Chuyển đến nội dung chính

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915]

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915] (Chưa bài tập về nhà, lớp ĐH Tin K6 - TDU)

// --------------------
Bài 1. Giải và biện luận ax^2 + bx + c=0
//---------------------
/* Viết trên DEV C++*/

/* Cách 1: (không sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
// hàm chính
int main(){
// khai bao bien
float a,b,c;
// Nhap
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
// Bien luan
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
getch();
return 0;
}


//-------------------------------------------------
/* Cách 2: (sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
float a,b,c;
// Ham hap he so
void NhapHS(){
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
}
// Ham giai va bien luan
void GiaiPT(float a, float b, float c){
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
}
// hàm chính
int main(){
// goi ham
NhapHS();
GiaiPT(a,b,c);
getch();
return 0;
}

//---------------------------------------------------
Bài 2:
- Nhập vào điểm Toán rời rạc
- In ra điểm chữ
- Tính điểm tích lũy
(0<= điểm <=10)
//----------------------------------------------------

/* Viết trên DEV C++*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main(){
// Khai bao bien
float diemTRR;
// Nhap diem
cout<<"\n Nhap diem TRR: ";
cin>>diemTRR;
if(diemTRR<0 || diemTRR>10)
cout<<"\n Gia tri nhap vao khong phu hop!";
else
{
// diem chu
char diemChu; if(diemTRR<4)
diemChu='F';
  else if(diemTRR<5.5)
diemChu='D';
else if(diemTRR<7)
diemChu='C';
else if(diemTRR<7)
diemChu='B';
else if(diemTRR<8.5)
diemChu='B';
else diemChu='A'; // Diem tich luy
float diemTL;
if(diemChu=='F')
diemTL=0;
  else if(diemChu=='D')
diemTL=1;
else if(diemChu=='C')
diemTL=2;
else if(diemChu=='B')
diemTL=3;
else
diemTL=4;
// in ket qua
cout<<"\n * Diem so: "<<diemTRR;
cout<<"\n * Diem chu: "<<diemChu;
cout<<"\n * Diem tich luy: "<<diemTL; }
getch();
return 0;
}
// Các bạn có thể triển khai code theo cách khác.

>> TẢI VỀ TẠI ĐÂY

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]