[SWIFT] Bài 2 - Tạo Project Swift đầu tiên của bạn

Bài 2 - Tạo Project Swift đầu tiên của bạn

Khởi động XCodeTạo mới Project:


Tạo Project đơn giản (Ứng dụng Console).

Đặt tên cho project là SwiftBasics:

Tạo một thư mục tại Desktop để chứa các Project của bạn.

Đặt tên thư mục sẽ chứa các project của bạn là SwiftTutorials:

Tiếp theo:


Project của bạn đã được tạo ra.

Tiếp theo:

main.swift là một file nguồn đã được tạo ra khi bạn tạo project, bạn cần chạy file nguồn này,  kết quả  ghi ra màn hình Console dòng chữ "Hello, world".

Nhấn "Enable" để cho phép chương trình chạy ở chế độ dành cho người lập trình.

Tiếp theo:


Chương trình chạy và in ra dòng chữ "Hello, world".

Chúc các bạn thành công với project đầu tiên!

#

Tailieucntt.org đồng hành cùng bạn

Bài viết nổi bật