[Thuật toán DFS, BFS] Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS [Đô thị]

 Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS trong lý thuyết đồ thị

http://adf.ly/e5LU6

Yêu cầu:
 - Đọc file "D:\\G.txt" chứa ma trận kề biểu diễn đơn đồ thị vô hướng G, có dạng sau:

Ví dụ:
4
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0
 
Trong đó:
 + Dòng đầu tiên là số đỉnh
 + Các dòng còn lại biểu diễn ma trận kề của đồ thị G

- In ma trân kề vừa đọc được
- Duyệt đồ thị với thuật toán DFS, BFS. In kết qua ra màn hình
- Đếm số thành phần liên thông
- Kiểm tra xem đồ thị có phải là Euler không ?

Code [ Dev - C++ ]:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <values.h>
#define max 100

#define FileIn "D:\\G.txt"

using namespace std;
int chuaXet[max];

// A: ma tran ke cua G, n: so dinh
int A[max][max],n;

// doc file chua do thi G luu vao ma tran A


void Doc_File(int A[max][max], int &n) {
 FILE *f = fopen(FileIn,"rb");
 fscanf(f,"%d",&n);
 cout<<"\n So dinh: "<<n<<"\n Ma tran ke: "<<endl;
 for(int i =0;i<n;i++) {
   for(int j =0;j<n;j++) {
     fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
  cout<<A[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
fclose(f);
}

// Khoi tao chua xet
void KhoiTao_ChuaXet(){
  for (int i=0;i<max;i++)
   chuaXet[i]=1;
 }

// thuat toan DFS
void DFS(int u){
// xet dinh u
 chuaXet[u]=0;
 cout<<u<<"->";
 for(int v=0;v<n;v++)
   if(chuaXet[v]==1&&A[u][v]==1)
   {
     DFS(v);
    }
 }


// thuat toan BFS

void BFS(int u){
  int queue[max], dau=0,cuoi=0;
  for(int i=0;i<max;i++) queue[i]=0;
    queue[cuoi]=u;
    chuaXet[u]=0;
    cout<<u<<"->";
 
while(dau>=cuoi)
 {
    int p=queue[cuoi];
    cuoi++;
   for(int v=0;v<n;v++)
     if(chuaXet[v]==1&&A[p][v]==1)
      { 
        dau++;
        queue[dau]=v;
        chuaXet[v] =0;
        cout<<v<<"->";
      }
   }
}

// Kiem tra chuaXet
int KT_ChuaXet(){
  for (int i=0;i<n;i++)
     if (chuaXet[i]==1) return i;
return -1;
}


// Dem so thanh phan lien thong

int DemSLT(){
 int slt=0;
 KhoiTao_ChuaXet();
 while (KT_ChuaXet()!=-1)
 {
    int i=KT_ChuaXet();
    DFS(i);
    slt++;
 }
 cout<<"\n So lien thong: "<<slt;
return slt;
}

// tim bac cac dinh
int Deg(int i){
   int deg=0;
   for(int j=0;j<n;j++)
   {
      deg +=A[i][j];
    }
   return deg;
 }


// Kiem tra do thi Euler

void Test_Euler(){
   if (DemSLT()==1){
      // tim bac cua do thi
      int soDinhLe=0;
      for (int i=0;i<n;i++)
         if(Deg(i)%2!=0)
              soDinhLe++;
     if (soDinhLe==0)
           cout<<"\n Do thi la Euler";
     else
             if (soDinhLe==2)
                cout<<"\n Do thi la nua Euler";
            else
                 cout<<"\n Do thi khong phai Euler";
   }
else
    cout<<"\n Do thi khong la Euler";
}

// ham chinh

int main() {
 // doc ma tran
 Doc_File(A,n);
 // Duyet do thi DFS
 KhoiTao_ChuaXet();
 cout<<"\n Duyet do thi DFS: ";
 DFS(0);
 // Duyet do thi BFS
 KhoiTao_ChuaXet();
 cout<<"\n Duyet do thi BFS: ";
 BFS(0);

 // Dem so lien thong
 DemSLT();

 // Kiem tra Euler
 Test_Euler();
return 0;
}


--------------------------
Kế quả:

So dinh: 4
Ma tran ke:
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0

Duyet do thi DFS: 0->1->2->3->
Duyet do thi BFS: 0->1->3->2->
--------------------------------


http://laptrinhmaytinh.net

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)