Chuyển đến nội dung chính

[ASM + C/C++] Ví dụ sử dụng ASM nhung trong C++ để vẽ đoạn thẳng

Ví dụ sử dụng ASM nhung trong C++ để vẽ đoạn thẳng:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
asm{
mov ah,00          //Chuyen ham mau sac 00 vao ah trong ngat 10h.
mov al,18       //Che do 18,mau sac mono.
int 10h            //Goi ngat 10h.
//Ve duong thang
mov cx,350         //Vi tri diem ve(chieu ngang),350 la diem anh man hinh
mov dx,180         //Vi tri diem ve(chieu doc),dx= 180
}
ve:
asm{
mov ah,0ch         //Ham ve 1 diem anh len man hinh.
mov al,3         //Dua mau vao al,3= xanh lam
int 10h
inc cx             //Tang diem ve cx.
cmp cx,551         //So sanh cx va 551.
jnz ve         //Lap lai ve.day den khi ket qua so sanh= 0(cx=551).
}
getch();
}

// Lưu ý: Ví dụ chạy tốt trên môi trường TC3.0

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]