[SWIFT] Bài 4 - Thêm mới một tập tin mã nguồn

Bài 4 - Thêm mới một tập tin mã nguồn

Bây giờ bạn cần tạo một file nguồn đầu tiên của bạn, và chạy được nó.
Trên XCode, nhấn phải chuột vào thư mục chứa file nguồn main.swift, chọn "New file".

Tiếp theo:

Nhập vào tên file MyFirstSwift:

MyFirstSwift.swift đã được tạo ra:

Tôi sửa nội dung của file nguồn vừa được tạo ra, và thêm vào một hàm sayHello(), chú ý chi tiết về hàm sẽ được đề cập ở một phần khác.

MyFirstSwift.swift
import Foundation
// Nội dung lời chào.
var message = "Hello every body"
// Hàm sayHello()
func sayHello() {
// Gọi hàm print để in thông điệp ra màn hình Console.
// Chú ý: Bạn không thể gọi hàm này tại Top-Level.
print(message)
}

Trong Swift điểm bắt đầu để chạy ứng dụng chính là main.swift, vì vậy để test hàm sayHello() bạn cần phải gọi trong main.swift. Sửa code của main.swift:


main.swift
import Foundation
print("Hello, World!")
// Gọi hàm sayHello()
// (Đã được viết trong MyFirstSwift.swift
sayHello()

Chạy project.


#


Tailieucntt.org đồng hành cùng bạn

Bài viết nổi bật