[Tự học C/C++] Bài tập cấu trúc if

Bài tập ví dụ cấu trúc if

Ví dụ 1.  Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm của một năm. Xét xem tháng đó
có bao nhiêu ngày? Biết rằng:
·      Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30.
·      Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31.
·      Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.


#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
    // khai bao
    int thang, nam;
    // nhap thang
    cout<<"\n Thang: "; cin>>thang;
    if(thang<=0||thang>12)
        cout<<"\n Nhap thang khong dung";
    else
        {
            cout<<"\n Nam: "; cin>>nam;
            if(nam<0)
                cout<<"\n Nhan nam sai";
            else
                {
                if(thang==1||thang==3||thang==5||thang==7||thang==8||thang==10||thang==12)
                    cout<<"\n Thang co 31 ngay";
                if(thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)
                    cout<<"\n Thang co 30 ngay";
                if(thang==2)
                    if(nam%4==0)
                        cout<<"\n Thang co 29 ngay";
                    else cout<<"\n Thang co 28 ngay";
                }
        }
    
    return 0;
}

//**************

Ví dụ 2. Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Viết chương trình nhập vào một số có 3 chữ số, kiểm tra số đó có chia hết cho 3 dùng tính chất trên.#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
    int a,dv,ch,tr;
    // Nhap so co 3 chu so
    cout<<"\n Nhap so co 3 chu so: ";
    cin>>a;
    if(a<100||a>999)
        cout<<"\n Nhap khong dung \n";
    else
    {
        // tach cac chu so cua a
        dv=a%10;
        ch=(a/10)%10;
        tr=a/100;
        
        if((dv+ch+tr)%3==0)
            cout<<"\n "<<a<<" chia het cho 3 \n";
        else
            cout<<"\n "<<a<<" khong chia het cho 3\n ";
    }
    
    return 0;

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật