[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]

[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java viết chương trình thực hiện (6 điểm):
- Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên dương có n phần tử (2< n < 20)
- In dãy số vừa nhập
- In ra màn hình số lớn nhất
Sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.


------------------
* Lưu ý:
Tạo project: Vidu210916
Code:

package Vidu210916;
import java.util.Scanner;

public class Vidu210916 {
  
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao
        int [] a = new int[20];
        int n;
       
        // Nhap day so
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
            System.out.print("\n n= ");
            n=inp.nextInt();
            if (n<2||n>20)
                System.out.print("\n Nhap lai n ");
        }while (n<2||n>20);
       
   
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            System.out.print("\n a["+i+"]= ");
            a[i]=inp.nextInt();
        }
       
        // in day so
        System.out.print("\n In day vua nhap: \n");
        for(int i=0;i<n;i++)       
            System.out.print(a[i]+", ");
           
        // in so lon nhat
        int max=a[0];
        for(int i=0;i<n;i++)       
            if(a[i]>max) max=a[i];
        System.out.print("\n So nho nhat: "+max);
       
        // Sap xep day tang dan
        for(int i=0;i<n-1;i++)       
            for (int j=i+1;j<n;j++)
            if(a[j]<a[i])
            {
                int t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        
        System.out.print("\n Day da sap xep");                      
        for(int i=0;i<n-1;i++)       
            System.out.print(a[i]+", ");                      
    }   
}
tailieucntt.org

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật