[Kỹ thuật lập trình - C/C++] Cấu trúc điều khiển trong C/C++ [Bài tập 170816]

[Kỹ thuật lập trình - C/C++] Cấu trúc điều khiển trong C/C++ [Bài tập 170816]


Cấu trúc điều khiển trong C/C++
* Tóm tắt lý thuyết
 + Cấu trúc rẽ nhánh
   if (điều kiện)
   {
      Câu lệnh 1;
   }
   else
   {
     Câu lệnh 2;
    }

  Trong đó: 
    - điều khiện: biểu thức logic
    - else có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phúc hoặc cấu trúc khác

 + Cấu trúc lựa chọn
   switch (biểu thức) {
      case gt1:
       Câu lệnh 1;
       [break;]
      
      case gt2:
       Câu lệnh 2;
       [break;]
   
       ...
      case gtn:
       Câu lệnh n;
       [break;]
   [    default:
      Câu lệnh 0;   ]
   }

  Trong đó:
    - Biểu thức cho giá trị cụ thể
    - break,default: có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phức, hoặc một cấu trúc khác

 + Cấu trúc lặp
   - for
     for (bt khởi tạo ; điều kiện ; bt thiết lập lại)
      {
        câu lệnh ;
      }

   - while
     while (điều kiện)
      {
         Câu lệnh;
      }


   - do/while
    do{
      Câu lệnh;
   } while (điều kiện);

 

* Bài tập áp dụng 
 (Chương trình được mã hóa trên TurboC++ 3.0)

Bài 1 Quản lý điểm
- Nhập vào điểm 5 học kỳ và số tín chỉ tương ứng
 (0 <= điểm <= 10, 20 <= số tín chỉ <= 25)
- Tính điểm trung bình
- In ra điểm chữ và điểm tích lũy

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
// khai bao bien
float diemK1,diemK2,diemK3,diemK4,diemK5;
int tcK1,tcK2,tcK3,tcK4,tcK5;
// Nhap diem va so tin chi

cout<<"\n Nhap diem: ";
do{
  cout<<"\n Diem ky 1: "; cin>>diemK1;
  if(diemK1<0||diemK1>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK1<0||diemK1>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 2: "; cin>>diemK2;
  if(diemK2<0||diemK2>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK2<0||diemK2>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 3: "; cin>>diemK3;
  if(diemK3<0||diemK3>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK3<0||diemK3>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 4: "; cin>>diemK4;
  if(diemK4<0||diemK4>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK4<0||diemK4>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 5: "; cin>>diemK5;
  if(diemK5<0||diemK5>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK5<0||diemK5>10);

cout<<"\n \n Nhap so tin chi: ";

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 1: "; cin>>tcK1;
  if(tcK1<20||tcK1>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK1<20||tcK1>25);


do{
  cout<<"\n So tin chi ky 2: "; cin>>tcK2;
  if(tcK2<20||tcK2>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK2<20||tcK2>25);
 

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 3: "; cin>>tcK3;
  if(tcK3<20||tcK3>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK3<20||tcK3>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 4: "; cin>>tcK4;
  if(tcK4<20||tcK4>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK4<20||tcK4>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 5: "; cin>>tcK5;
  if(tcK5<20||tcK5>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK5<20||tcK5>25);


 // Tinh diem
float 
diemTB=(diemK1*tcK1+ diemK2*tcK2+ diemK3*tcK3+ diemK4*tcK4+ diemK5*tcK5) / (tcK1+tcK2+tcK3+tcK4+tcK5);

// in diem chu, diem tich luy
char diemChu;
int diemTL;
if(diemTB>=8.5) {diemChu='A'; diemTL=4;}
else
  if(diemTB>=7) {diemChu='B'; diemTL=3;}
  else 
   if(diemTB>=5.5) {diemChu='C'; diemTL=2;}
   else
    if(diemTB>=4) {diemChu='D'; diemTL=1;} 
    else
           {diemChu='F'; diemTL=0;} 
cout<<"\n *Diem chu: "<<diemChu<<"\n *Diem tich luy: "<<diemTL; 

getch(); 

 -----------------------------------------------------
Bài 2: Tính s=x/1 +x^2/2 +... + x^n/n
  (x là số thực, 1 <= x <=3; n là số nguyên 3<= n <= 100)


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

void main(){
// khai bao bien
 float x;
 int n;
// Nhap so lieu
do{
  cout<<"\n x: "; cin>>x;
  if(x<1||x>3)
    cout<<"\n Nhap lai x !";
  }while(x<1||x>3);


do{
  cout<<"\n n: "; cin>>n;
  if(n<3||n>100)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while(n<3||n>100);

// Tinh S
float s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
  s=s+(float)pow(x,i)/i;
cout<<"\n S= "<<s;

getch();
}


--------------------------
>> Tham khảo thêm Tại đây

 

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)