[Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]

 [Code Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]


Bài 1. Viết chương trình tính hóa đơn tiền điện
Khung giá:
- 0 đến 100: đơn giá điện 1200đ
- 101 đến 150: đơn giá điện 1500đ
- 151 đến 200: đơn giá điện 1800đ
- lớn hơn 200: đơn giá 2000đ
Yêu cầu: In hóa đơn tiền điện với
+ Họ tên khách hàng:
+ Số đầu:
+ Số cuối:
+ Thành tiền:


package bai1_java_200416;
import java.util.Scanner;

public class Bai1_Java_200416 {
    public static void main(String[] args) {
       String hoTen;
       int soDau,soCuoi;
       float thanhTien;
      
       // Nhap thong tin khach hang
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Ho ten KH: ");
       hoTen=inp.nextLine();
       do{
        System.out.print("\n So dau: ");
        soDau=inp.nextInt();
        if(soDau<0)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while(soDau<0);
      
       do{
       System.out.print("\n So cuoi: ");
       soCuoi=inp.nextInt();
       if  (soCuoi<soDau)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while (soCuoi<soDau);
      
       int soDien=soCuoi-soDau;
      
       // Tinh tien
       if(soDien<=100)
           thanhTien=soDien*1200;
       else if(soDien<=150)
           thanhTien=100*1200+(soDien-100)*1500;
       else if(soDien<=200)
           thanhTien=100*1200+50*1500+(soDien-150)*1800;
       else
           thanhTien=100*1200+50*1500+50*1800+(soDien-200)*2000;
      
       System.out.print("\n IN THONG TIN HOA DƠN:\n");
       System.out.println("\n + Ho ten khach hang:  "+ hoTen);
       System.out.println("\n + So dien dau: "+soDau);
       System.out.println("\n + So dien cuoi: "+soCuoi);
       System.out.println("\n + Thanh tien: "+thanhTien);
      
      
    }
   
}


Bài 2. Viết chương trình 
- Nhập số thực x, thỏa mãn 1<=x<=3; số nguyên n, thỏa mãn 1<=n<=1000.
- Tính: s=1/x+2!/x^2 +... n!/x^n.

package bai2_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai2_Java_200416 {

  
    public static void main(String[] args) {
        float x;
        int n;
       
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Nhap x, n: ");
      
       do{
        System.out.print("\n x= ");
        x=inp.nextFloat();
        if(x<1||x>3)
            System.out.print("\n Nhap lai x ");
       }while(x<1||x>3);
      
      
       do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>1000)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>1000);
      
       //Tinh s
      
       float s=0;
      
       for (int i=1;i<=n;i++)
       {
           // tinh giai thua cua i
           long gt=1;
           for (int j=1;j<=i;j++)
               gt=gt*i;
           s=(float)gt/(float)Math.pow(x,i);
       }
      
       System.out.println("\n S= "+ s);
    }
   
}


Bài 3. Viết chương trình thực hiện
- Nhập vào dãy số nguyễn dương, có không quá 100 phần tử
- In ra vị trí số chẵn
- Sắp xếp dãy tăng dần


package bai3_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai3_java_200416 {

   
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao mang
        int[] a=new int[100];
        int n;
        // nhap so phan tu mang
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>100)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>100);
       
        // Nhap mang
        for (int i=0;i<n;i++)
            do{
                System.out.print("\n a["+i+"]= ");
                a[i]=inp.nextInt();
                if(a[i]<0)
                    System.out.print("\n Nhap lai a["+i+"]");
            }while(a[i]<0);
        // In ra vi tri so chan
        System.out.print("\n In ra vi tri so chan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            if(a[i]%2==0) System.out.print(i+ ", ");      
       
        // Sap xep day tang dan
        System.out.print("\n Sap xep day tang dan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            for (int j=i+1;j<n;j++)
                if(a[i]>a[j])
                {
                    int t=a[i];
                    a[i]=a[j];
                    a[j]=t;
                }
               
        for (int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(a[i]+" , ");
    }
   
}


Bài 4. Đổi cơ số 10 ra 2.
 /*
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên a (0<a<255)
- Đổi a ra số nhị phân, in kết quả ra màn hình
*/

package doi10ra2;
import java.util.Scanner;
// Doi co so
 class DoiCoSo{
        int a;
        int m[]=new int[8];
        void DoiCoSo(){
            // Nhap a
            Scanner in=new Scanner(System.in);
            do{
                System.out.printf("\n a= ");
                a=in.nextInt();
                if (a<0||a>255)
                    System.out.printf("\n a= ");
            }while (a<0||a>255);
            // khoi tao mang
            int i;
            for(i=0;i<8;i++)
                m[i]=0;
            // Doi co so
            i=7;           
            while (a!=0)
            {
                m[i--]=a%2;
                a=a/2;               
            }
            // In so co so 2
            System.out.printf("\n In ket qua: ");
            for(i=0;i<8;i++)
                System.out.printf(m[i]+"");           
        }
       
     }

class Doi10ra2 {

    public static void main(String[] args) {
        DoiCoSo t=new DoiCoSo();
        t.DoiCoSo();
    }
}
// -----------------------------------------------


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật