[Java căn bản] Cấu trúc if - else trong Java

[Java căn bản] Cấu trúc if - else trong Java 

* Cú pháp
if (biều thức điều kiện)
{
   Công việc 1;
}
else
{
   Công việc 2;
}

** Lưu đồ

/*
 Bài tập ví dụ cấu trúc if / else trong lập trình Java
 http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
Lưu ý:
 - Chương trình viết trên công cụ Netbean.
 - Các ví dụ viết trong cùng project baitap160816.
*/


package baitap160816;
import java.util.Scanner;

/* Bài 1: 
    Giải và biện luận ax^2 + bx + c =0
    (a, b, c nhập từ bàn phím)
*/
 
class Bai1{
    float a,b,c;
 
    // Nhập a,b,c
    void NhapHS(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.println(" ***************** \n Bài1: \n Nhap he so: ");
        System.out.print("\n a= ");
        a=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n b= ");
        b=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n c= ");
        c=inp.nextFloat();
    }
    // Giải và biên luận
    void Giai_BL(){
        if(a==0)
            if(b==0)
                if(c==0)
                    System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem");
                else
                    System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
            else
                System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem x="+(-c/b));
        else
        {
            float delta=b*b-4*a*c;
            if (delta<0)
                System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
            if(delta==0)
                System.out.println("Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="+(-b/(2*a)));
            if(delta>0)
                System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem x1= "+(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a)+"; x2= "+(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a));
        }
                 
    }
 
}


/* -------------------------------------------- */

/*  Bài 2
-Nhập vào điểm lập trình C (5 tín chỉ), csdl (3 tín chỉ), tiếng anh (4 tín chỉ), mạng máy tính (2 tín chỉ)
-Tính điểm trung bình
-In ra điểm chữ
*/

class Bai2{
    float dLTC,dCSDL,dTA,dMangMT;
 
    // Nhập a,b,c
    void NhapDiem(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.println(" ***************** \n Bài2:  \n Nhap Nhap diem: ");
        System.out.print("\n Diem LT C= ");
        dLTC=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem CSDL= ");
        dCSDL=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem TA= ");
        dTA=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem Mạng may tinh= ");
        dMangMT=inp.nextFloat();
    }

    // Tính điểm trung bình và in điểm chữ

    void TinhDiem(){
     
         float dTB;
         dTB=(dLTC*4+dCSDL*3+dTA*4+dMangMT*2)/13;
         // In diem TB
          System.out.println("Diem trung binh = "+dTB);
       
        // In diem chu
        char dChu;
        if(dTB>=8.5) dChu='A';
        else
            if(dTB>7.0) dChu='B';
            else
                if (dTB>5.5) dChu='C';
                else
                    if(dTB>4.0) dChu='D';
                    else dChu='F';
         System.out.println("Diem chu = "+dChu);
    }
}/*
Class chính -    Khai báo đối tượng
*******************************************
*/

public class BaiTap160816 {
    public static void main(String[] args) {
     
        // Khai bao doi tuong Bai 1
        Bai1 t1=new Bai1();
        t1.NhapHS();
        t1.Giai_BL();
     
        // Khai bao doi tuong Bai 2
        Bai2 t2=new Bai2();
        t2.NhapDiem();
        t2.TinhDiem();
    }
 
}


---------------------------
Xem thêm tài liệu hướng dẫn Java Tại đây


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật