[Tự học lập trình Android] Bài 8: Tìm hiểu về Toast Notification và Alert Dialog

Tìm hiểu về Toast Notification và Alert Dialog 

 - Toast và Alert Dialog dùng để kiểm tra một điều gì đó, hay đơn giản chỉ là xuất thông báo.
- Cả Toast và Alert Dialog khi hiển thị lên thì các tiến trình (hay các lệnh) khác vẫn cứ tiếp tục làm việc.

1) Toast
- Toast có thể được tạo và hiển thị trong Activity hoặc trong Servive.
- Không cho phép người sử dụng tương tác
- Khi hiển thị sau khoảng thời gian nào đó sẽ tự đóng lại
- Có 2 giá trị mặc định (ta nên sử dụng 2 giá trị này, không nên gõ con số cụ thể vào): hằng số Toast.LENGTH_SHORT hiển thị trong 2 giây, Toast.LENGTH_LONG hiển thị trong 3.5giây.

Cách tạo Toast:
Toast toast=Toast.makeText(YourActivity.this, “Hiển thị gì thì ghi ở đây”, Toast.LENGTH_SHORT);
toast.show();

- Khi nào bạn nên sử dụng Toast?
Theo Tôi thì tùy bạn, bạn có thể sử dụng trong trường hợp hiển thông báo trong các mục thiết lập thông số cấu hình, hay đơn giản chỉ là hiển thị lên để xem thông tin tạm thời nào đó (giống như để kiểm tra một vấn đề sảy ra chẳng hạn).
- Hình dưới đây cho bạn biết 1 Toast đang hiển thị:
Hình 1

2) Alert Dialog
- Hiển thị và cho phép người dùng tương tác, ví dụ bạn nhìn hình Tôi chụp bên dưới, khi nhấn nút “Cancel”, chương trình sẽ hiển thị Alert Dialog hỏi xem có chắc chắn muốn xóa hay không? Bấm No thì không, bấm Yes thì tắt chương trình.
Hình 2

- Cách tạo Alert Dialog:

AlertDialog.Builder b=new AlertDialog.Builder(YourActivity.this);
b.setTitle(“Question”);
b.setMessage(“Are you sure you want to exit?”);
b.setPositiveButton(“Yes”, new DialogInterface. OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
{
 finish();
}});
b.setNegativeButton(“No”, new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
 {
  dialog.cancel();
 }
});
b.create().show();


Ý nghĩa của các hàm :
- setTitle : thiết lập tiêu đề cho Dialog
- setMessage: Thiết lập nội dung cho Dialog
- setIcon : để thiết lập Icon
- setPositiveButton, setNegativeButton thiết lập hiển thị Nút chọn cho Dialog (ở đây bạn không quan tâm Nút chấp nhận hay Nút hủy nó thuộc PositiveButton hay NegativeButton vì đó là tùy thuộc bạn chọn. Chú ý là ở đối số thứ 2 của các hàm này sẽ là DialogInterface. OnClickListener chứ không phải View. OnClickListener
- create() để tạo Dialog
- show() để hiển thị Dialog.
Tham khảo: duythanhcse


------------------------------------------

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật