Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2016

[Java core] Bài tập: Tính tổng giai thừa [311016]

Bài tập: Tính tổng giai thừa
 S=1!+2!+3!+...+n! (n là số nguyên dương, 1<n<10, nhập vào từ bàn phím)

-----------
[Sử dụng Netbean]
Xây dựng Project như hình vẽ


// Class LTHDT_Bai1_311016

package lthdt_bai1_311016;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author tailieucntt.org
 */
public class LTHDT_Bai1_311016 {
    static int n;
    // Nhap n
    static void NhapN(){
        System.out.print("\n + Nhap n:");
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
            System.out.print("\n n=");
            n=inp.nextInt();
            if(n<1||n>10)
                System.out.print("\n Nhap lai n! ");
        }while(n<1||n>10);
    }
    // Tinh giai thua cua 1 so
   static long GiaiThua(int a){
        long gt=1;
        for(int i=1;i<=a;i++)
            gt=gt*i;
        return gt;
    }
    // Tinh tong giai thua
   static long TongGiaiThua(int n){
        long tongGT=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            tongGT=tongGT…

[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java [270916]

[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java [270916]
Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java.
1. Xây dựng class SV
+ Thuộc tính:
- Mã sinh viên
- Tên sinh viên
- Năm sinh
- Giới tính
+ Phương thức:
- Nhập thông tin
- In thông tin
2. Xây dựng class SV_CNTT kế thừa (extends) class SV, bổ sung thêm
+ Thuộc tính:
- Học lớp
- Điểm: Lập trình Java(3tc), Cơ sở dữ liệu(3tc), Mạng máy tính(2tc),
Tiếng Anh(4tc)
(Điểm thi thỏa mãn, 0<= điểm <=10)
+ Phương thức
- Tính điểm trung bình
- Tính điểm tích lũy
*** Yêu cầu:
- Nhập vào thông tin của 1 sinh viên lớp CĐ CNTT
- In thông tin sinh viên vừa nhập (Mã SV, Họ tên, Năm sinh, giới tính,
Điểm trung bình, Điểm tích lũy).
---------------
Tạo project như hình vẽ dưới đây


Code:
+ class SV

// Xay dung lop cha (superclass)
package vidu_kethua_270916;
import java.util.Scanner;
public class SV {
    // thuoc tinh
    String maSV,hoTen,gioiTinh;
    int namSinh;

// phuong thuc
    // Nhap thong tin
    void NhapTT(){
        …

ICT SUBMIT 2016 : Cách mạng số - cơ hội và thách thức

Diễn đàn cấp cao CNTT - TRƯỜNG Việt Nam 2016 mở ra cơ hội tớ lớn cho sinh viên CNTT nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,  có bài phát biểu quan trọng mang tính chi đạo cụ thể. Trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của CNTT - TT.
Qua dự báo của các chuyên gia, nhà lãnh đạo hàng đầu thì nguồn nhân lực CNTT đăng và sẽ thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng một cách nghiệm trọng.
Ông Trương Đinh Tuyển,  trong bài dẫn của mình đã chỉ ra những cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam đã bị bỏ lỡ. Ông cũng chỉ ra các thách thức mà chúng ta phải đối mặt.
Trong diễn đàn đã nhắc nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong cuộc cách mạng này các xứ thế nổi bật nhất được kể tới như Điện toán nhận thức, trí tuệ nhân tạo, IoT (thế giới vạn vật kết nối), dữ liệu lớn, ...
Ông Trương Gia Bình dẫn dắt diễn đàn quan trọng mà chủ đề là Startup, gắn liền với chủ đề Quốc gia khởi nghiệp.


Sau diễn đàn này Chính phủ sẽ ban hành một loạt các qui định hỗ t…

[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Khai báo lớp (class) và đối tượng (object) [Ví dụ 210916]

[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Khai báo lớp (class) và đối tượng (object) [Ví dụ 210916]

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng Project BaiThi2 với các class sau:
- Class HinhHoc:
+ Thuộc tính: Tên hình
+ Phương thức: Khởi tạo, nhập thông tin (tên hình và số cạnh)
- Class HinhTron (hình tròn), kế thừa lớp HinhHoc, bổ sung thêm các thuộc tính và phương thức:
+ Thuộc tính: r (bán kính)
+ Phương thức: Nhập thông tin (kế thừa từ lớp HinhHoc; bố sung thêm nhập r), tính chu vi, tính diện tích, in kết quả.


* Lưu ý:  Tạo project: KhaiBaoClass_Object. Code:
package baithi2; import java.util.Scanner;
// class HinhHoc class HinhHoc{     // thuoc tinh     String tenHinh;     // khoi tao     public HinhHoc(String tenHinh){         this.tenHinh=tenHinh;     }     // nhap thong tin     void NhapTT(){         Scanner inp=new Scanner(System.in);         System.out.print("\n Nhap ten hinh: ");         tenHinh=inp.nextLine();     } } // class HinhTamGiac class HinhTron extends HinhHoc{     //…

[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]

[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java viết chương trình thực hiện (6 điểm):
- Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên dương có n phần tử (2< n < 20)
- In dãy số vừa nhập
- In ra màn hình số lớn nhất
Sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.


------------------ * Lưu ý:
Tạo project: Vidu210916
Code:

package Vidu210916; import java.util.Scanner;
public class Vidu210916 {     public static void main(String[] args) {         // khai bao         int [] a = new int[20];         int n;         // Nhap day so         Scanner inp=new Scanner(System.in);         do{             System.out.print("\n n= ");             n=inp.nextInt();             if (n<2||n>20)                 System.out.print("\n Nhap lai n ");         }while (n<2||n>20);         for(int i=0;i<n;i++)         {             System.out.print("\n a["+i+"]= ");             a[i]=inp.nextInt();         }         // in day so    …

[Bài viết hay] Hãy trả lời những câu hỏi sau, trước khi quyết định trở thành một nhà phát triển độc lập.

[Bài viết hay] Hãy trả lời những câu hỏi sau, trước khi quyết định trở thành một nhà phát triển độc lập.


Tôi có nên trở thành một nhà phát triển độc lập?

Đây là một câu hỏi tôi chắc chắn rằng rất nhiều người sẽ bỏ qua trước khi họ bắt đầu cuộc hành trình của họ như là một nhà phát triển độc lập. Có một số thành công với những mục tiêu của họ, một số thì không. Tôi nghĩ trước khi bắt đầu bạn thực sự nên tự hỏi bản thân một số câu hỏi và nghiêm túc trả lời chúng càng thực tế càng tốt để tránh những "thất vọng" về sau. Nếu bạn muốn làm điều đó để trải nghiệm thì bạn có thể bỏ qua, bởi vì bạn sẽ tìm thấy được niềm vui của bạn. Nhưng nếu bạn muốn làm điều đó như một nghề nghiệp thực sự, bạn nên đọc những câu hỏi sau đây và trả lời chúng một cách thực tế nhất.

1. Trở thành một nhà phát triển độc lập vì bạn thích thế hay bạn muốn tạo dựng sự nghiệp theo con đường này? 

Đối với nhiều người, đây thực sự chỉ là một sở thích hay một cái gì đó họ làm bán thời gian trong khi họ tìm kiếm mộ…

[Đồ họa máy tính] Sử dụng thuật toán DDA_Line và tô màu miền kín để vẽ ngôi nhà [C\C++]

Sử dụng thuật toán DDA_Line và thuật toán tô màu miền kín:
Viết chương trình C\C++ vẽ ngôi nhà.
/*  Tô màu miền kín với thuật toán quét dòng */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
// LÀM TRÒN
int Round(float a){
return (int)(floor(a+0.5));
}
// HAM DDA_LINE -x
void ddaline_x(int x1, int y1, int x2, int y2, int c)  {
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (x<=x2){
//delay();
x=x+1;
y=y+k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}
// HAM DDA_LINE - y
void ddaline_y(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) {
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (y<=y2){
delay(10);
y=y+1;
x=x+1.0/k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}
// duong thang // 0x
void Line_ox(int x1, int x2, int y, int c){
for(int x=x1;x<=x2;x++)
putpixel(x,y,c);
}
// duong thang // 0y
void Line_oy(int x, int y1, int y2, int c){
for(int y=y1;y<…

[Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]

 [Code Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]


Bài 1. Viết chương trình tính hóa đơn tiền điện
Khung giá:
- 0 đến 100: đơn giá điện 1200đ
- 101 đến 150: đơn giá điện 1500đ
- 151 đến 200: đơn giá điện 1800đ
- lớn hơn 200: đơn giá 2000đ
Yêu cầu: In hóa đơn tiền điện với
+ Họ tên khách hàng:
+ Số đầu:
+ Số cuối:
+ Thành tiền:


package bai1_java_200416;
import java.util.Scanner;

public class Bai1_Java_200416 {
    public static void main(String[] args) {
       String hoTen;
       int soDau,soCuoi;
       float thanhTien;

       // Nhap thong tin khach hang
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Ho ten KH: ");
       hoTen=inp.nextLine();
       do{
        System.out.print("\n So dau: ");
        soDau=inp.nextInt();
        if(soDau<0)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while(soDau<0);

       do{
       System.out.print("\n So cuoi: ");
     …

[Tự học lập trình Android] Bài 1: Giới thiệu về Android và hướng dẫn cài đặt Android SDK

I. Giới thiệu Android [Nguồn vietnamandroid.com]
1. Android là gì?
Android ™ cung cấp một bộ đầy đủ các phần mềm cho các thiết bị di động: Android là gì? là một hệ thống điều hành, middleware và các ứng dụng di động chủ chốt. Các Android Software Development Kit (SDK) bây giờ đã có.

Android là hệ điều hành trên điện thoại di động (và hiện nay là cả trên một số đầu phát HD, HD Player, TV) phát triển bởi Google và dựa trên nền tảng Linux. Trước đây, Android được phát triển bởi công ty liên hợp Android ( sau đó được Google mua lại vào năm 2005).

Các nhà phát triển viết ứng dụng cho Android dựa trên ngôn ngữ Java. Sự ra mắt của Android vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 gắn với sự thành lập của liên minh thiết bị cầm tay mã nguồn mở, bao gồm 78 công ty phần cứng, phần mềm và viễn thông nhằm mục đính tạo nên một chuẩn mở cho điện thoại di động trong tương lai.


2. Lịch sử phát triển Anroid
Tháng 7 năm 2005, Google mua lại Android, Inc., một công ty nhỏ mới thành lập có trụ sở ở Palo Alto, Calif…

[Bài viết hay] Xu hướng công nghệ lập trình năm 2016

[Bài viết hay] Xu hướng công nghệ lập trình năm 2016
(Bài viết lấy bối cảnh thị trường phần mềm TP Đà Nẵng)
Nhằm mục đích cung cấp cái nhìn cụ thể về nhu cầu nguồn nhân lực ngành phần mềm, từ đó giúp sinh viên chọn đúng công nghệ để có được những định hướng học tập và nghiên cứu. Trong bài viết này chúng tôi muốn gửi tới bạn đọc những thông tin hữu ích về thực trạng và xu thế phát triển của công nghệ lập trình nói riêng và công nghệ phần mềm nói chung.

Bài viết “Xu hướng công nghệ lập trình năm 2016” sẽ phân tích dữ liệu đó và đưa ra nhận định về xu hướng phát triển của các công nghệ lập trình trong năm 2016 để giúp các bạn trẻ có lựa chọn tốt nhất cho việc xây dựng và phát triển nghề nghiệp của mình.


Thế giới

Trước tiên, chúng ta tham khảo xu thế phát triển của thế giới để có cái nhìn rộng hơn. Theo TIOBE Programing community Index, một trang chuyên thống kê nhu cầu tuyển dụng lập trình viên dựa trên kết quả tìm kiếm của 25 công cụ tìm kiểm nổi tiếng thế giới như Google, Bing, Yahoo… để t…