Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

5 ngôn ngữ lập trình tốt nhất cho lập trình viên AI

Với nhu cầu về kỹ năng AI ngày càng tăng, nghề nghiệp trong lĩnh vực này thành lựa chọn hấp dẫn với những người quan tâm đến phần mềm.

Theo báo cáo gần đây của hãng kiểm toán PwC, GDP toàn cầu được dự báo tăng thêm 14% (tương đương 15,7 nghìn tỷ USD) vào năm 2030 nhờ AI. Điều này làm cho AI trở thành cơ hội thương mại quan trọng nhất trong nền kinh tế ngày nay.

Nếu muốn tận dụng cơ hội này, bạn có thể tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Con đường nhanh nhất cho nghề nghiệp trong lĩnh vực AI, hoặc ngôn ngữ lập trình tốt nhất cho AI là gì? Không có câu trả lời đích xác nào, tuy nhiên, nhiều trang công nghệ đưa ra gợi ý về 5 ngôn ngữ lập trình dưới đây:

1. Python

Python đứng đầu trong việc phát triển AI vì những lý do dưới đây:

Yêu cầu code ít hơn. AI có rất nhiều thuật toán. Kiểm tra tất cả chúng có thể trở thành một công việc khó khăn. Vì thế Python thường có ích. Ngôn ngữ có phương pháp "kiểm tra khi bạn code" giúp giảm bớt quá trình thử nghiệm.

Thư viện tích hợp. Các thư viện Python thuận…

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]


Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính. Ngôn ngữ assembly sử dụng các từ có tính gợi nhớ, các từ viết tắt để giúp ta dễ ghi nhớ các chỉ thị phức tạp và làm cho việc lập trình bằng assembly dễ dàng hơn. Mục đích của việc dùng các từ gợi nhớ là nhằm thay thế việc lập trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy được sử dụng trong các máy tính đầu tiên thường gặp nhiều lỗi và tốn thời gian. Một chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly được dịch thành mã máy bằng một chương trình tiện ích được gọi là assembler (Một chương trình assembler khác với một trình biên dịch ở chỗ nó chuyển đổi mỗi lệnh của chương trình assembly thành một lệnh Các chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly liên quan rất chặt chẽ đến kiến trúc của máy tính. Điều này khác với ngôn ngữ lập trình bậc cao, ít phụ thuộc vào phần cứng.

 Trước đây ngôn ngữ assembly được sử dụng khá nhiều nhưng ngày nay ph…

[Assembly] Code Assebmbly: In ra màn hình dãy Fibonacci

Ví dụ Assembly: In ra màn hình dãy Fibonacci; fibo.asm
; assemble using nasm: 
; nasm -o fibo.com -f bin fibo.asm
;
;****************************
; Alterable Constant
;****************************
; You can adjust this upward but the upper limit is around 150000 terms.
; the limitation is due to the fact that we can only address 64K of memory
; in a DOS com file, and the program is about 211 bytes long and the
; address space starts at 100h.  So that leaves roughly 65000 bytes to
; be shared by the two terms (num1 and num2 at the end of this file).  Since
; they're of equal size, that's about 32500 bytes each, and the 150000th
; term of the Fibonacci sequence is 31349 digits long.
;
maxTerms    equ 15000; number of terms of the series to calculate

;****************************
; Number digits to use.  This is based on a little bit of tricky math.
; One way to calculate F(n) (i.e. the nth term of the Fibonacci seeries)
; is to use the equation int(phi^n/sqrt(5)) where ^ means e…

[Thuật toán Cây quyết định] Chương trình mô phỏng thuật toán ID3 – Cây Quyết Định

[Thuật toán Cây quyết định] Chương trình mô phỏng thuật toán ID3 – Cây Quyết Định

>> Hướng dẫn lập trình C#

1. Giải thuật ID3:

ID3_algorithm(Training_Set, Class_Labels, Attributes)

Tạo nút Root của cây quyết định

 If tất cả các ví dụ của Training_Set thuộc cùng lớp c

Return Cây quyết định có nút Root được gắn với (có nhãn) lớp c

 If Tập thuộc tính Attributes là rỗng

 Return Cây quyết định có nút Root được gắn với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training Set)

   A ← Thuộc tính trong tập Attributes có khả năng phân loại “tốt nhất” đối với Training_Set

   Thuộc tính kiểm tra cho nút Root ← A

For each Giá trị có thể v của thuộc tính A

 Bổ sung một nhánh cây mới dưới nút Root, tương ứng với trường hợp: “Giá trị của A là v”

   Xác định Training_Setv = {ví dụ x | x ⊆ Training_Set, xA=v}

  If (Training_Setv là rỗng) Then

  Tạo một nút lá với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training_Set)

Gắn nút lá này vào nhánh cây mới vừa tạo

Else Gắn vào nhánh cây mới vừa tạo một cây con sinh ra bởi ID3_algor…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 3: Nhập / Xuất trong C/C++

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. In dữ liệu ra màn hình: 

cout<<data1<<data1<<...;

Trong đó:  
- data là biến, biểu thức, xâu ký tự,...     
- Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<

  2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím: 

cin>>var1>>var2>>...;

Trong đó:
- var là các biến cần nhập từ bàn phím.  
- Mỗi biến cách nhau bởi >>

---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {

    int a,b;
    // nhap 2 so
    cout<<"\n Nhap 2 so: ";
    cout<<"\n a= ";
    cin>>a;
    cout<<"\n b= ";
    cin>>b;

    // Tinh tong, hieu, tich, thuong
    int tong,hieu,tich;
    tong=a+b;
    hieu=a-b;
    tich=a*b;
    float thuong=(float)a/b;

    // …

[Tự học C/C++] Bài tập cấu trúc if

Bài tập ví dụ cấu trúc if
Ví dụ 1.  Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm của một năm. Xét xem tháng đó có bao nhiêu ngày? Biết rằng: ·Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30. ·Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31. ·Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.

#include <iostream> #include <stdio.h> #include <math.h> usingnamespacestd; int main() { // khai bao int thang, nam; // nhap thang cout<<"\n Thang: "; cin>>thang; if(thang<=0||thang>12) cout<<"\n Nhap thang khong dung"; else { cout<<"\n Nam: "; cin>>nam; if(nam<0) cout<<"\n Nhan nam sai"; else { if(thang==1||thang==3||thang==5||thang==7||thang==8||thang==10||thang==12) cout<<"\n Thang co 31 ngay"; if(thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)

Ví dụ Xây dựng mảng đối tượng trọng trong Java

Xây dựng project theo mô hình kế thừa:Yêu cầu:

1. Nhập thông tin cho n sinh viên (3<n<30)

2. In ra danh sách sinh viên có điểm chữ là A

3. Đổi tên tên cả sinh viên thành chữ in hoa

--------------------

Xây dựng project với các lớp theo hình vẽ dưới đây

Code:
// class SV


package vd_adstract_130114;
import java.util.Scanner;

abstract class SV {
    String hoTen, diaChi,he;
    int namSinh;
    // phuong thuc khoi tao
    public SV(String hoTen, String diaChi,String he,int namSinh){
        this.hoTen=hoTen;
        this.diaChi=diaChi;
        this.he=he;
        this.namSinh=namSinh;
    }

    // Tinh diem
    abstract float TinhDiem();
    // diem chu
    char DiemChu(){
        float diem=TinhDiem();
        char dchu;
        if(diem<4)
            dchu='F';
        else if(diem<5.5)
            dchu='D';
        else if(diem<7)
            dchu='C';
        else if(diem<8.5)
            dchu='B';
        else dchu='A';

        return dchu;
    }