[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915]

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915] (Chưa bài tập về nhà, lớp ĐH Tin K6 - TDU)

// --------------------
Bài 1. Giải và biện luận ax^2 + bx + c=0
//---------------------
/* Viết trên DEV C++*/

/* Cách 1: (không sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
// hàm chính
int main(){
// khai bao bien
float a,b,c;
// Nhap
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
// Bien luan
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
getch();
return 0;
}


//-------------------------------------------------
/* Cách 2: (sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
float a,b,c;
// Ham hap he so
void NhapHS(){
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
}
// Ham giai va bien luan
void GiaiPT(float a, float b, float c){
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
}
// hàm chính
int main(){
// goi ham
NhapHS();
GiaiPT(a,b,c);
getch();
return 0;
}

//---------------------------------------------------
Bài 2:
- Nhập vào điểm Toán rời rạc
- In ra điểm chữ
- Tính điểm tích lũy
(0<= điểm <=10)
//----------------------------------------------------

/* Viết trên DEV C++*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main(){
// Khai bao bien
float diemTRR;
// Nhap diem
cout<<"\n Nhap diem TRR: ";
cin>>diemTRR;
if(diemTRR<0 || diemTRR>10)
cout<<"\n Gia tri nhap vao khong phu hop!";
else
{
// diem chu
char diemChu; if(diemTRR<4)
diemChu='F';
  else if(diemTRR<5.5)
diemChu='D';
else if(diemTRR<7)
diemChu='C';
else if(diemTRR<7)
diemChu='B';
else if(diemTRR<8.5)
diemChu='B';
else diemChu='A'; // Diem tich luy
float diemTL;
if(diemChu=='F')
diemTL=0;
  else if(diemChu=='D')
diemTL=1;
else if(diemChu=='C')
diemTL=2;
else if(diemChu=='B')
diemTL=3;
else
diemTL=4;
// in ket qua
cout<<"\n * Diem so: "<<diemTRR;
cout<<"\n * Diem chu: "<<diemChu;
cout<<"\n * Diem tich luy: "<<diemTL; }
getch();
return 0;
}
// Các bạn có thể triển khai code theo cách khác.

>> TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tự học lập trình máy tính thật đơn giản

[apps1pro.com] Tự học lập trình máy tính thật đơn giản

Bạn là lập trình viên hoặc một lập trình viên mới bắt đầu. Trong bài viết này tôi gửi cho bạn những thông tin thú vị, các lập trình là công việc thực sự thú vị. Có rất nhiều cách khác nhau để học lập trình thành công.


Chưa bao giờ tài liệu học tập lập trình lại đa dạng và nhiều như bây giờ. Bạn có thể tìm hiểu trực tiếp trên website, hoặc bạn có thể tải về các ứng dụng để lập trình thiết bị của bạn để tự học.

Tôi vui mừng giới thiệu với bạn danh sách các ứng dụng chạy trên điện thoại Android để giúp bạn tự học lập trình mọi lúc, mọi nơi. Nội dụng các ứng dụng này được tập hợp từ nhiều nguồn, có chất lượng cao, được trình bày bằng tiếng Anh, có nhiều ví dụ kèm theo.

Xem và tải về ứng dụng tại đây: http://goo.gl/q1gVRz


Bạn có rất nhiều lựa chọn: C, C ++, C #, Java, VB, lắp ráp, Android, PHP, ASP, iOS, Xcode, Javascript, Python, Ruby, Fortran, Pascal, SQL, MySQL, JSON, ...

Chúc các bạn thành công với niềm đam mê và sự lựa chọn của bạn.

Tham khảo apps1pro.com

Bài viết nổi bật