Bài tập Java cơ bản


Bài tập xử lý ngoại lệ (Exception) 15.05.19

Xây dựng project thực hiện
-Nhập a, x, n (a,x: float, 1<a<3, 2<x<4; n: int, 4<n<20)
-Tính:
-S1 = x2 / 2! + x3 / 3! + … + xn / n!
-S2 = x1 / a1 + x2 / a2 + … + xn / an

Yêu cầu:
-Sử dụng form để nhập dữ liệu
-Dùng try – catch để xử lý ngoại lệ khi nhập và tính.

Xây dựng project:

Code:

// Class Tinh

package baitap150519;

import java.util.Scanner;

public class Tinh {
    float a,x;
    int n;
public Tinh(float a,float x,int n){
    this.a=a;
    this.x=x;
    this.n=n;
}
// Nhap
void Nhap(){
    Scanner inp=new Scanner(System.in);
   try{
    do{
    System.out.print("\n Nhap a: ");
    a=inp.nextFloat();
    if(a<=1||a>=3)
        System.out.print("\n Nhap lai a! ");
    }while(a<=1||a>=3);
    
    do{
    System.out.print("\n Nhap x: ");
    x=inp.nextFloat();
    if(x<=2||x>=4)
        System.out.print("\n Nhap lai x! ");
    }while(x<=2||x>=4);
    
    do{
    System.out.print("\n Nhap n: ");
    n=inp.nextInt();
    if(n<=4||n>=20)
        System.out.print("\n Nhap lai a! ");
    }while(n<=4||n>=20);
   }
   catch(Exception e){
       System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
       this.Nhap();
   }
   finally{
       System.out.print("\n Da nhap xong !" );
   }
}    
// Tinh S1
float S1(){
    float tong =0;
    try{
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        // tinh giai thua cua i
        long gt=1;
        for(int j=1;j<=i;j++)
            gt=gt*j;
        tong=tong+(float)Math.pow(x, i)/gt;
    }
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
    }
    return tong;
}
    
// Tinh S2
float S2(){
    float tong =0;
    try{
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        
        tong=tong+(float)Math.pow(x, i)/(float)Math.pow(a, i);
    }
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.print("\n Da xay ra loi khi nhap. \n Loi: "+ e);
    }
    return tong;
}

}


// Button Tinh trên form fr_BaiTapprivate void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {


// lay du lieu tu form

float x, a;

int n;

try{

a= Float.parseFloat(txta.getText().toString());

if(a<=1||a>=3)

lblThongBao.setText("Nhap lai a ! ");


x= Float.parseFloat(txtx.getText().toString());

if(x<=2||x>=4)

lblThongBao.setText("Nhap lai x ! ");


n= (int)Float.parseFloat(txtn.getText().toString());

if(n<=4||n>=20)

lblThongBao.setText("Nhap lai n ! ");

// khai bao doi tuong

Tinh t=new Tinh(a,x,n);

txts1.setText(""+t.S1());

txts2.setText(""+t.S2());


}

catch(Exception e){

lblThongBao.setText("Da xay ra loi khi nhap: "+e);


}

finally{

// lblThongBao.setText("Da nhap xong ");

}

}// Class Baitap150519 package baitap150519;public class Baitap150519 {


public static void main(String[] args) {

fr_BaiTap fr=new fr_BaiTap();

fr.show();

}


}-----------------------------------------------------------------

Bài tập 17.04.19
Xây dưng project ViDuMang:
• Nhập vào từ bàn phím dãy số nguyên có n phần tử ( với 2<n<100)
• In dãy vừa nhập
• Tìm số lớn nhất trong dãy
• Đếm số phần tử chẵn có trong dãy
• Sắp xếp dãy tăng dần

---------------------------
package vidumang;
import java.util.Scanner;

public class Mang {
//thuoc tinh
int [] a=new int[100];
int n;

// Nhap
void Nhap(){
    // nhap so phan tu cua mang n
    System.out.print("\n Nhap n ");
    Scanner inp =new Scanner(System.in);
    do{
         System.out.print("\n n = ");
         n=inp.nextInt();
         if(n<=2||n>=100)
             System.out.print("\n Nhap lai n!");
    }while (n<=2||n>=100);
    // nhap mang
      System.out.print("\n Nhap mang: ");
      for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.print("\n a["+i+"]= ");
            a[i]=inp.nextInt();
      }
 }
// In day
void InDay(){
      System.out.print("\n In day: ");
      for(int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(a[i]+"; ");
         
}
// Tim so lon nhat
void TimMax(){
    int max=a[0];
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(a[i]>max) max=a[i];
    System.out.print("\n So lon nhat: "+max);
}
// Dem so chan
void DemSoChan(){
    int dem=0;
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(a[i]%2==0) dem++;
    System.out.print("\n Dem so chan: "+dem);
}

// Sap xep day tang dan
void SapXep(){
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]>a[j])
            {
                int temp =a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=temp;
                     
            }
     System.out.print("\n Day da sap xep: ");
    InDay();
}

}------------

package vidumang;


public class ViDuMang {

    
    public static void main(String[] args) {
        Mang t=new Mang();
        t.Nhap();
        t.InDay();
        t.TimMax();
        t.DemSoChan();
        t.SapXep();
        
    }
    
}
---------------------------------------

Bài tập 12.04.19
---------------------------
package tinhluong;
import java.util.Scanner;


public class NhanVien {
    // thuoc tinh
    String hoTen;
    int namSinh;
    float heSoLuong, soNgayCong;
    final float LCB=1050000; // hang so
 
    // Nhap thong tin
    void NhapThongTin(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap thong tin NV: ");
        System.out.print("\n + Ho ten: ");
        hoTen=inp.nextLine();
        System.out.print("\n + Nam sinh: ");
        namSinh=inp.nextInt();
        System.out.print("\n + He so luong: ");
        heSoLuong=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n + So ngay cong: ");
        soNgayCong=inp.nextFloat();
         
    }
    // Tinh luong
    float TinhLuong(){
        float phuCap=0;
        if(soNgayCong>20) phuCap=1.5f*LCB;
        else phuCap=LCB;
        return heSoLuong*LCB+phuCap;
    }
    // In thong tin
    void InThongTin(){
        System.out.print("\n In thong tin NV: ");
        System.out.print(
                "\n + Ho ten: "+ hoTen+
                "\n + Nam sinh: "+namSinh+
                "\n + He so luong: "+ heSoLuong+
                "\n + So ngay cong: "+ soNgayCong+
                "\n + Luong: "+TinhLuong()
        );
    }
 

}

-------------------------

package tinhluong;


public class TinhLuong {

  
    public static void main(String[] args) {
       
        // khai bao doi tuong
        System.out.print("\n * Nhan vien 1: ");
        NhanVien t=new NhanVien();
        t.NhapThongTin();
        t.InThongTin();
        
        System.out.print("\n * Nhan vien 2: ");
        NhanVien t1=new NhanVien();
        t1.NhapThongTin();
        t1.InThongTin();
        
    }
    
}

Bài tập 10.04.19
---------------------------
/*
bai 1: 
- nhap a, b
- giai ax+b=0
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class GiaiPhuongTrinh {
    // thuoc tinh
    float a,b;
    // Nhap a,b
    void Nhap(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap a: ");
        a=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Nhap b: ");
        b=inp.nextFloat();
        
    }
    // Giai phuong trinh ax+b=0
    void Giai_BienLuan(){
        if(a==0)
            if(b==0)
                 System.out.print("\n Phuong trinh VSN ");
            else  System.out.print("\n Phuong trinh VN");
        else
             System.out.print("\n Phuong trinh co 1 nghiem x= "+(-b/a));
    }
    
}/*
Bai 2
In so chan
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class InSoChan {
    // thuoc tinh 
    int n;
    // Nhap n
    void Nhap_n(){
         Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap n: ");
        n=inp.nextInt();
    }
    // In so chan
    void In(){
        System.out.print("\n In so chan: ");
        for(int i=0;i<n;i=i+2)
                System.out.print(i+ ";");

    }
}


/*
 Bai 3
- Nhap diem LT Java, CSDL, TRR
- Tinh diem trung cong
- Xep loai
 */
package baiTap_100419;
import java.util.Scanner;

public class TinhDiem {
    // thuoc tinh
    float dJava,dCSDL,dTRR;
    // Nhap diem
    void NhapDiem(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n Nhap diem: ");
        do{
            System.out.print("\n Diem Java: ");
            dJava=inp.nextFloat();
            if(dJava>10||dJava<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dJava>10||dJava<0);
        
        do{
            System.out.print("\n Diem CSDL: ");
            dCSDL=inp.nextFloat();
            if(dCSDL>10||dCSDL<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dCSDL>10||dCSDL<0);
        
        do{
            System.out.print("\n Diem TRR: ");
            dTRR=inp.nextFloat();
            if(dTRR>10||dTRR<0)
                System.out.print("\n Nhap lai diem !");
        }while(dTRR>10||dTRR<0);
    }
    
    // Tinh diem trung binh cong
    float DiemTB()
    {
        return (dJava+dCSDL+dTRR)/3;
    }            
    // Xep loai
    void XepLoai(){
        float dTB=DiemTB();
       
        System.out.print("\n Diem trung binh: "+dTB);
        
        if(dTB<5.0)
            System.out.print("\n SV Yeu");
        else if(dTB<7.0)
            System.out.print("\n SV TB");
        else if(dTB<8.0)
            System.out.print("\n SV Kha");
        else
            System.out.print("\n SV Gioi");
    }
}
package baiTap_100419;

public class Bai1_100419 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("\n Nguyen Van A ");
        // Khai bao doi tuong
       
        GiaiPhuongTrinh t=new GiaiPhuongTrinh();
        t.Nhap();
        t.Giai_BienLuan();
        
        // 
        InSoChan t1=new InSoChan();
        t1.Nhap_n();
        t1.In();
     
        
        TinhDiem t2=new TinhDiem();
        t2.NhapDiem();
        t2.XepLoai();
    }
}


--------------------------------

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)