ BaseAdapter.
- Bây giờ ta đi vào chi tiết của từng cái:
- activity_main.xml:
Hình 6
- Bạn có thể nhìn vào hình trên để làm hoặc tải coding mẫu ở bên dưới.
-solo_picture.xml:
Hình 7
- Bây giờ ta vào các class xử lý nghiệp vụ:
Hình 8

- Thứ nhất là class MyImageAdapter:

+ class này sẽ kế thừa từ BaseAdapter, và dùng để hiển thị từng hình ảnh riêng lẻ:

importandroid.content.Context;
importandroid.view.View;
importandroid.view.ViewGroup;
importandroid.widget.BaseAdapter;
importandroid.widget.GridView;
importandroid.widget.ImageView;

publicclassMyImageAdapter extendsBaseAdapter {
privateContext mContext;
privateInteger []mThumbIds;
publicMyImageAdapter(Context c){
mContext=c;
}
publicMyImageAdapter(Context c,Integer []arrIds){
mContext=c;
mThumbIds=arrIds;
}
publicintgetCount()
{
returnmThumbIds.length;
}
publicObject getItem(intarg0)
{
returnnull;
}
publiclonggetItemId(intarg0)
{
return0;
}


publicView getView(intarg0, View convertView, ViewGroup arg2) {
ImageView imgView;
if(convertView==null){
imgView=newImageView(mContext);
//can chỉnh lại hình cho đẹp
imgView.setLayoutParams(newGridView.LayoutParams(85, 85));
imgView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP);
imgView.setPadding(8, 8, 8, 8);
}else{
imgView=(ImageView) convertView;
}
//lấy đúng vị trí hình ảnh được chọn
//gán lại ImageResource
imgView.setImageResource(mThumbIds[arg0]);
returnimgView;
}
}

- Thứ hai là class MainActivity:

importandroid.os.Bundle;
importandroid.app.Activity;
importandroid.view.View;
importandroid.widget.AdapterView;
importandroid.widget.Button;
importandroid.widget.GridView;
importandroid.widget.ImageView;
importandroid.widget.TextView;
importandroid.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

publicclassMainActivity extendsActivity
implementsOnItemClickListener
{
TextView tvMsg;
GridView gv;
TextView tvSoloMsg;
//mảng lưu danh sách các id hình ảnh có sẵn
Integer[]mThumbIds;
//Adapter cho GridView
MyImageAdapter adapter=null;
//Vì không tạo thêm 1 Activity nên lấy luôn 2 Id ở bên solo_picture.xml
ImageView ivSoloPicture;
Button btnBack;
//Lưu Bundle backup cho MainActivity
Bundle myBackupBundle;
protectedvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//Lưu savedInstanceState trước vào myBackupBundle
myBackupBundle=savedInstanceState;
setContentView(R.layout.activity_main);
tvMsg=(TextView) findViewById(R.id.tvMsg);
//gán mảng các Id hình ảnh cho mThumbIds
mThumbIds=newInteger[]{R.drawable.image1,R.drawable.image2,
R.drawable.image3,R.drawable.image4,
R.drawable.image5,R.drawable.image6,
R.drawable.ic_launcher,R.drawable.lifecycle};
gv=(GridView) findViewById(R.id.gridView1);
//thiết lập Datasource cho Adapter
adapter=newMyImageAdapter(this, mThumbIds);
//gán Adapter vào Gridview
gv.setAdapter(adapter);
//thiết lập sự kiện để mở từng hình ảnh chitiết
gv.setOnItemClickListener(this);
}
publicvoidonItemClick(AdapterView<?> arg0,View arg1, intarg2, longarg3) {
//gọi hàm xem hình ảnh chi tiết tại ví trí thứ arg2
showdetail(arg2);
}
publicvoidshowdetail(intposistion)
{
//Không mở Activity mới mà chỉ thiết lập lại Layout
setContentView(R.layout.solo_picture);
//Vừa gọi hàm trên thì màn hình sẽ thay đổi qua cái mới
//ta lấy các control trong layout mới này
tvSoloMsg=(TextView) findViewById(R.id.tvSoloMsg);
tvSoloMsg.setText("Image at "+posistion);
ivSoloPicture=(ImageView) findViewById(R.id.imgSolo);
//thiết lập hình ảnh đang chọn lên ImageView mới
ivSoloPicture.setImageResource(mThumbIds[posistion]);
btnBack=(Button) findViewById(R.id.btnBack);
//Thiết lập sự kiện click Back để phục hồi lại MainActivity
//bằng cách gọi lại onCreate(myBackupBundle);
btnBack.setOnClickListener(newView.OnClickListener() {
publicvoidonClick(View arg0) {
onCreate(myBackupBundle);
}
});
}

}

Tham khảo: duythanhcse

-----------------------------------------

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)