Bài tập Java cơ bản


Bài tập xử lý ngoại lệ (Exception) 15.05.19

Xây dựng project thực hiện
-Nhập a, x, n (a,x: float, 1<a<3, 2<x<4; n: int, 4<n<20)
-Tính:
-S1 = x2 / 2! + x3 / 3! + … + xn / n!
-S2 = x1 / a1 + x2 / a2 + … + xn / an

Yêu cầu:
-Sử dụng form để nhập dữ liệu
-Dùng try – catch để xử lý ngoại lệ khi nhập và tính.

Xây dựng project:

Code:

// Class Tinh

package baitap150519;

import java.util.Scanner;

public class Tinh {
    float a,x;
    int n;
public Tinh(float a,float x,int n){
    this.a=a;
    this.x=x;
    this.n=n;
}
// Nhap
void Nhap(){
    Scanner inp=new Scanner(System.in);
   try{
    do{
    System.out.print("\n Nhap a: ");
    a=inp.nextFloat();
    if(a<=1||a>=3)
        System.out.print("\n Nhap lai a! ");
    }while(a<=1||a>=3);
    
    do{
    System.out.print("\n Nhap x: ");
    x=inp.nextFloat();
    if(x<=2||x>=4)
        System.out.print("\n Nhap lai x! ");
    }while(x<=2||x>=4);
    
    do{
    System.out.print("\n Nhap n: ");
    n=inp.nextInt();
    if(n<=4||n>=20)
        System.out.print("\n Nhap lai a! ");
    }while(n<=4||n>=20);
   }
   catch(Exception e){
       System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
       this.Nhap();
   }
   finally{
       System.out.print("\n Da nhap xong !" );
   }
}    
// Tinh S1
float S1(){
    float tong =0;
    try{
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        // tinh giai thua cua i
        long gt=1;
        for(int j=1;j<=i;j++)
            gt=gt*j;
        tong=tong+(float)Math.pow(x, i)/gt;
    }
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
    }
    return tong;
}
    
// Tinh S2
float S2(){
    float tong =0;
    try{
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        
        tong=tong+(float)Math.pow(x, i)/(float)Math.pow(a, i);
    }
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
    }
    return tong;
}

}


// Button Tinh trên form fr_BaiTapprivate void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {


// lay du lieu tu form

float x, a;

int n;

try{

a= Float.parseFloat(txta.getText().toString());

if(a<=1||a>=3)

lblThongBao.setText("Nhap lai a ! ");


x= Float.parseFloat(txtx.getText().toString());

if(x<=2||x>=4)

lblThongBao.setText("Nhap lai x ! ");


n= (int)Float.parseFloat(txtn.getText().toString());

if(n<=4||n>=20)

lblThongBao.setText("Nhap lai n ! ");

// khai bao doi tuong

Tinh t=new Tinh(a,x,n);

txts1.setText(""+t.S1());

txts2.setText(""+t.S2());


}

catch(Exception e){

lblThongBao.setText("Da xay ra loi khi nhap: "+e);


}

finally{

// lblThongBao.setText("Da nhap xong ");

}

}

Tài liệu bài giảng miễn phí

// Class Baitap150519 package baitap150519;public class Baitap150519 {


public static void main(String[] args) {

fr_BaiTap fr=new fr_BaiTap();

fr.show();

}


}-----------------------------------------------------------------

Bài tập 17.04.19
Xây dưng project ViDuMang:
• Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên có n phần tử ( với 2<n<100)
• In dãy vừa nhập
• Tìm số lớn nhất trong dãy
• Đếm số phần tử chẵn có trong dãy
• Sắp xếp dãy tăng dần

---------------------------
package vidumang;
import java.util.Scanner;

public class Mang {
//thuoc tinh
int [] a=new int[100];
int n;

// Nhap
void Nhap(){
    // nhap so phan tu cua mang n
    System.out.print("\n Nhap n ");
    Scanner inp =new Scanner(System.in);
    do{
         System.out.print("\n n = ");
         n=inp.nextInt();
         if(n<=2||n>=100)
             System.out.print("\n Nhap lai n!");
    }while (n<=2||n>=100);
    // nhap mang
      System.out.print("\n Nhap mang: ");
      for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.print("\n a["+i+"]= ");
            a[i]=inp.nextInt();
      }
 }
// In day
void InDay(){
      System.out.print("\n In day: ");
      for(int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(a[i]+"; ");
         
}
// Tim so lon nhat
void TimMax(){
    int max=a[0];
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(a[i]>max) max=a[i];
    System.out.print("\n So lon nhat: "+max);
}
// Dem so chan
void DemSoChan(){
    int dem=0;
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(a[i]%2==0) dem++;
    System.out.print("\n Dem so chan: "+dem);
}

// Sap xep day tang dan
void SapXep(){
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]>a[j])
            {
                int temp =a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=temp;
                     
            }
     System.out.print("\n Day da sap xep: ");
    InDay();
}

}------------

package vidumang;


public class ViDuMang {

    
    public static void main(String[] args) {
        Mang t=new Mang();
        t.Nhap();
        t.InDay();
        t.TimMax();
        t.DemSoChan();
        t.SapXep();
        
    }
    
}
---------------------------------------

Bài tập 12.04.19
---------------------------
package tinhluong;
import java.util.Scanner;


public class NhanVien {
    // thuoc tinh
    String hoTen;
    int namSinh;
    float heSoLuong, soNgayCong;
    final float LCB=1050000; // hang so
 
    // Nhap thong tin
    void NhapThongTin(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap thong tin NV: ");
        System.out.print("\n + Ho ten: ");
        hoTen=inp.nextLine();
        System.out.print("\n + Nam sinh: ");
        namSinh=inp.nextInt();
        System.out.print("\n + He so luong: ");
        heSoLuong=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n + So ngay cong: ");
        soNgayCong=inp.nextFloat();
         
    }
    // Tinh luong
    float TinhLuong(){
        float phuCap=0;
        if(soNgayCong>20) phuCap=1.5f*LCB;
        else phuCap=LCB;
        return heSoLuong*LCB+phuCap;
    }
    // In thong tin
    void InThongTin(){
        System.out.print("\n In thong tin NV: ");
        System.out.print(
                "\n + Ho ten: "+ hoTen+
                "\n + Nam sinh: "+namSinh+
                "\n + He so luong: "+ heSoLuong+
                "\n + So ngay cong: "+ soNgayCong+
                "\n + Luong: "+TinhLuong()
        );
    }
 

}

-------------------------

package tinhluong;


public class TinhLuong {

  
    public static void main(String[] args) {
       
        // khai bao doi tuong
        System.out.print("\n * Nhan vien 1: ");
        NhanVien t=new NhanVien();
        t.NhapThongTin();
        t.InThongTin();
        
        System.out.print("\n * Nhan vien 2: ");
        NhanVien t1=new NhanVien();
        t1.NhapThongTin();
        t1.InThongTin();
        
    }
    
}

Bài tập 10.04.19
---------------------------
/*
bai 1: 
- nhap a, b
- giai ax+b=0
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class GiaiPhuongTrinh {
    // thuoc tinh
    float a,b;
    // Nhap a,b
    void Nhap(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap a: ");
        a=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Nhap b: ");
        b=inp.nextFloat();
        
    }
    // Giai phuong trinh ax+b=0
    void Giai_BienLuan(){
        if(a==0)
            if(b==0)
                 System.out.print("\n Phuong trinh VSN ");
            else  System.out.print("\n Phuong trinh VN");
        else
             System.out.print("\n Phuong trinh co 1 nghiem x= "+(-b/a));
    }
    
}/*
Bai 2
In so chan
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class InSoChan {
    // thuoc tinh 
    int n;
    // Nhap n
    void Nhap_n(){
         Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap n: ");
        n=inp.nextInt();
    }
    // In so chan
    void In(){
        System.out.print("\n In so chan: ");
        for(int i=0;i<n;i=i+2)
                System.out.print(i+ ";");

    }
}


/*
 Bai 3
- Nhap diem LT Java, CSDL, TRR
- Tinh diem trung cong
- Xep loai
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class TinhDiem {
    // thuoc tinh
    float dJava,dCSDL,dTRR;
    // Nhap diem
    void NhapDiem(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap diem: ");
        do{
            System.out.print("\n Diem Java: ");
            dJava=inp.nextFloat();
            if(dJava>10||dJava<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dJava>10||dJava<0);
        
        do{
            System.out.print("\n Diem CSDL: ");
            dCSDL=inp.nextFloat();
            if(dCSDL>10||dCSDL<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dCSDL>10||dCSDL<0);
        
        do{
            System.out.print("\n Diem TRR: ");
            dTRR=inp.nextFloat();
            if(dTRR>10||dTRR<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dTRR>10||dTRR<0);
    }
    
    // Tinh diem trung binh cong
    float DiemTB()
    {
        return (dJava+dCSDL+dTRR)/3;
    }            
    // Xep loai
    void XepLoai(){
        float dTB=DiemTB();
       
        System.out.print("\n Diem trung binh: "+dTB);
        
        if(dTB<5.0)
            System.out.print("\n SV Yeu");
        else if(dTB<7.0)
            System.out.print("\n SV TB");
        else if(dTB<8.0)
            System.out.print("\n SV Kha");
        else
            System.out.print("\n SV Gioi");
    }
}
package baiTap_100419;

public class Bai1_100419 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("\n Nguyen Van A ");
        // Khai bao doi tuong
       
        GiaiPhuongTrinh t=new GiaiPhuongTrinh();
        t.Nhap();
        t.Giai_BienLuan();
        
        // 
        InSoChan t1=new InSoChan();
        t1.Nhap_n();
        t1.In();
     
        
        TinhDiem t2=new TinhDiem();
        t2.NhapDiem();
        t2.XepLoai();
    }
}


--------------------------------

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật