Bài tập Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (C++)

/********************************************************************************
Bài tập (quản lý sinh viên, sử dụng MẢNG cấu trúc): Viết các hàm thực hiện
- Nhập vào danh sách có n sinh viên (2<n<20), thông tin sinh viên gồm:
  + Họ tên
  + Địa chỉ
  + Năm sinh
  + Giới tính
  + Lớp
  + Điểm: TCC(hs 3), TA(hs 4), TDC(hs 5)
- Tính điểm trung bình
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình >= 8
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình  < 5
- In tên sinh viên có điểm trung bình cao nhất
- Xếp loại cho sinh viên
- In danh sách sinh viên đã xếp loại
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm tb
******************************************************************/
[Code Turbo C++]
/**********************************
  http://www.tailieucntt.org
**********************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>


// khai bao
struct SV{
 char ht[30], dc[50],gioitinh[3],lop[10],xepLoai[10];
 int namSinh;
  float dTCC, dTA,dTDC,dTB;
};

SV a[20];
int n;// so sinh vien

// Nhap thong tin sinh vien
void Nhap(){

 // nhap so sinh vien
 do{
  cout<<"\n Nhap so sinh vien: "; cin>>n;
  if(n<2||n>20) cout<<"\n Nhap lai so sinh vien";
 }while(n<2||n>20);
 // Nhap thong tin sinh vien

 cout<<"\n Nhap thong tin sinh vien: ";
 for(int i=0;i<n;i++)
  {
   fflush(stdin);
   cout<<"\n + Nhap thong tin co sinh vien thu "<<i+1<<": ";
   cout<<"\n - Ho ten: "; gets(a[i].ht);
   cout<<"\n - Dia chi: "; gets(a[i].dc);
  cout<<"\n - Gioi tinh: "; gets(a[i].gioitinh);
   cout<<"\n - Lop: "; gets(a[i].lop);
   cout<<"\n - Nam sinh: "; cin>>a[i].namSinh;
   cout<<"\n - Diem toan cao cap: "; cin>>a[i].dTCC;
   cout<<"\n - Diem toan tieng anh: "; cin>>a[i].dTA;
   cout<<"\n - Diem tin dai cuong: "; cin>>a[i].dTDC;
  }
}

// Tinh diem tong ket
void TinhDiem(){

 for(int i=0;i<n;i++)
  a[i].dTB=((a[i].dTCC)*3+(a[i].dTA)*4+(a[i].dTDC)*5)/12;
}

// Dem so sinh vien co diem tb>=8
void DemDTB_LonHon8(){

 int dem=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if(a[i].dTB>=8) dem++;
 cout<<"\n * So sinh vien co diem trung binh >= 8: "<<dem;
}

// Dem so sinh vien co diem tb<5
void DemDTB_NhoHon5(){
 int dem=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if(a[i].dTB<5) dem++;
 cout<<"\n * So sinh vien co diem trung binh < 5: "<<dem;
}

// Tim sinh vien co diem cao nhat
void InSV_max(){
 float max=a[0].dTB;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if (max<a[i].dTB) { max=a[i].dTB;
 // in sinh vien max
 cout<<"\n * Ten sinh vien co diem cao nhat: ";
 for(i=0;i<n;i++)
  if(max==a[i].dTB) cout<<"\n +"<<a[i].ht;
}

// Xep loai cho sinh vien
void XepLoai(){
 for(int i=0;i<n;i++)
  {
 if (a[i].dTB<4) strcpy(a[i].xepLoai,"Truot");
 else  if (a[i].dTB<5.5) strcpy(a[i].xepLoai,"Trung binh");
  else  if (a[i].dTB<7) strcpy(a[i].xepLoai,"Trung binh kha");
   else  if (a[i].dTB<8.5) strcpy(a[i].xepLoai,"Kha");
    else  strcpy(a[i].xepLoai,"Gioi");
  }
}
// In danh sach sinh vien
void InDS(){
 cout<<"\n * In danh sach sinh vien da xep loai:";
 for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<"\n - "<<a[i].ht<<"\t - "<<a[i].xepLoai;
}


// doi cho
void DoiCho(SV &a, SV &b){
 char tht[30],tdc[50],tgioitinh[5],tlop[10],dxl[10];
 int tns;
 float tdtcc,tdta,tdtdc,tdtb;
 strcpy(tht,a.ht);
 strcpy(a.ht,b.ht);
 strcpy(b.ht,tht);

 strcpy(tdc,a.dc);
 strcpy(a.dc,b.dc);
 strcpy(b.dc,tdc);

 strcpy(tgioitinh,a.gioitinh);
 strcpy(a.gioitinh,b.gioitinh);
 strcpy(b.gioitinh,tgioitinh);

 strcpy(tlop,a.lop);
 strcpy(a.lop,b.lop);
 strcpy(b.lop,tlop);

 strcpy(dxl,a.xepLoai);
 strcpy(a.xepLoai,b.xepLoai);
 strcpy(b.xepLoai,dxl);

 tns=a.namSinh;
 a.namSinh=b.namSinh;
 b.namSinh=tns;

 tdtcc=a.dTCC;
 a.dTCC=b.dTCC;
 b.dTCC=tdtcc;

 tdta=a.dTA;
 a.dTA=b.dTA;
 b.dTA=tdta;

 tdtdc=a.dTDC;
 a.dTDC=b.dTDC;
 b.dTDC=tdtdc;

 tdtb=a.dTB;
 a.dTB=b.dTB;
 b.dTB=tdtb;
}

// sap xep danh sach sinh vien
void SapXep(){
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
 {
   if (a[i].dTB>a[j].dTB)
  {
   DoiCho(a[i],a[j]);
  }
 }
 cout<<"\n * Danh sach sinh vien da xep loai: ";
 for(i=0;i<n;i++)
   cout<<"\n - "<<a[i].ht<<"\t - "<<a[i].dTB;
}

// ham chinh
void main(){
 clrscr();
 Nhap();
 TinhDiem();
 DemDTB_LonHon8();
 DemDTB_NhoHon5();
 InSV_max();
 XepLoai();
 InDS();
 SapXep();
 getch();

}


/********************************************************************************
Bài tập (quản lý sinh viên, sử dụng CON TRỎ cấu trúc): Viết các hàm thực hiện
- Nhập vào danh sách có n sinh viên (2<n<20), thông tin sinh viên gồm:
  + Họ tên
  + Địa chỉ
  + Năm sinh
  + Giới tính
  + Lớp
  + Điểm: TCC(hs 3), TA(hs 4), TDC(hs 5)
- Tính điểm trung bình
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình >= 8
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình  < 5
- In tên sinh viên có điểm trung bình cao nhất
- Xếp loại cho sinh viên
- In danh sách sinh viên đã xếp loại
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm tb
******************************************************************/[Code Turbo C++]
/**********************************
  http://www.tailieucntt.org
**********************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

// khai bao
struct SV{
char ht[30], dc[50],gioitinh[3],lop[10],xepLoai[10];
int namSinh;
  float dTCC, dTA,dTDC,dTB;
};

SV a[20],*p;
int n;// so sinh vien

// Nhap thong tin sinh vien
void Nhap(){
p=a;
// nhap so sinh vien
do{
cout<<"\n Nhap so sinh vien: "; cin>>n;
if(n<2||n>20) cout<<"\n Nhap lai so sinh vien";
}while(n<2||n>20);
// Nhap thong tin sinh vien

cout<<"\n Nhap thong tin sinh vien: ";
for(int i=0;i<n;i++)
 {
  fflush(stdin);
  cout<<"\n + Nhap thong tin co sinh vien thu "<<i+1<<": ";
  cout<<"\n - Ho ten: "; gets((p+i)->ht);
  cout<<"\n - Dia chi: "; gets((p+i)->dc);
  cout<<"\n - Gioi tinh: "; gets((p+i)->gioitinh);
  cout<<"\n - Lop: "; gets((p+i)->lop);
  cout<<"\n - Nam sinh: "; cin>>(p+i)->namSinh;
  cout<<"\n - Diem toan cao cap: "; cin>>(p+i)->dTCC;
  cout<<"\n - Diem toan tieng anh: "; cin>>(p+i)->dTA;
  cout<<"\n - Diem tin dai cuong: "; cin>>(p+i)->dTDC;
 }
}
// Tinh diem tong ket
void TinhDiem(){
 p=a;
 for(int i=0;i<n;i++)
  (p+i)->dTB=(((p+i)->dTCC)*3+((p+i)->dTA)*4+((p+i)->dTDC)*5)/12;
}
// Dem so sinh vien co diem tb>=8
void DemDTB_LonHon8(){
 p=a;
 int dem=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if((p+i)->dTB>=8) dem++;
 cout<<"\n * So sinh vien co diem trung binh >= 8: "<<dem;
}
// Dem so sinh vien co diem tb<5
void DemDTB_NhoHon5(){
 p=a;

 int dem=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if((p+i)->dTB<5) dem++;
 cout<<"\n * So sinh vien co diem trung binh < 5: "<<dem;
}
// Tim sinh vien co diem cao nhat
void InSV_max(){
 p=a;

 float max=p->dTB;
 for(int i=0;i<n;i++)
  if (max<(p+i)->dTB) { max=(p+i)->dTB;}
 // in sinh vien max
 cout<<"\n * Ten sinh vien co diem cao nhat: ";
 for(i=0;i<n;i++)
  if(max==(p+i)->dTB) cout<<"\n +"<<(p+i)->ht;
}

// Xep loai cho sinh vien
void XepLoai(){
 p=a;
 for(int i=0;i<n;i++)
  {
if ((p+i)->dTB<5) strcpy((p+i)->xepLoai,"Truot");
else  if ((p+i)->dTB<6) strcpy((p+i)->xepLoai,"Trung binh");
else  if ((p+i)->dTB<7) strcpy((p+i)->xepLoai,"Trung binh kha");
else  if ((p+i)->dTB<8) strcpy((p+i)->xepLoai,"Kha");
else  if ((p+i)->dTB<9) strcpy((p+i)->xepLoai,"Gioi");
else  if ((p+i)->dTB<=10) strcpy((p+i)->xepLoai,"Xuat sac");
  }
}
// In danh sach sinh vien
void InDS(){
 p=a;
 cout<<"\n * In danh sach sinh vien da xep loai:";
 for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<"\n - "<<(p+i)->ht<<"\t - "<<(p+i)->xepLoai;
}


// doi cho
void DoiCho(SV *a, SV *b){
 char tht[30],tdc[50],tgioitinh[5],tlop[10],dxl[10];
 int tns;
 float tdtcc,tdta,tdtdc,tdtb;
 strcpy(tht,a->ht);
 strcpy(a->ht,b->ht);
 strcpy(b->ht,tht);

 strcpy(tdc,a->dc);
 strcpy(a->dc,b->dc);
 strcpy(b->dc,tdc);

 strcpy(tgioitinh,a->gioitinh);
 strcpy(a->gioitinh,b->gioitinh);
 strcpy(b->gioitinh,tgioitinh);

 strcpy(tlop,a->lop);
 strcpy(a->lop,b->lop);
 strcpy(b->lop,tlop);

 strcpy(dxl,a->xepLoai);
 strcpy(a->xepLoai,b->xepLoai);
 strcpy(b->xepLoai,dxl);

 tns=a->namSinh;
 a->namSinh=b->namSinh;
 b->namSinh=tns;

 tdtcc=a->dTCC;
 a->dTCC=b->dTCC;
 b->dTCC=tdtcc;

 tdta=a->dTA;
 a->dTA=b->dTA;
 b->dTA=tdta;

 tdtdc=a->dTDC;
 a->dTDC=b->dTDC;
 b->dTDC=tdtdc;

 tdtb=a->dTB;
 a->dTB=b->dTB;
 b->dTB=tdtb;
}

// sap xep danh sach sinh vien
void SapXep(){
 p=a;
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
{
  if ((p+i)->dTB>(p+j)->dTB)
{
 DoiCho((p+i),(p+j));
}
}
cout<<"\n * Danh sach sinh vien da xep loai: ";
for(i=0;i<n;i++)
  cout<<"\n - "<<(p+i)->ht<<"\t - "<<(p+i)->dTB;
}
// ham chinh

void main(){
 clrscr();
 Nhap();
 TinhDiem();
 DemDTB_LonHon8();
 DemDTB_NhoHon5();
 InSV_max();
 XepLoai();
 InDS();
 SapXep();
 getch();

}
--------------

>> Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)