[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java [270916]

[Lập trình Hướng đối tượng với Java] Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java [270916]
Ví dụ xây dựng lớp kế thừa trong Java.
1. Xây dựng class SV
+ Thuộc tính:
- Mã sinh viên
- Tên sinh viên
- Năm sinh
- Giới tính
+ Phương thức:
- Nhập thông tin
- In thông tin
2. Xây dựng class SV_CNTT kế thừa (extends) class SV, bổ sung thêm
+ Thuộc tính:
- Học lớp
- Điểm: Lập trình Java(3tc), Cơ sở dữ liệu(3tc), Mạng máy tính(2tc),
Tiếng Anh(4tc)
(Điểm thi thỏa mãn, 0<= điểm <=10)
+ Phương thức
- Tính điểm trung bình
- Tính điểm tích lũy
*** Yêu cầu:
- Nhập vào thông tin của 1 sinh viên lớp CĐ CNTT
- In thông tin sinh viên vừa nhập (Mã SV, Họ tên, Năm sinh, giới tính,
Điểm trung bình, Điểm tích lũy).
---------------
Tạo project như hình vẽ dưới đây


Code:
+ class SV

// Xay dung lop cha (superclass)
package vidu_kethua_270916;
import java.util.Scanner;
public class SV {
    // thuoc tinh
    String maSV,hoTen,gioiTinh;
    int namSinh;
 
// phuong thuc
    // Nhap thong tin
    void NhapTT(){
        System.out.print("\n * NHAP THONG TIN SINH VIEN: ");
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n + Ma sinh vien: ");
        maSV=inp.nextLine();
        System.out.print("\n + Ho ten: ");
        hoTen=inp.nextLine();
        System.out.print("\n + Gioi tinh: ");
        gioiTinh=inp.nextLine();
        System.out.print("\n + Nam sinh: ");
        namSinh=inp.nextInt();      
    }
    // In thong tin
    void InTT(){
        System.out.print("\n * IN THONG TIN SINH VIEN: ");
        System.out.print("\n + Ma sinh vien: "+maSV);
        System.out.print("\n + Ho ten sinh vien: "+hoTen);
        System.out.print("\n + Gioi tinh: "+gioiTinh);
        System.out.print("\n + Nam sinh: "+namSinh);
    }
 
}

+ class SVCNTT
// Xay dung lop con (subclass)
package vidu_kethua_270916;
import java.util.Scanner;
public class SVCNTT extends SV{
    // thuoc tinh
    float dLapTrinh,dCSDL,dMang,dTA;
    // phuong thuc
    // nhap thong tin
    void NhapTT(){
        super.NhapTT();
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
     
        do{
        System.out.print("\n + Diem lap trinh: ");
        dLapTrinh=inp.nextFloat();
        if(dLapTrinh<0||dLapTrinh>10)
            System.out.print("\n Nhap lai diem Lap trinh ");
        }while(dLapTrinh<0||dLapTrinh>10);
     
        do{
        System.out.print("\n + Diem CSDL: ");
        dCSDL=inp.nextFloat();
        if(dCSDL<0||dCSDL>10)
            System.out.print("\n Nhap lai diem CSDL ");
        }while(dCSDL<0||dCSDL>10);
     
        do{
        System.out.print("\n + Diem Mang may tinh: ");
        dMang=inp.nextFloat();      
        if(dMang<0||dMang>10)
             System.out.print("\n Nhap lai diem Mang ");
        }while(dMang<0||dMang>10);
     
        do{
        System.out.print("\n + Diem Tieng Anh: ");
        dTA=inp.nextFloat();
        if(dTA<0||dTA>10)
            System.out.print("\n Nhap lai diem Tieng Anh ");
        }while(dTA<0||dTA>10);
    }
    // tinh diem trung binh
    float DiemTB(){
        return (dLapTrinh*3+dCSDL*3+dMang*2+dTA*4)/12;
    }
    // tinh diem tich luy
    int DiemTichLuy(){
        int dTL;
        float d=DiemTB();
        if(d<4) dTL=0;
        else if(d<5.5) dTL=1;
        else if(d<7) dTL=2;
        else if(d<8.5) dTL=3;
        else dTL=4;
        return dTL;
    }
    // in thong tin
    void InTT(){
        super.InTT();
        System.out.print("\n + Diem Trung binh: "+ DiemTB());
        System.out.print("\n + Diem Trung binh: "+ DiemTichLuy());              
    }
}


+ class ViDu_KeThua_270916 (class chính)

package vidu_kethua_270916;

public class ViDu_KeThua_270916 {

    public static void main(String[] args) {
        // khai bao doi tuong sinh vien
        SVCNTT t=new SVCNTT();
        t.NhapTT();
        t.InTT();
    }
 
}


----------

Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

Bài viết nổi bật