[KTLT C/C++] Chữa bài Test - Kỹ thuật lập trình 280916

[KTLT C/C++] Chữa bài Test - Kỹ thuật lập trình 280916

Câu 1:  Viết chương trình thực hiện
+ Nhập vào từ bàn phím n,m,x (sao cho: n,m là số nguyên thỏa mãn, 2<=n<=m<=10 ; x là số thực thỏa mãn, 1<=x<=5)
+ Tính:
  S1= m!/((m-n)!*n!)
  S2= x^1 / 1! + x^2 / 2! + ... + x^n /n!

--------
Code TC3.0


// Cau 1.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
// khai bao bien toan cuc
int m,n;
float x;
// Nhap m,n,x
void Nhap(){
// nhap n
cout<<"\n Nhap n:\n";
do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if(n<2||n>10) cout<<"\n Nhap lai n!";
}  while (n<2||n>10);
// nhap m
cout<<"\n Nhap m:\n";
do{
cout<<"\n m= "; cin>>m;
if(m<n||m>10) cout<<"\n Nhap lai m!";
}  while (m<n||m>10);
// nhap x
cout<<"\n Nhap x:\n";
do{
cout<<"\n x= "; cin>>x;
if(x<1||x>5) cout<<"\n Nhap lai x!";
}  while (x<1||x>5);
}
// Tinh giai thua
long GiaiThua(int a){
long gt=1;
for(int i=1;i<=a;i++)
gt=gt*i;
return gt;
}
// Tinh S1
long Tinh_S1(int m, int n){
return GiaiThua(m)/(GiaiThua(n)*GiaiThua(m-n));
}
// Tinh S2
float Tinh_S2(int n, float x){
float s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
s=s+(float)pow(x,i)/GiaiThua(i);
return s;
}
// In Ket qua
void InKQ(){
cout<<"\n S1= "<<Tinh_S1(m,n);
cout<<"\n S2= "<<Tinh_S2(n,x);
}
// Ham main
void main(){
clrscr();
Nhap();
InKQ();
getch();
}-----------------------------------
Câu 2: Viết các hàm thực hiện
+ Nhập từ bàn phím dãy số nguyên có n phần tử ( 3<=n<=100)
+ In dãy vừa nhập
+ Tìm số chẵn đầu tiên trong dãy
+ Đếm tất cả các số là bội của 3 và 5 trong dãy
+ Sắp xếp dãy tăng dần, in dãy đã sắp xếp
+ Loại bỏ các số trùng nhau trong dãy và in ra màn hình


Code TC3.0


// Cau 2.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// khai bao bien toan cuc
int n,a[100];

// Nhap day so
void Nhap(){
// nhap n
cout<<"\n Nhap n:\n";
do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if(n<3||n>100) cout<<"\n Nhap lai n!";
}  while (n<3||n>100);
// nhap mang
cout<<"\n Nhap mang:\n";
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n a["<<i<<"]="; cin>>a[i];
}
}
// In day
void InDay(){
cout<<"\n In day: \n";
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<", ";
}
// Tim so chan dau tien trong day
void TimSoChan(){
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]%2==0) break;
if(i<n) cout<<"\n So chan dau tien la: "<<a[i];
else
cout<<"\n Day khong ton tai so chan.";
}
// Dem boi cua 3,5
void DemBoi(){
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]%3==0 &&a[i]%5==0)
dem++;
cout<<"\n So cac so la boi cua 3 va 5: "<<dem;
}
// Sap xep day tang dan
void SapXep(){
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
 if(a[i]>a[j])
  {
int t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;
  } // in day
InDay();
}
// Loai bo phan tu trung nhau
void LoaiPhanTuTrung(){
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
 if(a[i]==a[j])
  {
    for(int g=j;g<n-1;g++)
a[g]=a[g+1];
    n--;
  }
// In day
InDay();
}
// Ham main
void main(){
clrscr();
Nhap();
InDay();
TimSoChan();
DemBoi();
SapXep();
LoaiPhanTuTrung();
getch();
}
Khoa hoc lap trinh C/C++
----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)