[Kỹ thuật lập trình - C/C++] Cấu trúc điều khiển trong C/C++ [Bài tập 170816]

[Kỹ thuật lập trình - C/C++] Cấu trúc điều khiển trong C/C++ [Bài tập 170816]


Cấu trúc điều khiển trong C/C++
* Tóm tắt lý thuyết
 + Cấu trúc rẽ nhánh
   if (điều kiện)
   {
      Câu lệnh 1;
   }
   else
   {
     Câu lệnh 2;
    }

  Trong đó: 
    - điều khiện: biểu thức logic
    - else có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phúc hoặc cấu trúc khác

 + Cấu trúc lựa chọn
   switch (biểu thức) {
      case gt1:
       Câu lệnh 1;
       [break;]
      
      case gt2:
       Câu lệnh 2;
       [break;]
   
       ...
      case gtn:
       Câu lệnh n;
       [break;]
   [    default:
      Câu lệnh 0;   ]
   }

  Trong đó:
    - Biểu thức cho giá trị cụ thể
    - break,default: có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phức, hoặc một cấu trúc khác

 + Cấu trúc lặp
   - for
     for (bt khởi tạo ; điều kiện ; bt thiết lập lại)
      {
        câu lệnh ;
      }

   - while
     while (điều kiện)
      {
         Câu lệnh;
      }


   - do/while
    do{
      Câu lệnh;
   } while (điều kiện);

 

* Bài tập áp dụng 
 (Chương trình được mã hóa trên TurboC++ 3.0)

Bài 1 Quản lý điểm
- Nhập vào điểm 5 học kỳ và số tín chỉ tương ứng
 (0 <= điểm <= 10, 20 <= số tín chỉ <= 25)
- Tính điểm trung bình
- In ra điểm chữ và điểm tích lũy

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
// khai bao bien
float diemK1,diemK2,diemK3,diemK4,diemK5;
int tcK1,tcK2,tcK3,tcK4,tcK5;
// Nhap diem va so tin chi

cout<<"\n Nhap diem: ";
do{
  cout<<"\n Diem ky 1: "; cin>>diemK1;
  if(diemK1<0||diemK1>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK1<0||diemK1>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 2: "; cin>>diemK2;
  if(diemK2<0||diemK2>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK2<0||diemK2>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 3: "; cin>>diemK3;
  if(diemK3<0||diemK3>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK3<0||diemK3>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 4: "; cin>>diemK4;
  if(diemK4<0||diemK4>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK4<0||diemK4>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 5: "; cin>>diemK5;
  if(diemK5<0||diemK5>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK5<0||diemK5>10);

cout<<"\n \n Nhap so tin chi: ";

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 1: "; cin>>tcK1;
  if(tcK1<20||tcK1>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK1<20||tcK1>25);


do{
  cout<<"\n So tin chi ky 2: "; cin>>tcK2;
  if(tcK2<20||tcK2>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK2<20||tcK2>25);
 

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 3: "; cin>>tcK3;
  if(tcK3<20||tcK3>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK3<20||tcK3>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 4: "; cin>>tcK4;
  if(tcK4<20||tcK4>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK4<20||tcK4>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 5: "; cin>>tcK5;
  if(tcK5<20||tcK5>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK5<20||tcK5>25);


 // Tinh diem
float 
diemTB=(diemK1*tcK1+ diemK2*tcK2+ diemK3*tcK3+ diemK4*tcK4+ diemK5*tcK5) / (tcK1+tcK2+tcK3+tcK4+tcK5);

// in diem chu, diem tich luy
char diemChu;
int diemTL;
if(diemTB>=8.5) {diemChu='A'; diemTL=4;}
else
  if(diemTB>=7) {diemChu='B'; diemTL=3;}
  else 
   if(diemTB>=5.5) {diemChu='C'; diemTL=2;}
   else
    if(diemTB>=4) {diemChu='D'; diemTL=1;} 
    else
           {diemChu='F'; diemTL=0;} 
cout<<"\n *Diem chu: "<<diemChu<<"\n *Diem tich luy: "<<diemTL; 

getch(); 

 -----------------------------------------------------
Bài 2: Tính s=x/1 +x^2/2 +... + x^n/n
  (x là số thực, 1 <= x <=3; n là số nguyên 3<= n <= 100)


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

void main(){
// khai bao bien
 float x;
 int n;
// Nhap so lieu
do{
  cout<<"\n x: "; cin>>x;
  if(x<1||x>3)
    cout<<"\n Nhap lai x !";
  }while(x<1||x>3);


do{
  cout<<"\n n: "; cin>>n;
  if(n<3||n>100)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while(n<3||n>100);

// Tinh S
float s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
  s=s+(float)pow(x,i)/i;
cout<<"\n S= "<<s;

getch();
}


--------------------------
>> Tham khảo thêm Tại đây

 

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật