Chuyển đến nội dung chính

[Đồ họa máy tính] Chương trình mô phỏng "bóng đập tường" [C/C++]

[Đồ họa máy tính] Chương trình mô phỏng "bóng đập tường"


Yêu cầu:
- Bóng chuyển động thẳng
- Mỗi khi bóng đập vào một cạnh của màn hình bóng sẽ bật theo nguyên lý phản xạ ánh sáng
- Mỗi khi chạm tường phát ra tiếng bíp


[Code C/C++] 
Chương trình viết ngôn ngữ lập trình Tubor C++ 3.0

/* Bai do hoa may tinh
- Chuong trinh minh hoa chuyen dong cua mot trai pinball
*/
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#define RADIUS 4
#define BALLCOLOR 14
#define BACKCOLOR 0
#define DELAY 10
void run_pinball()
{
  int dx, dy, x, y, dung = 0;
  randomize();
  do {
    dx = random(3) - 1;
  } while (dx == 0);
  do {
    dy = random(3) - 1;
  } while (dy == 0);
  x = random(getmaxx());
  y = random(getmaxy());
  rectangle(0, 0, getmaxx(), getmaxy());
  do {
    setcolor(BALLCOLOR);
    setfillstyle(SOLID_FILL, BALLCOLOR);
    fillellipse(x, y, RADIUS, RADIUS);
    delay(DELAY);
    setcolor(BACKCOLOR);
    setfillstyle(SOLID_FILL, BACKCOLOR);
    fillellipse(x, y, RADIUS, RADIUS);
    x += dx;
    y += dy;
    if (x < RADIUS +1 || x > getmaxx() - RADIUS - 1)
    {
      dx = -dx;
      x += 2 * dx;
      dung = 1;
    }
    if (y < RADIUS + 1 || y > getmaxy() - RADIUS - 1)
    {
      dy = -dy;
      y += 2 * dy;
      dung = 1;
    }
    if (dung)
    {
      sound (1000);
      delay(50);
      nosound();
      dung = 0;
    }
  } while (!kbhit());
}
void main()
{
  int gr_drive = DETECT, gr_mode;
  initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "");
  run_pinball();
  getch();
  closegraph();
}


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]