Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

[Tự học C/C++] Bài tập cấu trúc if

Bài tập ví dụ cấu trúc if
Ví dụ 1.  Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm của một năm. Xét xem tháng đó có bao nhiêu ngày? Biết rằng: ·Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30. ·Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31. ·Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.

#include <iostream> #include <stdio.h> #include <math.h> usingnamespacestd; int main() { // khai bao int thang, nam; // nhap thang cout<<"\n Thang: "; cin>>thang; if(thang<=0||thang>12) cout<<"\n Nhap thang khong dung"; else { cout<<"\n Nam: "; cin>>nam; if(nam<0) cout<<"\n Nhan nam sai"; else { if(thang==1||thang==3||thang==5||thang==7||thang==8||thang==10||thang==12) cout<<"\n Thang co 31 ngay"; if(thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)

Ví dụ Xây dựng mảng đối tượng trọng trong Java

Xây dựng project theo mô hình kế thừa:Yêu cầu:

1. Nhập thông tin cho n sinh viên (3<n<30)

2. In ra danh sách sinh viên có điểm chữ là A

3. Đổi tên tên cả sinh viên thành chữ in hoa

--------------------

Xây dựng project với các lớp theo hình vẽ dưới đây

Code:
// class SV


package vd_adstract_130114;
import java.util.Scanner;

abstract class SV {
    String hoTen, diaChi,he;
    int namSinh;
    // phuong thuc khoi tao
    public SV(String hoTen, String diaChi,String he,int namSinh){
        this.hoTen=hoTen;
        this.diaChi=diaChi;
        this.he=he;
        this.namSinh=namSinh;
    }

    // Tinh diem
    abstract float TinhDiem();
    // diem chu
    char DiemChu(){
        float diem=TinhDiem();
        char dchu;
        if(diem<4)
            dchu='F';
        else if(diem<5.5)
            dchu='D';
        else if(diem<7)
            dchu='C';
        else if(diem<8.5)
            dchu='B';
        else dchu='A';

        return dchu;
    }