Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2018

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]


Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính. Ngôn ngữ assembly sử dụng các từ có tính gợi nhớ, các từ viết tắt để giúp ta dễ ghi nhớ các chỉ thị phức tạp và làm cho việc lập trình bằng assembly dễ dàng hơn. Mục đích của việc dùng các từ gợi nhớ là nhằm thay thế việc lập trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy được sử dụng trong các máy tính đầu tiên thường gặp nhiều lỗi và tốn thời gian. Một chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly được dịch thành mã máy bằng một chương trình tiện ích được gọi là assembler (Một chương trình assembler khác với một trình biên dịch ở chỗ nó chuyển đổi mỗi lệnh của chương trình assembly thành một lệnh Các chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly liên quan rất chặt chẽ đến kiến trúc của máy tính. Điều này khác với ngôn ngữ lập trình bậc cao, ít phụ thuộc vào phần cứng.

 Trước đây ngôn ngữ assembly được sử dụng khá nhiều nhưng ngày nay ph…

[Assembly] Code Assebmbly: In ra màn hình dãy Fibonacci

Ví dụ Assembly: In ra màn hình dãy Fibonacci; fibo.asm
; assemble using nasm: 
; nasm -o fibo.com -f bin fibo.asm
;
;****************************
; Alterable Constant
;****************************
; You can adjust this upward but the upper limit is around 150000 terms.
; the limitation is due to the fact that we can only address 64K of memory
; in a DOS com file, and the program is about 211 bytes long and the
; address space starts at 100h.  So that leaves roughly 65000 bytes to
; be shared by the two terms (num1 and num2 at the end of this file).  Since
; they're of equal size, that's about 32500 bytes each, and the 150000th
; term of the Fibonacci sequence is 31349 digits long.
;
maxTerms    equ 15000; number of terms of the series to calculate

;****************************
; Number digits to use.  This is based on a little bit of tricky math.
; One way to calculate F(n) (i.e. the nth term of the Fibonacci seeries)
; is to use the equation int(phi^n/sqrt(5)) where ^ means e…

[Thuật toán Cây quyết định] Chương trình mô phỏng thuật toán ID3 – Cây Quyết Định

[Thuật toán Cây quyết định] Chương trình mô phỏng thuật toán ID3 – Cây Quyết Định

>> Hướng dẫn lập trình C#

1. Giải thuật ID3:

ID3_algorithm(Training_Set, Class_Labels, Attributes)

Tạo nút Root của cây quyết định

 If tất cả các ví dụ của Training_Set thuộc cùng lớp c

Return Cây quyết định có nút Root được gắn với (có nhãn) lớp c

 If Tập thuộc tính Attributes là rỗng

 Return Cây quyết định có nút Root được gắn với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training Set)

   A ← Thuộc tính trong tập Attributes có khả năng phân loại “tốt nhất” đối với Training_Set

   Thuộc tính kiểm tra cho nút Root ← A

For each Giá trị có thể v của thuộc tính A

 Bổ sung một nhánh cây mới dưới nút Root, tương ứng với trường hợp: “Giá trị của A là v”

   Xác định Training_Setv = {ví dụ x | x ⊆ Training_Set, xA=v}

  If (Training_Setv là rỗng) Then

  Tạo một nút lá với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training_Set)

Gắn nút lá này vào nhánh cây mới vừa tạo

Else Gắn vào nhánh cây mới vừa tạo một cây con sinh ra bởi ID3_algor…

[Tự học lập trình C/C++] Bài 3: Nhập / Xuất trong C/C++

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

1. In dữ liệu ra màn hình: 

cout<<data1<<data1<<...;

Trong đó:  
- data là biến, biểu thức, xâu ký tự,...     
- Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<

  2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím: 

cin>>var1>>var2>>...;

Trong đó:
- var là các biến cần nhập từ bàn phím.  
- Mỗi biến cách nhau bởi >>

---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {

    int a,b;
    // nhap 2 so
    cout<<"\n Nhap 2 so: ";
    cout<<"\n a= ";
    cin>>a;
    cout<<"\n b= ";
    cin>>b;

    // Tinh tong, hieu, tich, thuong
    int tong,hieu,tich;
    tong=a+b;
    hieu=a-b;
    tich=a*b;
    float thuong=(float)a/b;

    // …