[Thuật toán DFS, BFS] Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS [Đô thị]

 Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS trong lý thuyết đồ thị

http://adf.ly/e5LU6

Yêu cầu:
 - Đọc file "D:\\G.txt" chứa ma trận kề biểu diễn đơn đồ thị vô hướng G, có dạng sau:

Ví dụ:
4
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0
 
Trong đó:
 + Dòng đầu tiên là số đỉnh
 + Các dòng còn lại biểu diễn ma trận kề của đồ thị G

- In ma trân kề vừa đọc được
- Duyệt đồ thị với thuật toán DFS, BFS. In kết qua ra màn hình
- Đếm số thành phần liên thông
- Kiểm tra xem đồ thị có phải là Euler không ?

Code [ Dev - C++ ]:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <values.h>
#define max 100

#define FileIn "D:\\G.txt"

using namespace std;
int chuaXet[max];

// A: ma tran ke cua G, n: so dinh
int A[max][max],n;

// doc file chua do thi G luu vao ma tran A


void Doc_File(int A[max][max], int &n) {
 FILE *f = fopen(FileIn,"rb");
 fscanf(f,"%d",&n);
 cout<<"\n So dinh: "<<n<<"\n Ma tran ke: "<<endl;
 for(int i =0;i<n;i++) {
   for(int j =0;j<n;j++) {
     fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
  cout<<A[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
fclose(f);
}

// Khoi tao chua xet
void KhoiTao_ChuaXet(){
  for (int i=0;i<max;i++)
   chuaXet[i]=1;
 }

// thuat toan DFS
void DFS(int u){
// xet dinh u
 chuaXet[u]=0;
 cout<<u<<"->";
 for(int v=0;v<n;v++)
   if(chuaXet[v]==1&&A[u][v]==1)
   {
     DFS(v);
    }
 }


// thuat toan BFS

void BFS(int u){
  int queue[max], dau=0,cuoi=0;
  for(int i=0;i<max;i++) queue[i]=0;
    queue[cuoi]=u;
    chuaXet[u]=0;
    cout<<u<<"->";
 
while(dau>=cuoi)
 {
    int p=queue[cuoi];
    cuoi++;
   for(int v=0;v<n;v++)
     if(chuaXet[v]==1&&A[p][v]==1)
      { 
        dau++;
        queue[dau]=v;
        chuaXet[v] =0;
        cout<<v<<"->";
      }
   }
}

// Kiem tra chuaXet
int KT_ChuaXet(){
  for (int i=0;i<n;i++)
     if (chuaXet[i]==1) return i;
return -1;
}


// Dem so thanh phan lien thong

int DemSLT(){
 int slt=0;
 KhoiTao_ChuaXet();
 while (KT_ChuaXet()!=-1)
 {
    int i=KT_ChuaXet();
    DFS(i);
    slt++;
 }
 cout<<"\n So lien thong: "<<slt;
return slt;
}

// tim bac cac dinh
int Deg(int i){
   int deg=0;
   for(int j=0;j<n;j++)
   {
      deg +=A[i][j];
    }
   return deg;
 }


// Kiem tra do thi Euler

void Test_Euler(){
   if (DemSLT()==1){
      // tim bac cua do thi
      int soDinhLe=0;
      for (int i=0;i<n;i++)
         if(Deg(i)%2!=0)
              soDinhLe++;
     if (soDinhLe==0)
           cout<<"\n Do thi la Euler";
     else
             if (soDinhLe==2)
                cout<<"\n Do thi la nua Euler";
            else
                 cout<<"\n Do thi khong phai Euler";
   }
else
    cout<<"\n Do thi khong la Euler";
}

// ham chinh

int main() {
 // doc ma tran
 Doc_File(A,n);
 // Duyet do thi DFS
 KhoiTao_ChuaXet();
 cout<<"\n Duyet do thi DFS: ";
 DFS(0);
 // Duyet do thi BFS
 KhoiTao_ChuaXet();
 cout<<"\n Duyet do thi BFS: ";
 BFS(0);

 // Dem so lien thong
 DemSLT();

 // Kiem tra Euler
 Test_Euler();
return 0;
}
--------------------------
Kế quả:

So dinh: 4
Ma tran ke:
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0

Duyet do thi DFS: 0->1->2->3->
Duyet do thi BFS: 0->1->3->2->
--------------------------------


http://laptrinhmaytinh.net

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật