Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

[Tự học lập trình C/C++] Bài 1: Chương trình đầu tay

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

- C++ được mở rông từ ngôn ngữ lập trình C, được sử dụng phổ biến.

- C++ là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình.


---------------------------------
* VÍ DỤ [ Code Dev C++ ]
---------------------------------

Ví dụ: 

+ Yêu cầu: "Chương trình đầu tay", in ra màn hình "Hello world !"

+ Code  :

  #include <iostream>

  #include <conio.h>

   /* bỏ dòng này nếu viết trên Turbo C++ */

  using namespace std;

  int main() {

// in ra man hinh

    cout<<"Hello world !";

    return 0;

  }


* Chú giải: 

1. Chỉ thị tiền xử lý: #include để chèn vào nội dung của tập tin header,
ví dụ:  <iostream.h>  trong chương trình. <iostream.h> là tập tin header chuẩn của C++ và chứa đựng các định nghĩa cho xuất và nhập.

2. Hàm main: hàm chính, bắt buộc phải có.

3. …

[Tự học lập trình C/C++] Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

  I. Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++:

   1. Kiểu số nguyên
    - Ký hiệu: int (2 Byte);
    - Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long

   2. Kiểu số thực
    - Kí hiệu: float (4 Byte)
    - Các kiểu mở rộng: double, long double

   3. Kiểu ký tự
    - ký hiệu: char (1 Byte)

II. Ép kiểu, chuyển kiểu
    - Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
    - Ép kiểu:  
Ví dụ: Ép kiểu float thành int:  
       (int)x; (x có kiểu float)

III. Các toán tử trong C\C++
- Toán tử số học:  

+, -, *, /,

% (chia lấy phần dư),

++ (tăng 1 đơn vị),

-- (giảm 1 đơn vị),

=, ...


- Toán tử logic:

&& (and),

|| (or),

! (not).

- Toán tử quan hệ:

 >, <, >=, <=, ==, !=.


- Toán tử xử lý bit:

>> (dịch phải),

<< (dịch trái),

~ (not bit),

^ (xor bit),

& (and bit),

| (or bit).


   IV. Một số hàm thông dụng C++

   Để sử dụng các hàm, bạn cần khai báo tiền xử lý (#include)

 - stdio.h : T…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 4: Cấu trúc rẽ nhánh (if)

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh (if)
  Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn.

2. Cú phúp
  - Cấu trúc if đơn:
     if (bieu thuc dieu kien)  
       {
khối lệnh;...
       }

  - Cấu trúc if / else:
     if (bieu thuc dieu kien)
       {
         Khối lệnh 1;...;
       }
     else
       {
         Khối lệnh 2;...;
       }

   - Cấu truc if lồng nhau: trong trường hợp Khối lệnh chính là cấu trúc if khác.
---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Nhập vào 3 số nguyên. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
    int a,b,c;
    // nhap 3 so
    cout<<"\n Nhap 3 so: ";
    cout<<"\n a= ";
    cin>>a;
    cout<<"\n b= ";
    cin>>b;
 …

[Tự học lập trình C/C++] Bài 5: Cấu trúc lặp for

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Cấu trúc lặp for là cấu trúc lặp có số lần lặp biết trước

2. Cú pháp
for(biểu thức 1 ; biểu thức 2 ; biểu thức 3)
 {
    khối lệnh;
 }  
  Trong đó:
    - biểu thức 1: thiết lập ban đầu
- biểu thức 2: điều kiện lặp, là biểu thức logic
- biểu thức 3: thiết lập lại   
- Quá trình lặp dừng lại khi biểu thức 2 sai.---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
int n;
// nhap n
cout<<"\n n= ";
cin>>n;
// tinh tong
int s=0;
for(int i=0;i<=n;i++)
s=s+i;
// in ket qua
cout<<"\n Tong = "<<s;
return 0;
}

--------------

Ví dụ 2: 

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {

[Tự học lập trình C/C++] Bài 7: Cấu trúc lặp do ... while

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Cấu trúc lặp do - while
Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện, vì vậy [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi condition không bao giờ được thoả mãn

 2. Cú pháp:
do 

  Khối lệnh; 

while (biểu thức điều khiển);

 Trong đó: 
  - [biểu thức điều khiển] là biểu thức logic
  - Trong [khối lệnh] cần có tác động để [biểu thức điều khiển] sai đi.---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<n<2014.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
int n;
// su dụng do-while de nhap n
do{
cout<<"\n n= ";
cin>>n;
if (n<=1||n>=2014)
cout<<"\n Nhap lai n !";
}while (n<=1||n…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 8: Cấu trúc lựa chọn switch... case

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Cấu trúc switch - case
  Cú pháp của lệnh switch hơi đặc biệt một chút. Mục đích của nó là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức, tương tự với những gì chúng ta làm ở đầu bài này khi liên kết một vài lệnh if và else if với nhau

2. Cú pháp:
witch (biểu thức)
{
case gt1:
Khối lệnh 1;
[break;]

case gt2:
Khối lệnh 2;
[break;]

case gt3:
Khối lệnh3;
[break;]

...

case gtn:
Khối lệnh n;
[break;]

[default:
khối lệnh 0;]
}

   Trong đó:
- Biểu thức cho giá trị rời rạc (thường là giá trị nguyên).
- Biểu thức cho giá trị ứng với trường hợp nào thì khối lệnh thuộc trường hợp đó thực hiện, gặp break thì kết thúc cấu trúc.
- Nếu không gặp trường hợp nào tương ứng thì khối lệnh 0 thực hiện.
---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Nhập vào từ bàn phím tháng và năm, in ra màn hình số ngày thuộc tháng đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 10: Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct)

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

 1. Khái niệm về dữ liệu cấu trúc (struct)
Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được gộp lại với một cái tên duy nhất.

Ví dụ: Nếu coi sinh viên là một biến thì biến sinh viên chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau nhứ:
- Họ tên: char
- Tuổi: int
- Địa chỉ: char
- Điểm thi: float,...
Như vậy, sinh viên có thể coi như một biến cấu trúc.

 2. Khai báo struct
    // Định nghĩa cấu trúc

struct <Tên cấu trúc> { 
Các trường (các biến thành phần); ...
};

// Khai báo biến cấu trúc

<Tên cấu trúc> <các biến cấu trúc>,...;

Ví dụ:
// Định nghĩa cấu trúc SV

struct SV{ 
char hoTen[30];
char diaChi[50];
int tuoi;
float diem; 
};

// Khai báo các biến VS

SV a,b; //a,b là biến cấu trúc SV 
SV dhTin[4]; //dhTin là biến mảng cấu trúc SV

 3. Sử dụng struct
 - Mỗi trường trong cấu trúc như một biến thông thường.
 - Khí sử dụng các trường ta dung toán tử "."

 Ví dụ:
   // sử dụng biến điểm…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 11: Hàm (function)

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Khái niệm hàm (function)
Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình.

2. Khai báo hàm
  <KDL> <Tên hàm> ([tham số])  
     {      
       Khối lệnh;...    
     }

 Trong đó:
- <KDL>: kiểu dữ liệu được trả về của hàm.  
- <Tên hàm>: tên gọi của hàm.  
- [tham số]: các tham số (có nhiều bao nhiêu cũng được tuỳ theo nhu cầu).   
+ Một tham số bao gồm tên kiểu dữ liệu sau đó là tên của tham số giống như khi khai báo biến (ví dụ int x) và đóng vai trò bên trong hàm như bất kì biến nào khác.  
+ Chúng dùng để truyền tham số cho hàm khi nó được gọi.  
+ Các tham số khác nhau được ngăn cách bởi các dấu phẩy.  
+ Tham số có thể có hoặc không.  

- Khối lệnh: thân của hàm. Nó có thể là một lệnh đơn hay một khối lệnh. 

Ví dụ:
 // hàm tính tổng 2 số nguyên
 int Tong( int a, int b)
  {
int s = a + b;
return s;
  }

 // hàm in ra màn hình các số chăn <…