Chuyển đến nội dung chính

[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]

[Java core] Bài tập cấu trúc điều khiển và mảng [210916]

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java viết chương trình thực hiện (6 điểm):
- Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên dương có n phần tử (2< n < 20)
- In dãy số vừa nhập
- In ra màn hình số lớn nhất
Sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.


------------------
* Lưu ý:
Tạo project: Vidu210916
Code:

package Vidu210916;
import java.util.Scanner;

public class Vidu210916 {
  
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao
        int [] a = new int[20];
        int n;
       
        // Nhap day so
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
            System.out.print("\n n= ");
            n=inp.nextInt();
            if (n<2||n>20)
                System.out.print("\n Nhap lai n ");
        }while (n<2||n>20);
       
   
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            System.out.print("\n a["+i+"]= ");
            a[i]=inp.nextInt();
        }
       
        // in day so
        System.out.print("\n In day vua nhap: \n");
        for(int i=0;i<n;i++)       
            System.out.print(a[i]+", ");
           
        // in so lon nhat
        int max=a[0];
        for(int i=0;i<n;i++)       
            if(a[i]>max) max=a[i];
        System.out.print("\n So nho nhat: "+max);
       
        // Sap xep day tang dan
        for(int i=0;i<n-1;i++)       
            for (int j=i+1;j<n;j++)
            if(a[j]<a[i])
            {
                int t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        
        System.out.print("\n Day da sap xep");                      
        for(int i=0;i<n-1;i++)       
            System.out.print(a[i]+", ");                      
    }   
}
tailieucntt.org

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]