[SWIFT] Bài 7 - Vòng lặp trong Swift

Bài 7 - Vòng lặp trong Swift

Vòng lặp được sử dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm chương trình của bạn thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh nhiều lần, đây là một trong các nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.
Swift hỗ trợ 4 loại vòng lặp khác nhau:

FOR .. IN
FOR
WHILE
REPEAT WHILE

* Vòng lặp for in
Vòng lặp for .. in dùng để duyệt trên một tập hợp, hoặc một mảng.
Cú pháp:

// <element>: Phần tử
// <collection>: Tập hợp
for <element> in <collection> {
  // Các câu lệnh
}


Ví dụ dưới đây sử dụng for .. in để duyệt trên một mảng (Khái niệm mảng sẽ được đề cập ở phần tiếp theo).
ForInExample1.swift

import Foundation
func forInExample1() {
// Khai báo một mảng các String với 5 phần tử.
var languages:[String] = ["Java","C#", "C/C++", "Swift", "Ruby"]
for lang in languages {
print("Language " + lang)
}
}

RUN:


* Vòng lặp for
Cấu trúc của vòng lặp FOR:

// initialize variable: Khởi tạo một biến.
// condition: Điều kiện.
// updates new value for variable: Cập nhập giá trị mới cho biến.
for (initialize variable ; condition ; updates new value for variable )
{
// Các câu lệnh, thực hiện khi condition cho giá trị true
}


Ví dụ:

// Ví dụ 1:
// Tạo một biến x và gán giá trị 0 cho nó.
// Điều kiện kiểm tra là x < 5
// Nếu x < 5 đúng thì khối lệnh được thực thi.
// Sau mỗi bước lặp (iteration), giá trị của x được tăng lên 1.
for (int x = 0; x < 5 ; x = x + 1)
{
// Làm gì đó tại đây khi x < 5 là đúng (true).
}


Ví dụ 2:

// Tạo một biến x và gán giá trị ban đầu của nó là 2
// Điều kiện kiểm tra là x < 15
// Nếu x < 15 đúng thì khối lệnh được chạy
// Sau mỗi bước lặp (iteration), giá trị của x được tăng lên 3.
for (int x = 2; x < 15 ; x = x + 3)
{
// Làm gì đó tại đây khi x < 15 là đúng (true).
}

ForLoopExample.swift

import Foundation

func forLoopExample() {
print("For loop example");
// Khai báo một biến x và gán giá trị 2 cho nó.
// Điều kiện là x < 15
// Nếu x < 15 là đúng (true) thì thực hiện khối lệnh.
// Sau mỗi bước lặp (iteration), giá trị của x được tăng thêm 3.
for (var x = 2; x < 15; x = x + 3) {
print( );
print("Value of x = \(x)");
}
}

Kết quả chạy ví dụ:


* Vòng lặp while
Cú pháp:

// condition: Điều kiện
while (condition)
{
  // Trong khi 'condition' là đúng, thì thực thi khối lệnh.
}


Ví dụ:

// Khai báo một biến x.
int x = 2;
while ( x < 10)
{
// Làm gì đó tại đây khi x < 10 còn đúng.
...
// Cập nhập giá trị mới cho biến x.
x = x + 3;
}

WhileLoopExample.swift

import Foundation
func whileLoopExample() {
print("While loop example");
// Khai báo một biến và gán giá trị 2 cho nó.
var x = 2;
// Điều kiện là x < 10
// Nếu x < 10 là đúng (true) thì thực hiện khối lệnh.
while (x < 10) {
print("Value of x = \(x)");
x = x + 3;
}
}

Kết quả chạy ví dụ:* Vòng lặp repeat-while
Cú pháp của vòng lặp REPEAT-WHILE

// Đặc điểm của vòng lặp 'repeat-while' là nó sẽ thực khi khối lệnh ít nhất 1 lần.
// Mỗi lần chạy xong khối lệnh nó lại kiểm tra điều kiện xem có thực thi tiếp không.
repeat {
// Làm gì đó tại đây
// Sau đó mới kiểm tra tiếp điều kiện xem có tiếp tục chạy khối lệnh này nữa hay không.
} while (condition)

RepeatWhileExample.swift

import Foundation
func repeatWhileExample() {
print("Repeat-While loop example")
// Khai báo một biến và gán giá trị 2 cho nó.
var x = 2
// Thực thi khối lệnh ít nhất một lần.
// Sau mỗi lần thực hiện xong khối lệnh,
// nó sẽ kiểm tra điều kiện,
// nếu điều kiện vẫn đúng, khối lệnh sẽ được thực thi tiếp.
repeat {
print("Value of x = \(x)")
x = x + 3;
} while (x < 10)
}

Kết quả chạy ví dụ:


*  Lệnh break trong vòng lặp

break là một lệnh nó có thể nằm trong một khối lệnh của một vòng lặp. Đây là lệnh kết thúc vòng lặp vô điều kiện.LoopBreakExample.swift

import Foundation

func loopBreakExample() {
print("Break example");
// Khai báo một biến và gán giá trị 2 cho nó.
var x = 2;
while (x < 15) {
print("----------------------");
print("x = \(x)");
// Nếu x = 5 thì thoát khỏi vòng lặp.
if (x == 5) {
break;
}
// Tăng giá trị của x thêm 1.
x = x + 1;
print("After +1, x = \(x)");
}
}

Kết quả chạy ví dụ:


* Lệnh continue trong vòng lặp

continue là một lệnh, nó có thể nằm trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh trong khối phía dưới của continue và bắt đầu một vòng lặp mới.


LoopContinueExample.swift

import Foundation
func loopContinueExample() {
print("Continue example")
// Khai báo một biến và gán giá trị 2 cho nó.
var x = 2
while (x < 7) {
print("----------------------")
print("x = \(x)")
// Toán tử % là phép chia lấy số dư.
// Nếu x là số chẵn, thì bỏ qua các dòng lệnh phía dưới của 'continue'
// và bắt đầu bước lặp tiếp theo (Nếu điều kiện vẫn đúng).
if (x % 2 == 0) {
// Tăng giá trị của x thêm 1
x = x + 1
continue
}
else {
// Tăng giá trị của x thêm 1.
x = x + 1
}
print("After +1, x = \(x)")
}
}

Kết quả chạy ví dụ:
#


Tailieucntt.org đồng hành cùng bạn

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)