Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

[Lập trình hướng đối tượng với Java] Ví dụ: Bài toán quản lý điểm [210916]

[Lập trình hướng đối tượng với Java] Ví dụ: Bài toán quản lý điểm 

Xây dựng Project quản lý điểm cho sinh viên.
Yêu cầu: In ra thông tin sinh viên
- Họ tên
- Lớp
- Tuổi
- Điểm tổng kết
- Điểm chữ
(Biết rằng, sinh viên đã có các điểm năm 1,2,3)

* Lưu ý: Tạo Project QLDiem Code:
// Class SinhVien
package qldiem;  import java.util.Scanner;  public class SinhVien {
    // thuộc tính
    private String hoTen,tenLop;
    private int tuoi;
    private float diem1,diem2,diem3;

    // phương thức NhapTT
    void NhapTT(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Ho ten: ");      
        hoTen=inp.nextLine();
        System.out.print("\n Ten lop: ");
        tenLop=inp.nextLine();
        System.out.print("\n Tuoi: ");
        tuoi=inp.nextInt();
        System.out.print("\n Diem nam 1: ");
        diem1=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem nam 2: ");
        diem2=inp.nextFloat();
        System.out…

[Tự học lập trình Android] Bài 6: Tìm hiểu về vòng đời của ứng dụng Android (Application life cycle)

Tìm hiểu về vòng đời của ứng dụng Android (Application life cycle)
1) Applications là gì ? Mỗi một Android Project khi bạn biên dịch thành công thì sẽ được đóng gói thành tập tin .apk, tập tin .apk được gọi là một ứng dụng (application)
2) Activities là gì ?
- Trong một ứng dụng (application) sẽ có một hoặc nhiều Activity (có thể hiểu như là các màn hình tương tác giống như Form trong VS.Net).
- Mỗi một Activity này sẽ có một vòng đời riêng độc lập hoàn toàn với các Activity khác. Việc hiểu rõ vòng đời của Activity là rất quan trọng trong việc xử lý thông tin.
- Mỗi một Activity muốn được triệu gọi trong ứng dụng thì bắt buộc nó phải được khai báo trong file Manifest.XML
3) Activity Stack là gì?
- Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, Activity Stack hoạt động theo cơ chế LIFO (Last In Firrst Out)
- Mỗi một Activity mới được mở lên nó sẽ ở bên trên Activity cũ, để trở về Activity thì bạn chỉ cần nhấn nút “Back” để trở về hoặc viết lệnh. Tuy nhiên nếu bạn nhấn nút "Home" rồi …

[Tự học lập trình C/C++] Bài 6: Cấu trúc lặp while

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Cấu trúc lặp while 
  Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn.

2. Cú pháp
while (biểu thức điểu khiển)  
{  
Khối lệnh;
}

  Trong đó:
- biểu thức điểu khiển là biểu thức logic.  
- [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều khiển] còn đúng.  
- Trong [khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều khiển] sai.


---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
int n;
// nhap n
cout<<"\n n= ";
cin>>n;
// tinh tong
int s=0,i=0;
while(i<=n){
s=s+i;
i++;
}

// in ket qua
cout<<"\n Tong = "<<s;
return 0;
}

--------------

Ví dụ 2: 

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream…

[C++ / Hàm đệ quy] Bài tập hàm Đệ quy (04/04/2016)

[C++ / Hàm đệ quy] Bài tập hàm Đệ quy (04/04/2016) - Chương trình viết bằng Dev C++


Bài 1: Tính S1=1+3+5+...+(2n+1) (với 1<= n<=2015)
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
// bien toan cuc
int n;
// nhap n
void Nhap_n(){
    do{
        cout<<"\n n= "; cin>>n;
        if(n<1||n>2015)
            cout<<"\n Nhap lai n!";
    }while (n<1||n>2015);
}

// tinh tong s1=1+3+5+...+(2n+1) - de quy
long S1(int n){
    if (n==1)  
        return 3;
    return ((2*n+1) + S1(n-1));
}

int main(){
    Nhap_n();
    cout<<"\n S1= "<<S1(n);

    getch();
    return 0;
}

-----------------------------------------
 Bài 2: S2= x/1+x^2/2! +...+x^n/n! (với 1<=x<=3; 1<=n<=5)
 #include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
// bien toan cuc
int n;
float x;

// nhap n
void Nhap_n(){
    do{
        cout<<"\n n= "; cin>>n;
     …

[Tự học lập trình C/C++] Bài 9: Dữ liệu kiểu mảng (array)

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. Khái niệm mảng
Mảng là tập các biến có cùng kiểu, cùng tên, khác nhau ở chỉ số (vị trí). 

2. Khai báo mảng
   - Mảng 1 chiều 
<kiểu dữ liệu> <tên mảng> [Số phần tử tối đa trong mảng]; 

Ví dụ:
int a[100]; // mảng a chứa 100 số nguyên 
float b[10]; // mảng b chứa 10 số thực 
char c[]="Chao ban!"; // mảng c chứa các ký tự 
int m[]={2,4,6,8}; // mảng m chứa 4 số chắn. 

- Mảng nhiều chiều (thường dùng mảng 2 chiều) 
<kiểu dữ liệu> <tên mảng> [dong][cot]; 

Trong đó:
  dong: Số phần tử tối đa trong mảng dòng 
  cot: Số phần tử tối đa trong mảng cot.

Ví dụ:
 int m[5][5]; // khai báo mảng 2 chiều kích thước 5x5.

3. Sử dụng mảng
- Mỗi phần tử của mảng (<tên mảng>[vị trí]) được coi như một biên thông thường. 
- Thường sử dụng cấu trúc lặp để xử lý mảng.


---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Nhập vào dãy số nguyên có n…

[Tự học lập trình Android] Bài 4: Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên - "Hello World"

Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên - In ra màn hình dòng chữ "Hello World"

1. Tại một ứng dụng Android mới [Tham khảo hướng dẫn trong Bài 1]


Click nút Next bạn sẽ đến màn hình Project:

2. Cấu trúc của ứng dụng Android
Trước khi bạn chạy ứng dụng, chúng ta đi tìm hiểu một vài thư mục và tập tin trong dự án Android:


Đặc tả các thư mục và file: