[Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]

 [Code Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]


Bài 1. Viết chương trình tính hóa đơn tiền điện
Khung giá:
- 0 đến 100: đơn giá điện 1200đ
- 101 đến 150: đơn giá điện 1500đ
- 151 đến 200: đơn giá điện 1800đ
- lớn hơn 200: đơn giá 2000đ
Yêu cầu: In hóa đơn tiền điện với
+ Họ tên khách hàng:
+ Số đầu:
+ Số cuối:
+ Thành tiền:


package bai1_java_200416;
import java.util.Scanner;

public class Bai1_Java_200416 {
    public static void main(String[] args) {
       String hoTen;
       int soDau,soCuoi;
       float thanhTien;
      
       // Nhap thong tin khach hang
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Ho ten KH: ");
       hoTen=inp.nextLine();
       do{
        System.out.print("\n So dau: ");
        soDau=inp.nextInt();
        if(soDau<0)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while(soDau<0);
      
       do{
       System.out.print("\n So cuoi: ");
       soCuoi=inp.nextInt();
       if  (soCuoi<soDau)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while (soCuoi<soDau);
      
       int soDien=soCuoi-soDau;
      
       // Tinh tien
       if(soDien<=100)
           thanhTien=soDien*1200;
       else if(soDien<=150)
           thanhTien=100*1200+(soDien-100)*1500;
       else if(soDien<=200)
           thanhTien=100*1200+50*1500+(soDien-150)*1800;
       else
           thanhTien=100*1200+50*1500+50*1800+(soDien-200)*2000;
      
       System.out.print("\n IN THONG TIN HOA DƠN:\n");
       System.out.println("\n + Ho ten khach hang:  "+ hoTen);
       System.out.println("\n + So dien dau: "+soDau);
       System.out.println("\n + So dien cuoi: "+soCuoi);
       System.out.println("\n + Thanh tien: "+thanhTien);
      
      
    }
   
}


Bài 2. Viết chương trình 
- Nhập số thực x, thỏa mãn 1<=x<=3; số nguyên n, thỏa mãn 1<=n<=1000.
- Tính: s=1/x+2!/x^2 +... n!/x^n.

package bai2_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai2_Java_200416 {

  
    public static void main(String[] args) {
        float x;
        int n;
       
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Nhap x, n: ");
      
       do{
        System.out.print("\n x= ");
        x=inp.nextFloat();
        if(x<1||x>3)
            System.out.print("\n Nhap lai x ");
       }while(x<1||x>3);
      
      
       do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>1000)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>1000);
      
       //Tinh s
      
       float s=0;
      
       for (int i=1;i<=n;i++)
       {
           // tinh giai thua cua i
           long gt=1;
           for (int j=1;j<=i;j++)
               gt=gt*i;
           s=(float)gt/(float)Math.pow(x,i);
       }
      
       System.out.println("\n S= "+ s);
    }
   
}


Bài 3. Viết chương trình thực hiện
- Nhập vào dãy số nguyễn dương, có không quá 100 phần tử
- In ra vị trí số chẵn
- Sắp xếp dãy tăng dần


package bai3_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai3_java_200416 {

   
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao mang
        int[] a=new int[100];
        int n;
        // nhap so phan tu mang
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>100)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>100);
       
        // Nhap mang
        for (int i=0;i<n;i++)
            do{
                System.out.print("\n a["+i+"]= ");
                a[i]=inp.nextInt();
                if(a[i]<0)
                    System.out.print("\n Nhap lai a["+i+"]");
            }while(a[i]<0);
        // In ra vi tri so chan
        System.out.print("\n In ra vi tri so chan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            if(a[i]%2==0) System.out.print(i+ ", ");      
       
        // Sap xep day tang dan
        System.out.print("\n Sap xep day tang dan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            for (int j=i+1;j<n;j++)
                if(a[i]>a[j])
                {
                    int t=a[i];
                    a[i]=a[j];
                    a[j]=t;
                }
               
        for (int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(a[i]+" , ");
    }
   
}


Bài 4. Đổi cơ số 10 ra 2.
 /*
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên a (0<a<255)
- Đổi a ra số nhị phân, in kết quả ra màn hình
*/

package doi10ra2;
import java.util.Scanner;
// Doi co so
 class DoiCoSo{
        int a;
        int m[]=new int[8];
        void DoiCoSo(){
            // Nhap a
            Scanner in=new Scanner(System.in);
            do{
                System.out.printf("\n a= ");
                a=in.nextInt();
                if (a<0||a>255)
                    System.out.printf("\n a= ");
            }while (a<0||a>255);
            // khoi tao mang
            int i;
            for(i=0;i<8;i++)
                m[i]=0;
            // Doi co so
            i=7;           
            while (a!=0)
            {
                m[i--]=a%2;
                a=a/2;               
            }
            // In so co so 2
            System.out.printf("\n In ket qua: ");
            for(i=0;i<8;i++)
                System.out.printf(m[i]+"");           
        }
       
     }

class Doi10ra2 {

    public static void main(String[] args) {
        DoiCoSo t=new DoiCoSo();
        t.DoiCoSo();
    }
}
// -----------------------------------------------


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)