Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

[Thuật toán DFS, BFS] Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS [Đô thị]

 Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị - DFS, BFS trong lý thuyết đồ thị


Yêu cầu:
 - Đọc file "D:\\G.txt" chứa ma trận kề biểu diễn đơn đồ thị vô hướng G, có dạng sau:

Ví dụ:
4
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0

Trong đó:
 + Dòng đầu tiên là số đỉnh
 + Các dòng còn lại biểu diễn ma trận kề của đồ thị G

- In ma trân kề vừa đọc được
- Duyệt đồ thị với thuật toán DFS, BFS. In kết qua ra màn hình
- Đếm số thành phần liên thông
- Kiểm tra xem đồ thị có phải là Euler không ?

Code [Dev - C++ ]:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <values.h>
#define max 100

#define FileIn "D:\\G.txt"

using namespace std;
int chuaXet[max];

// A: ma tran ke cua G, n: so dinh
int A[max][max],n;

// doc file chua do thi G luu vao ma tran A


void Doc_File(int A[max][max], int &n) {  FILE *f = fopen(FileIn,"rb");
 fscanf(f,"%d",&n);
 cout<<"\n So dinh: "<<n<<"\n Ma tran ke: "<<endl; …